GTM debug

Zásady ochrany osobných údajov

Predhovor

Rešpektujeme vaše súkromie a s vašimi osobnými údajmi zaobchádzame zodpovedne.

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú primárne určené tým z vás, ktorí vo vzťahu k akejkoľvek zo spoločností W.A.G. Group pôsobia ako jeden z nasledujúcich:

 • Checked dark
  zákazník (potenciálny zákazník),
 • Checked dark
  štatutárny zástupca, alebo zamestnanec nášho (potenciálneho) zákazníka,
 • Checked dark
  iný užívateľ našich produktov (napr. súkromný podnikateľ pracujúci pre nášho zákazníka),
 • Checked dark
  dodávateľ, štatutárny zástupca dodávateľa, alebo zamestnanec, alebo osoba spolupracujúca iným spôsobom,
 • Checked dark
  prípadne uchádzač o prácu/spoluprácu.
V súlade s platnou legislatívou by sme vás chceli informovať, že spoločnosti W.A.G. Group (zoznam ktorých je uvedený
tu
) môžu spracovávať vaše osobné údaje. Tento dokument popisuje, aký typ údajov spracovávame a kedy a vysvetľuje dôležité pojmy a vaše práva. Dokument si prosím dôkladne prečítate. Plnú verziu nájdete tiež na adrese
www.eurowag.com
, kde je vždy k dispozícii aktualizovaná verzia.

Spracovanie vašich osobných údajov sa riadi nasledujúcimi zásadami:

 • Checked dark
  vaše osobné údaje spracovávame len:
  Checked dark
  za účelom určeným jasným a zrozumiteľným spôsobom (t.j. posudzujeme účel spracovania vašich osobných údajov),
  Checked dark
  do tej miery, ktorá je nevyhnutná pre tento účel a
  Checked dark
  na dobu, ktorá je nevyhnutná pre tento účel;
 • Checked dark
  o spracovaní vašich osobných údajov vás vždy informujeme;
 • Checked dark
  vaše osobné údaje sú spracovávané transparentným spôsobom (napr. vás informujeme o vašich právach);
 • Checked dark
  chránime vaše osobné údaje pred:
  Checked dark
  zneužitím, ukradnutím, alebo iným neoprávneným spracovaním; a
  Checked dark
  náhodnou zmenou, zničením, alebo poškodením;
 • Checked dark
  dodržiavame zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti osobných údajov
Kto disponuje vašimi osobnými údajmi?

Spoločnosť W.A.G. Group, ktorá získala vaše osobné údaje od vás, alebo vaše osobné údaje zhromaždila za jedným, alebo viacerými účelmi, bude vždy správcom vašich osobných údajov.

Správca osobných údajov zhromažďuje a spracováva vaše osobné údaje a zodpovedá za ich riadne a zákonne spracovanie. Kontaktujte prosím svojho správcu osobných údajov ak si chcete uplatniť akékoľvek z vašich práv.

Vaše údaje sú obvykle spravované spoločnosťou, ktorej ste klientom, alebo s ktorou spolupracujete, najčastejšie spoločnosťou, s ktorou ste už uzavreli zmluvu. Ak zmluvná spolupráca zahŕňa viacero spoločností W.A.G Group, tak každá z nich môže používať vaše údaje na vopred určené účely.

Ak si nie ste istí,
kontaktujte nás
.
Komu môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté?

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať v rámci W.A.G. Group, najmä za účelom zabezpečenia maximálnej kvality zákazníckeho servisu, interného manažmentu a hlásení (ak zmeníte svoju adresu, nemusíte samostatne kontaktovať obchodného zástupcu a fakturačné oddelenie).

Spoločnosti W.A.G. Group môžu pôsobiť ako správcovia a spracovatelia vašich osobných údajov voči sebe navzájom, zvlášť ak využívate veľké množstvo našich produktov, alebo využívate naše produkty vo viacerých krajinách.

