GTM debug

Oznámenie o ochrane osobných údajov skupiny

Informácie o ochrane osobných údajov skupiny EUROWAG poskytujú prehľad o spôsobe, akým spracovávame osobné údaje v rámci našej tu (tiež označovaných ako "EW" alebo "my"). Prostredníctvom tohto dokumentu napĺňame našu informačnú povinnosť podľa článkov 13 a 14 Nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov ("GDPR") a ďalších národných právnych predpisov o ochrane údajov.

Kontaktné údaje skupinového poverenca na ochranu osobných údajov ("DPO") sú nasledujúce:

 • korešpondenčná adresa: W. A. ​​G. payment solutions, Inc. - Oddelenie Compliance, Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4, Česká republika

Informácie o ochrane osobných údajov skupiny EUROWAG je zastrešujúcim a najvšeobecnejším dokumentom k problematike ochrany osobných údajov. Špecifikom, ktoré sa týkajú osobných údajov zamestnancov a spracovania osobných údajov v mobilných aplikáciách alebo prostredníctvom kamerových systémov v našich priestoroch, sa venujú ďalšie dokumenty. Doplňujúce informácie o ochrane osobných údajov je však potrebné čítať súčasne s týmto pretože platia spoločne.

Čo sa z tohto dokumentu dozviete o osobných údajoch?

Prečo spracovávame osobné údaje?

Osobné údaje spracovávame najmä s cieľom:

 • prevádzkovať naše podnikanie a poskytovať naše služby a produkty;
 • efektívne spravovať naše ľudské zdroje;
 • plniť naše zákonné a zmluvné povinnosti; a
 • sledovať naše vlastné oprávnené záujmy.
Za akým účelom, na akom základe a ako dlho vaše osobné údaje spracovávame?

V spoločnosti EUROWAG spracovávame vaše osobné údaje na účely a na základe právnych dôvodov, ktoré sú uvedené v tabuľke nižšie. Súčasne uvádzame informácie o tom, ako dlho vaše osobné údaje uchovávame a spracovávame. Ide o všeobecné lehoty uchovávania, ktoré môžu byť skrátené, pokiaľ údaje už nie sú na dané účely nevyhnutné, alebo predĺžené, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo naše oprávnené záujmy.

Jednotlivé spoločnosti skupiny EW pri spracovaní vašich osobných údajov vystupujú ako tzv. spoloční správcovia v zmysle článku 26 GDPR[1]

Podrobnejší popis účelov a oprávnených záujmov, ktoré sledujeme, nájdete tu.

[1]Z dojednaní o spoločnom správcovstve v skupine EUROWAG vyplýva, že: (i) agenda týkajúca sa súladu s GDPR a ePrivacy podlieha dohľadu a poradenstvu DPO skupiny, ktorý s pomocou určených pracovníkov naprieč skupinou vybavuje všetky žiadosti subjektov údajov; (ii) všetky účely uvedené v tomto dokumente sú spoločnými účelmi všetkých entít skupiny EW, čo znamená, že všetky tieto subjekty sú oprávnené spracovávať rovnaké osobné údaje spoločne v súlade s princípom "nevyhnutnosti"; (iii) zásada nevyhnutnosti umožňuje zdieľanie akéhokoľvek osobného údaju na účely tu uvedené medzi akýmikoľvek subjektmi EW za predpokladu, že je to nevyhnutné; (iv) každý subjekt EW môže spracovávať svoje vlastné osobné údaje na svoje vlastné účely, ktoré nie sú spoločnými účelmi, ale musia o takomto spracovaní informovať DPO skupiny a subjekty údajov v súlade s článkami 13 a 14 GDPR.

Nižšie detailný prehľad:

Účel spracovania
Právny  základ
Štandardné doby uchovávania
1. Poskytovanie služieb mýta
Plnenie zmluvy/oprávnený záujem
Po dobu poskytovania mýtnych služieb alebo do vybavenia námietky proti spracovaniu osobných údajov, pokiaľ v konkrétnom prípade prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby.
2. Poskytovanie telematických služieb
Plnenie zmluvy/oprávnený záujem
Po dobu poskytovania telematických služieb alebo do vybavenia námietky proti spracovaniu osobných údajov, pokiaľ v konkrétnom prípade prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby.
3. Poskytovanie služieb čerpania pohonných hmôt
Plnenie zmluvy/oprávnený záujem
Po dobu poskytovania služieb čerpania pohonných hmôt pre zákazníka prostredníctvom palivovej karty alebo do vybavenia námietky proti spracovaniu osobných údajov, pokiaľ v konkrétnom prípade prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby.
4. Poskytovanie finančných služieb
Plnenie zmluvy/oprávnený záujem
Po dobu poskytovania finančných služieb alebo do vybavenia námietky proti spracovaniu osobných údajov, pokiaľ v konkrétnom prípade prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby.
5. Poskytovanie daňových služieb
Plnenie zmluvy/oprávnený záujem
Po dobu poskytovania daňových služieb alebo do vybavenia námietky proti spracovaniu osobných údajov, pokiaľ v konkrétnom prípade prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby.
6. Poskytovanie doplnkových služieb
Plnenie zmluvy/oprávnený záujem
Po dobu poskytovania doplnkových služieb alebo do vybavenia námietky proti spracovaniu osobných údajov, pokiaľ v konkrétnom prípade prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby.
7. Podpora a starostlivosť o zákazníkov
Plnenie zmluvy/oprávnený záujem
Po dobu poskytovania služieb na základe platnej zmluvy alebo do vybavenia námietky proti spracovaniu osobných údajov, pokiaľ v konkrétnom prípade prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby.
8. Riadenie zmluvných vzťahov
Plnenie zmluvy/oprávnený záujem
Po dobu poskytovania služieb na základe platnej zmluvy alebo do vybavenia námietky proti spracovaniu osobných údajov, pokiaľ v konkrétnom prípade prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby.
9. Administratívne účely
Oprávnený záujem
Počas obchodných a administratívnych potrieb spoločnosti EUROWAG alebo do vybavenia námietky proti spracovaniu osobných údajov, pokiaľ v konkrétnom prípade prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby.
10. Hodnotenie úverového rizika
Oprávnený záujem
Počas spracovania a schvaľovania požadovaného produktu zákazníkovi alebo do vybavenia námietky proti spracovaniu osobných údajov, pokiaľ v konkrétnom prípade prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby.
11. Cenotvorba a riadenie vzťahov B2B
Plnenie zmluvy/oprávnený záujem
Počas servisnej podpory súvisiacej s vydaním alebo do uzavretia novej cenovej ponuky, resp. do vybavenia námietky proti spracovaniu osobných údajov, pokiaľ v konkrétnom prípade prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby.
12. Vytváranie siete partnerských dodávateľov
Plnenie zmluvy/oprávnený záujem
Po dobu poskytovania služieb na základe platnej zmluvy alebo do vybavenia námietky proti spracovaniu osobných údajov, pokiaľ v konkrétnom prípade prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby.
13. Plnenie zákonných povinností
Zákonná povinnosť
Všeobecne maximálne po dobu vyplývajúcu z príslušného miestneho právneho predpisu, ktorý ukladá povinnosť spracovávať osobné údaje na tomto právnom základe.
14. Obrana, uplatňovanie a dokazovanie práva
Plnenie zmluvy/oprávnený záujem
Po dobu uplatňovania príslušného právneho vzťahu a až do zániku právneho nároku, riadneho uplatnenia práva a uspokojenia právneho nároku alebo vecného ukončenia právnej veci a vyčerpania dostupných opravných prostriedkov.
15. Zabezpečenie osobných údajov a IT systémov
Plnenie zmluvy/oprávnený záujem
Všeobecne nie dlhšie ako 1 rok.
16. Ochrana a zabezpečenie majetku
Oprávnený záujem
Záznamy z kamerového systému na tankovanie vozidla podľa pokynov zákazníka (správcu) alebo po dobu uchovávania stanovenú v zmluve o spracovaní údajov, obvykle 25 dní alebo 183 dní v prípade žiadosti zákazníka. Údaje o kontrole fyzického prístupu uchovávame najdlhšie 12 mesiacov od ich zhromaždenia.
17. Priamy marketing a PR účely
Súhlas/oprávnený záujem
Všeobecne po dobu platnosti súhlasu, ak je súhlas právnym základom pre spracovanie, alebo do obdržania námietky proti priamemu marketingu.
18. Účely štatistického spracovania
Súhlas/plnenie zmluvy/zákonná povinnosť/oprávnený záujem
V priebehu/existencie iných účelov spracovania, pričom sa minimalizuje ich uchovávanie do doby, než budú vytvorené potrebné štatistické výstupy; tým nie je dotknutá možnosť uchovávať osobné údaje použité na pôvodné účely spracovania.
Aké oprávnené záujmy sledujeme?