Zdieľaním vybraných osobných údajov v rámci W.A.G. Group môžeme zabezpečiť, že vaše údaje budú vždy aktuálne. Vďaka tomu získate rýchle a vysoko kvalitné služby, pretože vás budeme môcť správne identifikovať a nastaviť produkty, ktoré využívate tak, aby vyhovovali vašim potrebám (napr. dobre fungujúci účtovný systém).

Vaše osobné údaje môžeme odovzdávať mimo W.A.G. Group, len ak to vyžaduje ponúkaná služba, ak je to stanovené zákonom, alebo ak nám to dovolíte. Na druhej strane spoločnosti W.A.G. Group môžu pôsobiť ako spracovávatelia údajov pre ostatných správcov osobných údajov mimo W.A.G. Group (zamestnávatelia vodičov).

Niektoré z našich služieb môžu byť poskytované v spolupráci so subjektmi (spoločnosťami, alebo jednotlivcami - správcovia, spracovávatelia) mimo W.A.G. Group. Ak sú vaše osobné údaje zdieľané s iným subjektom, vždy overujeme aký typ osobných údajov je poskytnutý a prečo. Tiež overujeme, či je ďalší subjekt schopný poskytnúť dostatočné záruky a má dostatočné odborné znalosti pre spracovanie osobných údajov.

Ak poveríme inú stranu vykonaním určitej aktivity, ktorá je súčasťou našich služieb, relevantné osobné údaje môžu byť pri výkone takejto činnosti spracované. V niektorých prípadoch sa môžu takíto dodávatelia stať spracovávateľmi osobných údajov. Spracovávateľ môže s údajmi pracovať len na účely, ktorými bol nami poverený. V takomto prípade sa pre vykonanie spracovateľských činností váš súhlas nevyžaduje.

Ak využívame úložisko Cloud (viď. slovníček pojmov), vždy sa snažíme používať tie, ktoré sa používajú v rámci EU a vždy kladieme dôraz na zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti osobných údajov.

Ak ste zamestnancom nášho klienta, obvykle vodič, spoločnosť W.A.G. Group pôsobí len ako spracovávateľ osobných údajov pre vášho zamestnávateľa, ktorý využíva naše produkty/služby.

Nasledujúce subjekty mimo W.A.G. Group môžu obzvlášť vystupovať ako spracovatelia osobných údajov, správcovia, alebo spoloční správcovia:

 • Checked dark
  poskytovatelia mýtnych služieb,
 • Checked dark
  poskytovatelia spolupracujúci pri zabezpečovaní vrátenia dane,
 • Checked dark
  prevádzkovatelia palivových bodov, prevádzkovatelia umývacích služieb, prevádzkovatelia parkovacích služieb atď. (zmluvní partneri v rámci akceptačnej siete),
 • Checked dark
  poskytovatelia služieb IT a Telco,
 • Checked dark
  subjekty inkasa pohľadávok,
 • Checked dark
  právnici, konzultanti,
 • Checked dark
  marketingové agentúry,
 • Checked dark
  poskytovatelia tlačových a poštových služieb vrátane kuriérskych služieb,
 • Checked dark
  úverové registre,
 • Checked dark
  poskytovatelia HR a účtovných služieb.

Za určitých okolností môžeme byť viazaní zverejniť vaše osobné údaje rôznym vládnym a medzinárodným orgánom, ale len v rozsahu vyžadovaným príslušnými právnymi predpismi.

Vaše osobné údaje môžu byť spracovávané na území Českej republiky a ďalších krajín Európskej únie, alebo ak je to aplikovateľné, na území krajín, v ktorých je W.A.G. Group prítomná. Ak ide o krajiny mimo EÚ, poskytujeme adekvátne záruky pre ochranu osobných údajov.

Aký je náš zdroj vašich osobných údajov - musíte nám tieto údaje poskytnúť?

Najčastejšie zhromažďujeme vaše osobné údaje od vás, pretože ich spracovanie je nevyhnutné pre vykonanie a dodržanie kontraktu (poskytovanie produktov/služieb), plnenie našich právnych záväzkov, alebo ochranu našich legitímnych záujmov (obchody, podnikanie, registre insolvencie) a v niektorých prípadoch údajov od tretích strán (o zamestnancoch našich zákazníkov ako sú telefónne čísla účtovníkov, dispečerov, alebo vybrané osobné údaje vodičov, a tiež údaje zo štátnej správy, alebo informácie od osôb uvedených ako referencie vo vašej žiadosti vo výberovom riadení). Vo všetkých týchto prípadoch ste povinní nám vaše osobné údaje poskytnúť, pretože by sme s vami bez týchto údajov nemohli spolupracovať.

V niektorých prípadoch nám poskytujete vaše osobné údaje na základe vášho dobrovoľného súhlasu. Dobrovoľný súhlas znamená, že od vás poskytnutie vašich osobných údajov nevyžadujeme a svoj súhlas môžete kedykoľvek zrušiť.

Osoby mladšie ako 18 rokov

Medzi našich zákazníkov a dodávateľov obvykle nepatria osoby mladšie ako 18 rokov. Takéto osoby však môžu byť ochotné pridať sa k nám pre obdobie tréningu stáže alebo dočasnej práce. Ich osobné údaje sa preto používajú na obmedzené účely.

Prečo uchovávame vaše osobné údaje a ako ich využívame?

Spracovávať môžeme najmä nasledujúce kategórie osobných údajov, obzvlášť pre účely uvedené nižšie. Naše spracovávanie sa riadi platnou legislatívou a vždy podlieha overovaniu právnych dôvodov pre spracovanie.

Rozsah zhromažďovaných osobných údajov sa líši v závislosti od účelov, na ktoré sú osobné údaje potrebné. Viac sa dozviete z príkladov uvedených nižšie v tomto dokumente.

Kategórie a rozsah osobných údajov:
Základné údaje = Identifikačné a kontaktné údaje

Potrebujeme vás identifikovať, aby sme sa u istili, že ste tou osobou, s ktorou komunikujeme. To je dôvod prečo musíme zhromažďovať vaše základné identifikačné a osobné kontaktné údaje formou elektronickej, telefonickej, písomnej, alebo osobnej komunikácie.

Základné údaje zahŕňajú najmä nasledujúce informácie: krstné meno, priezvisko, ďalšie mená, dátum narodenia, národnosť, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo preukazu totožnosti, fotografia z preukazu totožnosti, číslo bankového účtu, identifikačné číslo organizácie (IČO), daňové identifikačné číslo (DIČ), osobné číslo, ak bolo pridelené, číslo poznávacej značky vozidla a VIN.

Údaje ako sú vaše meno, priezvisko, adresa, e-mail a číslo účtu môžu byť súčasťou dohody, ktorú uzavriete pre využívanie našich produktov. Vaše meno, priezvisko a telefónne číslo môžu byť počas telefónneho hovoru nahraté. Pri zakladaní účtu na webovej stránke klienta môžeme okrem kontaktných a identifikačných údajov tiež zhromažďovať IP adresy, alebo URL. Pri e-mailovej komunikácii môžeme zhromažďovať vašu e-mailovú adresu, IP adresy, alebo jazyk, ktorý používate.

Údaje súvisiace s produktmi/službami

Môžeme spracovávať osobné údaje, ktoré sú úzko späté so spôsobom, akým naše produkty/služby využívate, alebo údaje, ktoré nám poviete, alebo nám ich iným spôsobom sprístupníte počas vášho využívania produktov/služieb a tieto informácie môžeme vziať do úvahy napr. pri nastavovaní režimu platieb.