Oprávnené záujmy spoločnosti Eurowag pre spracovanie osobných údajov sú nasledujúce:

 • Spracovanie dokumentácie k platbám;
 • Spracovanie technických a fakturačných údajov;
 • Onboarding proces;
 • Prevencia podvodov;
 • Monitoring správania vodičov;
 • Manuálna a telefonická autorizácia zákazníkov;
 • Reporting zákazníkom (finančný reporting a business analýzy);
 • Early Money Collection = refundácia DPH v mene zákazníka;
 • Refundácia spotrebnej dane z pohonných hmôt;
 • Vzdelávanie, propagácia a školenie užívateľov;
 • Riešenie problémov zákazníkov;
 • Komunikácia medzi zmluvnými stranami;
 • Evidencia interných a externých plných mocí;
 • Evidencia dodávateľsko-odberateľských zmluvných vzťahov medzi správcom a jeho zákazníkmi, partnermi a dodávateľmi;
 • Ostatné právna agenda;
 • Posúdenie úverového rizika (screening) zákazníkov, vrátane kreditného skóringu a výkazu platobnej morálky;
 • Príprava cenovej politiky B2B a zliav pre zákazníkov;
 • Monitorovanie a vyhodnocovanie podozrivých udalostí na základe analýzy logov prostredníctvom špecifických softvérových aplikácií;
 • Penetračné testy a vykonávanie bezpečnostných auditov s možnosťou prístupu k chráneným dátam;
 • Monitorovanie užívateľských sietí a systémov;
 • Kamerové systémy;
 • Kontrola fyzického prístupu;
 • Distribúcia marketingových elektronických spravodajcov (e-mail, SMS) existujúcim zákazníkom;
 • Realizácia telemarketingových aktivít vrátane kampaní pre existujúcich zákazníkov a uchovávania hlasových záznamov;
 • Zacielenie a personalizácia reklamného obsahu;
 • Zhromažďovanie a analýza spätnej väzby od zákazníkov.

Podrobný popis oprávnených záujmov, ktoré sledujeme, a ich relevanciu na účely spracovania nájdete tu.

Aké kategórie osobných údajov spracovávame a odkiaľ ich získavame?

Všeobecne platí, že vaše osobné údaje zhromažďujeme priamo od vás. V tomto prípade je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné. Svoje osobné údaje nám môžete poskytnúť rôznymi prostriedkami a spôsobmi.

Vaše osobné údaje však môžeme získať aj z iných zdrojov (napr. od našich spracovateľov, iných tretích strán alebo z verejných registrov). Viac informácií nájdete v nižšie uvedenej tabuľke:

Zdroj osobných údajov
Kategória osobných údajov získaných z iných zdrojov ako od dotknutej osoby
Zákazníci v pozícii zamestnávateľov subjektu údajov:
Bežné osobné údaje (napr. základné identifikačné údaje a kontaktné informácie, napr. meno, priezvisko, ďalšie mená, dátum narodenia, štátna príslušnosť, adr esá, e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo preukazu totožnosti, preukazová fotografia, číslo bankového účtu).
Insolvenčné registre:
Informácie z insolvenčných registrov týkajúce sa platobnej neschopnosti, úpadku, oddlženia atď., kontrola položiek v internom systéme.
Verejné obchodné registre:
Meno, priezvisko, titul, funkcia v spoločnosti, dátumy platnosti záznamov.
Registre verejných finančných orgánov:
Obchodné meno, IČO, DIČ, údaje do účtovných výkazov a ďalších verejne dostupných účtovných dokladov.
Navigačné jednotky inštalované vo vozidle zákazníka:
Dynamické lokalizačné údaje generované navigačnými jednotkami inštalovanými vo vozidlách, správy, metadáta elektronickej komunikácie.
Systém riadenia podvodov/CRM systém:
Statické údaje spracovávané v systéme FMS vo vzťahu k jednotlivým zákazníkom, ID zákazníkov čerpacích služieb, kontakty, poverenia, prihlásenia, výsledky bodovania. Dynamické transakčné údaje súvisiace s hodnotením jednotlivých úkonov pri poskytovaní služieb.
Dynamické transakčné dáta o použití tankovacej karty. Dynamické transakčné dáta súvisiace s logistickými operáciami, skladovaním a spotrebou paliva. Dynamické transakčné dáta súvisiace s kamerovým záznamom o tankovaní vozidla.
Ďalšie interné alebo externé systémy aplikácie používané ako prostriedok spracovania osobných údajov pri poskytovaní ďalších služieb skupiny EUROWAG:
Dynamické, transakčné údaje súvisiace s vykonávaním úkonov pri poskytovaní služieb a menej podstatné elektronicky spracované záznamy o poskytnutej službe.
OBU jednotky inštalované vo vozidlách zákazníkov av externých mýtnych systémoch národných poskytovateľov:
Dynamické transakčné údaje týkajúce sa všetkých údajov palubných jednotiek generovaných mýtnymi jednotkami inštalovanými vo vozidlách, správy, metadáta elektronickej komunikácie atď. (Výška zaplateného mýta, trasa, za ktorú bolo mýto zaplatené, miesto a čas zaplatenia mýta, doba povolená na vykonanie jazdy a číslo kupónu ).
Statické údaje týkajúce sa ID zákazníka mýtnych služieb, jeho účtu, vozidla, registračnej značky vozidla alebo jazdnej súpravy, charakteristík vozidla alebo jazdnej súpravy, ktoré sú relevantné pre výšku mýta, identifikačného čísla, identifikačného čísla palubnej jednotky inštalovanej vo vozidle na účely výberu mýta, čísla zmluvy užívateľa.
Existuje zákonná a zmluvná povinnosť spracovávať osobné údaje?