Môžeme napríklad preskúmať, ako často naše služby/produkty využívate a na aký účel, alebo informácie o vašej histórii platieb, ktoré preukazujú vašu úverovú bonitu a spoľahlivosť.

Tie môžu zahŕňať ponuky, ktoré vám boli poskytnuté, finančné limity, platobné správy a ďalšie podobné informácie.

Údaje z našej komunikácie

Môžeme zhromažďovať informácie o tom, ako do našich služieb vstupujete, z akých zariadení a s akým účelom. Pomáha nám to optimalizovať a naďalej rozvíjať naše platformy a tiež zlepšiť bezpečnosť komunikačných kanálov.

Tieto údaje môžu zahŕňať IP adresu, webový prehliadač zariadenia a informácie o hardvéri, vami zvolenú formu komunikácie - telefón, e-mail, pošta, online chat, Facebook, Twitter, LinkedIn, či už ide o odpoveď na obchodnú komunikáciu alebo informácie z prieskumov.

Máme záujem vedieť váš názor; môžeme preto zhromažďovať informácie, ktoré môžu byť použité na zlepšenie našich služieb, ponúknutie produktov, ktoré sú pre vás najvhodnejšie a doručiť vám tieto produkty spôsobom, ktorý bude pre vás najpohodlnejší.

Môžeme tiež spracovávať spätnú väzbu, komentáre, návrhy a výsledky neanonymných prieskumov ako osobné údaje.

Tieto informácie môžu zahŕňať informácie o využívaní našich webových stránok a aplikácií, informácie o našom vzájomnom kontakte cez akýkoľvek spôsob komunikácie (ako dlho, o akej téme sa diskutovalo a ktorý komunikačný kanál bol použitý), vrátane vybavovaní sťažností a žiadostí o služby.

Profilové údaje

V režime automatického spracovávania údajov môžeme spracovávať vaše základné charakteristiky, obchodné informácie a údaje o riziku. Tieto údaje nám umožnia ponúknuť vám produkty/služby, ktoré vyhovejú vašim potrebám a zaistia bezpečnosť tak nám ako aj vám.

Údaje môžeme využiť na profilovanie, čo zahŕňa sledovanie, analyzovanie a ukladanie osobných údajov do databázy pre vytvorenie osobných profilov, dokonca aj v automatizovanom režime. Takto spracované osobné údaje môžu slúžiť pre vytvorenie obchodných odporúčaní, aby sme vám mohli ponúknuť produkty a služby na mieru. Takéto informácie, obzvlášť po ich generalizácii, môžu byť tiež použité na vytváranie marketingových kampaní. Takéto údaje nám tiež umožňujú nastaviť pre vás výhodnejšie služby. Automatizované spracovávanie osobných údajov neznamená, že automatizované rozhodnutie bude mať pre vás špecifické následky. Dokonca aj automatizované spracovanie údajov vždy zahŕňa ľudský faktor, a to buď spočiatku pri výbere údajov či skupín údajov, alebo pri ovládaní výstupu.

Takéto údaje môžu zahŕňať napríklad rozsah objednaných služieb, platobné transakcie, alebo posúdenie finančného či kybernetického rizika.

Ďalšie údaje

Používanie určitých služieb je spojené so spracovávaním geolokačných údajov. Tieto údaje sú využívané pre určenie (alebo spätné overenie) aktuálnej polohy zariadenia určeného pre poskytovanú službu. Tieto údaje obvykle spracovávame pre našich zákazníkov a slúžia len ako pokynmi zákazníkov viazaný spracovávateľ údajov.

Tieto služby primárne zahŕňajú služby Fleet Manažmentu, t.j. systémov pre správu vozového parku (Telematika) a môžu tvoriť súčasť jednotiek OBU. Geolokačné údaje môžu byť využité našimi zákazníkmi pre lepšie plánovanie kapacity vozového parku či presunov, alebo na zabránenie odcudzenia vozidla.