Existuje niekoľko právnych predpisov, ktoré nám ukladajú povinnosť zhromažďovať a spracovávať určité vaše osobné údaje. Ide najmä o povinnosť prevencie a odhaľovania prania špinavých peňazí, spracovania účtovných a daňových záznamov a zabezpečovania zabezpečenia osobných údajov a IT systémov.

Pokiaľ sa zhromažďovanie osobných údajov týka zmluvného vzťahu, ide často o zmluvnú požiadavku alebo požiadavku, ktorá je nevyhnutná na uzavretie zmluvy. Neposkytnutie osobných údajov (či už vašich alebo vašich kolegov) môže mať za následok neuzavretie alebo neplnenie zmluvného vzťahu so spoločnosťou, ktorú zastupujete.

Pokiaľ je právnym dôvodom na spracovanie vašich osobných údajov na individuálne účely súhlas, je poskytnutie vašich osobných údajov úplne dobrovoľné a ich neposkytnutie pre vás nebude mať žiadne negatívne účinky ani dôsledky.

Kto sú príjemci osobných údajov?

Dôvernosť vašich osobných údajov berieme veľmi vážne a máme zavedené interné zásady, ktoré zaisťujú, že vaše údaje sú zdieľané iba medzi oprávnenými pracovníkmi spoločnosti EUROWAG alebo s preverenými tretími stranami.

Naši zamestnanci môžu mať prístup k vašim osobným údajom na základe prísne obmedzeného prístupu, ktorý sa obvykle riadi a je obmedzený funkciou, rolou a útvarom v ktorom je zaradený. Usilujeme sa tiež, aby výber našich subdodávateľov a akékoľvek spracovanie osobných údajov z ich strany bolo v súlade s GDPR alebo ďalšími národnými právnymi predpismi.

Osobné údaje našich klientov, obchodných partnerov alebo iných fyzických osôb sú v nevyhnutnom rozsahu poskytované nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 • Ostatné spoločnosti patriace do skupiny EUROWAG na základe dohody o spoločnom správcovstve
 • Naši overení a riadne poverení spracovatelia
 • Naši profesionálni poradcovia (napr. právnici alebo audítori)
 • Firmy zaisťujúce mzdové a účtovné služby
 • Poskytovatelia softvéru, cloudových a telekomunikačných služieb
 • Poskytovatelia technickej (napr. IT) a organizačnej (napr. eventová agentúra) podpory našej spoločnosti
 • Spoločnosti hodnotiace úverové riziko zákazníkov v oblasti poskytovania finančných služieb
 • Poskytovatelia mýtnych služieb
 • Obchodní partneri zabezpečujúcich vrátenie dane
 • Prevádzkovatelia čerpacích staníc, umývacích služieb, parkovacích služieb atď. (zmluvní partneri v rámci akceptačnej siete)
 • Prepravcovia v rámci využívania spoločnej platformy
 • Subjekty zaisťujúce vymáhanie pohľadávok
 • Marketingové agentúry
 • Poskytovatelia tlačových a poštových služieb, vrátane kuriérnych služieb
 • Zamestnanci vyššie uvedených subjektov.