Z bezpečnostných dôvodov môžeme zaznamenávať váš pohyb z našich Truck Parkov a Truck Bodov vrátanie záznamu platieb. Takéto záznamy sa používajú na ochranu nášho majetku. V niektorých prípadoch môžu byť tieto záznamy sprístupnené našim zákazníkom ak chcú svoj majetok chrániť (napr. pri podozrení na podvody zamestnancov). Naša úloha (ako spracovávateľov) potom teda záleží len na zákazníkoch, ktorým sú osobné údaje sprístupnené.

Ak je vaše vozidlo poškodené, kamerový záznam môže byť poskytnutý polícii.

Tiež môžeme vytvárať a uchovávať nahrávky vašich telefonátov a online chatov, a to výhradne pre naše vlastné potreby.

Tieto informácie môžeme využiť za účelom zabezpečenia dobrej kvality zákazníckeho servisu, hlavne pre spracovávanie vašich žiadostí alebo návrhov. Záznamy môžu byť tiež dočasne uložené a použité v prípade sporu ako dôkaz.

Čo nás robí autorizovanými na spracovávanie vašich osobných údajov a na aké konkrétne účely môžu byť vaše údaje spracovávané:
Podpísali ste s nami zmluvu, alebo to plánujete
 • Checked dark
  Uzatváranie a plnenie zmluvy
  Checked dark
  Koho sa to môže týkať: Zákazníkov, dodávateľov
  Checked dark

  Aké druhy osobných údajov sa môžu spracovávať pre konkrétny typ zmlúv:

  • Zmluva dodávateľa (prijímame produkty/služby) - meno, priezvisko, adresa, IČO, DIČ, číslo účtu, atď.
  • Kontrakt zákazníka (poskytujeme produkty/služby) – najmä tieto údaje môžu byť vo všeobecnosti zhromažďované pre všetky služby: meno, priezvisko, adresa, IČO, DIČ, telefónne číslo, e-mail, údaje o prístupových sekciách klienta, číslo účtu, dátumy a čiastky platieb, informácie o ďalších stranách vo vzťahu k zákazníkovi (obvykle účtovník, dispečer, vodič...), atď.
   Navyše, v závislosti od druhu použitých služieb: Dotankovanie vozidiel: objem paliva, ŠPZ vami využívaných vozidiel, identifikačné prvky platobnej karty - číslo, meno, Clo: ŠPZ vozidla, váha a VIN vami využívaných vozidiel, Služby Správy Vozového Parku (Telematika): geolokačné údaje (viď. slovníček pojmov) o polohe vami používaných vozidiel (to môže zahŕňať informácie o pohybe vozidla, či už ide o cestu služobnú, alebo súkromnú, kde a ako rýchlo sa vozidlo pohybuje); EWMC: informácie o finančných transakciách, Služby vrátenia dane: Informácie o konkrétnych daňových povinnostiach.
 • Checked dark
  Požiadavky na služby a iné individuálne riešenie požiadaviek
  Checked dark
  Koho sa to týka: Zákazníkov, dodávateľov
  Checked dark

  Aký druh osobných údajov hlavne spracovávame: údaje o finančných transakciách, SIM identifikácia z mýta atď.

 • Checked dark
  Spracovanie hotovostných transakcií na základe zmluvného vzťahu
  Checked dark
  Koho sa to týka: Zákazníkov, dodávateľov
  Checked dark
  Aký druh osobných údajov hlavne spracovávame: meno, priezvisko, adresa, DIČ a registrovaná kancelária súkromných podnikateľov, e-mail, telefón, číslo bankového účtu, údaje o finančných transakciách a údaje autorizačného terminálu, údaje o príjemcovi prostriedkov, čiastky, dátumy spracovania, realizácia, napr. zadanie platobného príkazu, kde bolo vykonané čerpanie a koľko bolo vyčerpané.
 • Checked dark
  Zabezpečovanie prístupu do (neverejných) sekcií a aplikácií klienta webovej stránky
  Checked dark
  Koho sa to týka: Zákazníkov, dodávateľov
  Checked dark
  Aký druh osobných údajov hlavne spracovávame: meno, priezvisko, adresa, DIČ a registrovaná kancelária súkromných podnikateľov, e-mail, telefón, IP adresa, prístupové údaje, atď.
Máme oprávnený záujem spracovávať osobné údaje