Pokiaľ nás orgány verejnej moci požiadajú o poskytnutie vašich osobných údajov, vždy preskúmavame, či sú naplnené zákonné podmienky pre prijatie žiadosti. V opačnom prípade jej odmietneme vyhovieť.

V prípade, že máte otázku ohľadom našich spracovateľov, neváhajte sa obrátiť na nášho DPO pre ďalšie informácie.

Do akých tretích krajín odovzdávame vaše osobné údaje?

Štandardne nepredávame osobné údaje do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko), pokiaľ to nie je nevyhnutné. Pri poskytovaní služieb našim zákazníkom však môžeme využívať naše pobočky a obchodných partnerov v Turecku, Bosne a Hercegovine, Čiernej Hore, Rusku, Ukrajine, Severnej Macedónii alebo Srbsku. Rovnako môžeme využívať rôzne cloudové služby a služby sociálnych sietí poskytované rôznymi poskytovateľmi zo Spojených štátov amerických.

Hoci sme nikdy nezaznamenali žiadny problém so zneužitím osobných údajov v týchto krajinách, podľa rozhodnutia Európskej komisie sa domnieva, že tieto krajiny nezaručujú zodpovedajúcu úroveň ochrany (osobných údajov), a preto musíme postupovať na základe primeraných záruk podľa článku 46 GDPR alebo na základe výnimiek pre špecifické situácie podľa článku 49 GDPR. Preto s dovozcami údajov v tretej krajine uzatvárame štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou.

Vzhľadom na rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci Schrems II zo 16. júla 2020 uplatňujeme dodatočné ochranné opatrenia aj v súvislosti s prenosom údajov do USA, pokiaľ sa nemôžeme spoľahnúť na novú certifikáciu dovozcu v rámci ochrany osobných údajov. V prípade, že je dovozca certifikovaný, môžeme vaše osobné údaje odovzdať na základe rozhodnutia Komisie EÚ a USA o zodpovedajúcej ochrane v súlade s požiadavkami článku 45 GDPR bez toho, aby sme prijali akékoľvek ďalšie opatrenia.

Využívame automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

V niektorých prípadoch áno. Identifikovali sme operácie, v rámci ktorých dochádza k "automatizovanému rozhodovaniu o jednotlivcovi vrátane profilovania" v zmysle článku 22 GDPR, ktoré sú opísané nižšie:

*V rámci našich zásad ochrany osobných údajov vám oznamujeme informácie o konkrétnych operáciách spracovania, ktoré pravdepodobne nespadajú pod článok 22 GDPR, ale aj napriek tomu vás o nich informujeme.


Popis automatizovaného spracovania
Význam a predpokladané dôsledky pre subjekt údajov
Automatická blokácia tankovacej karty - v prípade, že má zákazník splatný dlh voči niektorému subjektu EW, môže náš systém EMC automaticky zablokovať všetky tankovacie karty v režime post-paid vydané takémuto zákazníkovi a informovať kontaktnú osobu zákazníka o vykonanej akcii.
Toto opatrenie môže mať negatívny dopad na zákazníka, resp. vodiča zákazníka, pretože nebude možné uhradiť za tankovanie vozidla palivovou kartou EUROWAG.
Vyhodnotenie úverového rizika* - Softvér ACAS nám umožňuje vytvárať maximálny úverový rámec zákazníka pre post-paid služby. Každá požiadavka zákazníka, ktorá by mala byť zamietnutá na základe rozhodnutia ACAS, je systematicky a individuálne preskúmavaná pracovníkom-špecialistom na úverové riziká.
Nie sú odhadované žiadne negatívne dôsledky pre subjekty údajov, pretože každá požiadavka na poskytnutie úverového rámca pre palivové služby by mala byť pred odmietnutím individuálne preskúmaná a potvrdená alebo zrušená pracovníkom-špecialistom na úverové riziká.
Telematika* - používame rôzne aplikácie a nástroje na profilovanie osobných údajov vzťahujúcich sa k sledovaným vozidlám, ktoré používajú naše jednotky EVA alebo iné produkty s integrovanou technológiou GPS. To nám umožňuje poskytovať sofistikované telematické služby novej generácie prispôsobené požiadavkám odvetví a zákazníkov.
Geolokácia GPS a menej rušivé profilovanie sú zamerané na podporu zákazníkov pri prevencii podvodov, vyhľadávaní a zisťovaní najlepšej ceny paliva v reálnom čase naplánovanej trase, plánovaní najvýhodnejších trás a optimalizácii výdavkov na mýto. Neočakávajú sa žiadne negatívne dôsledky pre dotknuté osoby.
Ďalšie profilovanie* - používame rôzne softvérové nástroje na analýzu informácií o našich zákazníkoch, spôsobe používania našich produktov a služieb, uskutočnených obchodoch a platbách a hodnotách rizika. Cieľom je osloviť zákazníkov a užívateľov s na mieru upravenými produktmi a službami. Profilovanie môžeme byť využívané aj na vytváranie a hodnotenie zákazníckych reklamných kampaní.
Na základe našej znalosti spôsobu interakcie a používania našich produktov zákazníkmi, tieto profilovania môžu priniesť lepší užívateľský komfort a presnejšiu ponuku produktov a služieb alebo ich nastavenie. Žiadne negatívne dôsledky pre dotknuté osoby sa nepredpokladajú.
Aké máte práva?