Podnikateľské aktivity

 • Checked dark
  Vymáhanie pohľadávok a ochrana našich ďalších práv
  Checked dark
  Koho sa to týka: Zákazníci, dodávatelia, štatutárne orgány, zamestnanci a spolupracujúce strany našich zákazníkov či dodávateľov
  Checked dark
  Aký druh osobných údajov hlavne spracovávame: meno, priezvisko, DIČ a registrované kancelárie súkromných podnikateľov, e-mail, telefón, číslo bankového účtu a údaje o finančných transakciách: čiastky, prevedenie, atď.

  Existujú napríklad situácie, kde zákazník je v omeškaní a za účelom navrátenia dlžnej čiastky slúži identifikácia zákazníka a údaje o finančných transakciách ako základ pre súdny proces.
 • Checked dark
  Spravovanie vzťahov s obchodnými partnermi
  Checked dark
  Koho sa to týka: Zákazníkov, dodávateľov
  Checked dark
  Aký druh osobných údajov hlavne spracovávame: meno, priezvisko, adresu, DIČ a registrované kancelárie súkromných podnikateľov, e-mail, telefón, číslo bankového účtu a údaje o finančných transakciách: čiastky, prevedenie, finančné limity, dátumy splatnosti atď.

  Osobné údaje spracovávame aby sme zlepšili naše vzťahy. Ide napríklad o situácie, kde diskutujeme o prechode z predplatených služieb na služby platené retrospektívne.
 • Checked dark
  Telemarketing
  Checked dark
  Koho sa to týka: Zákazníkov
  Checked dark
  Aký druh osobných údajov hlavne spracovávame: meno, priezvisko, obchodné meno, telefón. Keď sú zákazníci kontaktovaní telefonickou (hlasovou) linkou W.A.G. Group s ponukou našich produktov/služieb, tak len priamo spoločnosťou, s ktorou zákazník už predtým bol v kontakte.
 • Checked dark
  Sledovanie ďalších dôležitých informácií
  Checked dark
  Koho sa to týka: Zákazníkov
  Checked dark
  Aký druh osobných údajov hlavne spracovávame: vybrané osobné údaje týkajúce sa obchodných informácií, ako sú zmeny obchodných podmienok atď.

Bezpečnostné aktivity / spravovanie rizika

 • Checked dark
  Posudzovanie finančného rizika a schopnosti splácať
  Checked dark
  Koho sa to týka: Zákazníkov, dodávateľov
  Checked dark
  Aký druh osobných údajov hlavne spracovávame: informácie z registra insolventnosti, kontrola otvorených položiek v internom systéme. Takéto údaje môžeme overovať priebežne. Ak nie je identifikované žiadne riziko, potom sú údaje po vyhodnotení odstránen
 • Checked dark
  CCTV záznamy kamier
  Checked dark
  Koho sa to týka: Zákazníkov, dodávateľov, budúcich zamestnancov
  Checked dark
  Aký druh osobných údajov hlavne spracovávame: záznamy tvárí alebo postáv, ŠPZ vozidla. S CCTV kamerovými záznamami sa môžete stretnúť na čerpacích staniciach, v budovách a ich okolí; slúžia na ochranu našich práv a nášho majetku a majetku tretích strán (zákazníkov, dodávateľov, zamestnancov).
 • Checked dark
  Hlasové záznamy
  Checked dark
  Koho sa to týka: Zákazníkov, budúcich zamestnancov
  Checked dark
  Aký druh osobných údajov hlavne spracovávame: meno, priezvisko, telefón, alebo rozsiahlejšie údaje v závislosti na konkrétnej situácii. Hlasové záznamy sa vykonávajú vo vybraných prípadoch pri komunikácii cez telefón; vždy ste upozornení na možnosť, že hovor môže byť zaznamenaný. Tieto záznamy slúžia hlavne na zlepšenie kvality služieb a k ochrane tak vašich ako aj našich práv.
 • Checked dark
  Profilovanie pre obchodné účely
  Checked dark
  Koho sa to týka: Zákazníkov
  Checked dark
  Aký druh osobných údajov hlavne spracovávame: meno, priezvisko, obchodné meno, história transakcií, ŠPZ číslo vozidla, atď. Pri týchto situáciách sú osobné údaje spracovávané najmä za účelom analyzovania zmien v správaní zákazníka. Výstup procesu profilovania ako takého nemá žiadny priamy vplyv na zákazníka a slúži najmä ako základňa pre našich obchodných zástupcov, ktorí na základe takéhoto výstupu môžu služby ušiť priamo na mieru podľa vašich potrieb.

Interné procesy

 • Checked dark
  Vývoj, simulácia a testovanie produktov a služieb
  Checked dark
  Koho sa to týka: zákazníci, budúci zamestnanci
  Checked dark
  Aký druh osobných údajov hlavne spracovávame: rôzne kombinácie osobných údajov potrebných pre nastavenie budúcich alebo zlepšenie súčasných produktov/služieb.
 • Checked dark
  Interné analýzy a tréning prediktívnych modelov nad historickými dátami
  Checked dark
  Koho sa to týka: zákazníci, dodávatelia, budúci zamestnanci
  Checked dark
  Aký druh osobných údajov hlavne spracovávame: rôzne kombinácie osobných údajov, ako sú meno, priezvisko, DIČ, ŠPZ, finančné transakcie, číslo karty
 • Checked dark
  Účtovníctvo a dane
  Checked dark
  Koho sa to týka: zákazníci, dodávatelia
  Checked dark
  Aký druh osobných údajov hlavne spracovávame: meno, priezvisko, adresa, u SZČO DIČ a sídlo, e-mail, telefón, číslo bankového účtu, ďalej údaje o finančných transakciách: čiastky, spôsob plnenia, fakturačné termíny a pod.

Ďalšie

 • Checked dark
  Komunikácia
  Checked dark
  Koho sa to týka: Zákazníkov, dodávateľov, budúcich zamestnancov
  Checked dark
  Aký druh osobných údajov hlavne spracovávame: meno, priezvisko, adresa, DIČ a registrované kancelárie súkromných podnikateľov, e-mail, telefón, profily sociálnych médií, atď. Na zodpovedanie vašich otázok, žiadostí, alebo sťažností môžeme využiť vaše osobné informácie. Môžeme využiť údaje o vašej osobnej návšteve, alebo záznamy z telefónnej komunikácie
 • Checked dark
  Zamestnanie
  Checked dark
  Koho sa to týka: budúcich zamestnancov
  Checked dark
  Aký druh osobných údajov hlavne spracovávame: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefón, údaje z CV, údaje o iných osobách v prípade referencií, ktoré nám poskytnete počas pohovoru. Tieto údaje môžeme uchovávať po dobu, kým nebude daná pozícia obsadená a po dobu, kým uplynie skúšobná doba vybratého kandidáta. Tieto informácie potrebujeme na vyhodnotenie vášho záujmu o konkrétnu pozíciu a k informovaniu vás o priebehu a výsledku výberového konania.
Získali sme váš súhlas

Ak budeme potrebovať váš súhlas, vždy vám vysvetlíme, aký typ údajov použijeme a na aký účel. Váš súhlas je úplne dobrovoľný a je na vás rozhodnúť sa, či nám váš súhlas poskytnete. Ak nám váš súhlas na spracovanie neposkytnete, neovplyvní to rozsah služieb, ktoré ste si od nás objednali.