Radi by sme vás upozornili na nasledujúce práva súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov:

"Máte tiež právo vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov na pravom základe oprávnených záujmov (ktoré sledujeme, ako je vysvetlené vyššie) a na právnom základe verejného záujmu."
"Ak spracovávame vaše osobné údaje na základe súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania založeného na súhlase pred jeho odvolaním."
"Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania."

Na rámec vyššie uvedeného, GDPR poskytuje subjektu údajov rad ďalších práv a stanovuje podmienky pre ich výkon. Zatiaľ čo uplatnenie niektorých práv má "automatický" účinok, napríklad odvolanie súhlasu alebo námietka proti priamemu marketingu, niektoré práva sú spojené s konkrétnymi podmienkami, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Úlohou našich pracovníkov, na ktorých dohliada DPO, je riadne posúdiť vašu žiadosť a včas vás informovať o jej vybavení, obvykle do jedného mesiaca (lehota môže byť za určitých podmienok predĺžená).

 • Právo požadovať prístup k vašim osobným údajom: toto právo zahŕňa právo potvrdiť, či spracovávame osobné údaje o vás, právo prístupu k osobným údajom, právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame, pokiaľ je to technicky uskutočniteľné.‍
 • Právo na opravu (korekciu): pokiaľ spracovávame neúplné alebo nepresné osobné údaje o vás.‍
 • Právo na výmaz osobných údajov.‍
 • Právo na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.‍
 • Právo na prenositeľnosť údajov.‍
 • Právo nesúhlasiť so spracovaním: vrátane profilovania na základe oprávneného záujmu alebo verejného záujmu.‍
 • Právo nesúhlasiť so spracovaním na účely priameho marketingu: vrátane profilovania.‍
 • Právo nebyť podrobený automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu.

Máte tiež právo podať sťažnosť príslušnému dozornému úradu na ochranu osobných údajov alebo požiadať o súdnu ochranu. Upozorňujeme, že vedúcim dozorným úradom podľa miesta hlavnej prevádzky je pre spoločnosť EUROWAG Úrad pre ochranu osobných údajov Českej republiky (https://uoou.gov.cz/), ale svojich práv sa môžete domáhať aj pomocou akéhokoľvek dotknutého dozorného úradu z krajiny, kde subjekty EW pôsobia a je pre vás vhodnejšie z dôvodu jazyka alebo vzdialenosti. Viac informácií o dozorných úradoch štátov EHP nájdete tu.

Priznávame práva vyplývajúce z GDPR subjektom údajov, ktorých osobné údaje spracovávame v rámci EUROWAG po celom svete. Všetkým dotknutým osobám, bez ohľadu na krajinu pôsobenia, tak budú preto priznané práva podľa GDPR, ktoré budú navyše doplnené o špecifické práva podľa vnútroštátnych právnych predpisov tretích krajín.

V tejto súvislosti prosím berte do úvahy, že niektoré práva v tretích krajinách nemusia byť prakticky uplatniteľné z dôvodov, ktoré nemôžeme ovplyvniť (napr. právo na prenositeľnosť alebo právo byť zabudnutý).

Ako používame súbory cookie?

Všeobecne používame súbory cookie na poskytovanie služieb online (nevyhnutné súbory cookie) alebo na účely priameho marketingu. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie a metadáta elektronickej komunikácie z vašich webových prehliadačov a koncových zariadení používaných pri návšteve našich webových stránok, nájdete v Zásadách používania cookie, ktoré je k dispozícii tu.

Ako používame sociálne siete?

Prečítajte si prosím príslušné zásady ochrany osobných údajov, aby ste lepšie porozumeli spracovaniu vašich osobných údajov zo strany poskytovateľov sociálnych médií (napr. Facebook, Google alebo LinkedIn), ktorí sú samostatnými správcami. Naša kontrola nad vašimi osobnými údajmi, ktoré spracovávame prostredníctvom vlastného firemného profilu, je obmedzená na úlohu všeobecného administrátora.

EUROWAG je zodpovedný za spracovanie vašich údajov iba v určitom rozsahu, napríklad ak navštívite náš profil, ak spolu komunikujeme na sociálnej sieti alebo ak na vás cielime reklamu na sociálnych sieťach. Na našich profiloch na sociálnych sieťach môžeme spracovávať vaše osobné údaje a súbory cookie na marketingové alebo štatistické účely spoločne s príslušnými poskytovateľmi sociálnych sietí, ako spoločnými správcami v zmysle GDPR. Typicky sa jedná o služby page insights na našej fanúšikovskej stránke. Preto sme povinní vás informovať o základných častiach zmlúv, ktoré sme uzavreli podľa článku 26 GDPR:

V prípade, že však využívame platené služby cielenej reklamnej kampane zo strany poskytovateľov sociálnych sietí, využívame ich ako našich spracovateľov na základe uzavretých dodatkov o ochrane osobných údajov.

Slovník špecifických pojmov a skratiek

Všeobecne potrebujeme spracovávať osobné údaje, aby sme mohli:

 • "AML" znamená boj proti praniu špinavých peňazí.
 • "B2B" (Business-to-business) je označenie pre obchodný vzťah medzi obchodnými spoločnosťami.
 • "DPO" povereník pre ochranu osobných údajov spoločnosti EUROWAG.
 • "EMWC" znamená Eurowag Master Card
 • "ESG" skratka ESG (z anglického „Environmental, Social, and Governance“) odkazuje na nové požiadavky v oblasti spoločenskej zodpovednosti, správy a riadenia podnikov a ekologickej udržateľnosti. ESG je de facto hodnotenie kolektívnej zodpovednosti firmy v oblasti sociálnych a environmentálnych faktorov.
 • "EVA" skratka z anglického Enhanced Vehicle Assistant znamená Rozšírený asistent vozidla.
 • "FMS“ skratka z anglického Fraud Management System znamená Ochrana proti podvodom a zneužitiu
 • "OBU" znamená palubná jednotka
 • "IT" znamená informačné technológie
 • "TELCO" znamená poskytovateľa telekomunikačných služieb
 • "EUROWAG ako agent" znamená spôsob poskytovania mýtnych služieb, kedy EUROWAG umožňuje zákazníkovi vstúpiť do samostatného zmluvného vzťahu s poskytovateľmi mýtnych systémov, pričom EUROWAG zaisťuje úhradu mýta a ďalších poplatkov prostredníctvom dcérskej spoločnosti EW, pričom následne náklady a služby zákazníkovi spätne fakturuje.
 • "EUROWAG ako predajca" znamená spôsob poskytovania mýtnych služieb, kedy EUROWAG umožní poskytovateľovi mýtneho systému fakturovať svoje služby priamo zákazníkovi EUROWAG, a následne vykonávame potrebné spracovateľské aktivity v mene poskytovateľa.
Zmeny v tomto dokumente

Ochrana osobných údajov a súkromia pre nás nie je jednorazovým krokom, ale vyžaduje naše trvalé úsilie. Preto sa informácie, ktoré uvádzame v tomto dokumente, môžu zmeniť alebo prestať byť relevantné. Z týchto dôvodov môže byť dokument čas od času zmenený, a to zverejnením jeho najaktuálnejšej verzie na našich webových stránkach. V prípade, že by sme tento dokument podstatne zmenili, upozornili by sme vás na tieto zmeny oznámením, a to na našich webových stránkach alebo prostredníctvom e-mailu či aktivity v aplikácii Klientsky portál, ako je push notifikácia.

Vytvorené v decembri 2023.