Ak vás požiadame o to, aby ste nám dali svoj súhlas s používaním vašich osobných údajov, môžete sa rozhodnúť, či je dôvod pre použitie vašich osobných údajov pre vás dôležitý a akceptovateľný a na základe vášho rozhodnutia nám váš súhlas dáte/nedáte.

Ak nám váš súhlas dáte, máte právo ho kedykoľvek zrušiť. Najjednoduchší spôsob, ako zrušiť váš súhlas, je popísaný nižšie v sekcii týkajúcej sa vašich práv.

 • Checked dark
  Marketingové aktivity
  Checked dark
  Koho sa to týka: Zákazníkov
  Checked dark
  Aký druh osobných údajov hlavne spracovávame: meno, priezvisko, obchodné meno, e-mail, telefónne číslo. Budeme sa usilovať váš súhlas získať, aby sme mohli tieto údaje zdieľať so všetkými spoločnosťami W.A.G. Group (zoznam ktorých je k dispozícii
  tu
  ). Zároveň sa budeme usilovať o získanie vášho súhlasu najmä pre zasielanie emailov a textových správ s ponukami produktov/služieb jednotlivých spoločností W.A.G. Group.
 • Checked dark
  Uchovávanie cookies
  Checked dark
  Za týmto účelom spracovávame informácie na zariadenia, cez ktoré máte elektronický prístup k našim službám, vašim preferenciám pri nastavení služieb a k údajom, ktoré vyplníte na našej webovej stránke s cieľom zabezpečiť pre vás užívateľsky priaznivé a pohodlné využívanie našej webovej stránky. Niektoré údaje uchovávame na vašom zariadení vo forme “cookies” (viď. slovníček pojmov). Cookies nám umožňujú rešpektovať váš výber jazyka a zachovať údaje, ktoré ste zadali v našich online formulároch v prípade, že by ste sa vrátili neskôr. Ste výslovne upozornení na našu žiadosť spracovávať cookies. Ako zachádzať s cookies môžete nájsť v samostatnom dokumente.
 • Checked dark
  Súhlas s robením kópií/skenov vašich identifikačných dokladov
  Checked dark
  Pri niektorých produktoch/službách si môžeme vyžiadať váš súhlas pre získanie kópie, alebo skenu vášho preukazu totožnosti. Nie ste povinný nám váš súhlas udeliť; váš súhlas bude slúžiť na uľahčenie poskytovania služieb, no neovplyvní skutočné poskytnutie/neposkytnutie, alebo využitie/nevyužitie.
 • Checked dark
  Zamestnanie
  Checked dark
  Koho sa to týka: budúcich zamestnancov
  Checked dark
  Aký druh osobných údajov hlavne spracovávame: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefón, údaje z CV, údaje o iných osobách v prípade referencií, informácie, ktoré nám poskytnete počas pohovoru atď. Ak neuspejete vo výberovom konaní pre konkrétnu pozíciu, no napriek tomu budete mať záujem o potenciálnu spoluprácu s nami v budúcnosti, tak si váš životopis uchováme po dobu 3 rokov, alebo do doby, keď svoj súhlas zrušíte; v opačnom prípade budú vaše osobné údaje vymazané po uplynutí skúšobnej doby vybratého kandidáta keďže k tomuto dátumu náš legitímny záujem, ako je popísané vyššie, skončí.
Spracovávanie osobných údajov je vyžadované podľa platných právnych predpisov

Nižšie uvádzame najdôležitejšie právne predpisy ustanovujúce, aký typ osobných údajov, akým spôsobom a na ako dlho môžeme, alebo musíme spracovávať.

 • Checked dark
  Prevencia, kontrola, vyhodnocovanie a odhaľovanie prania špinavých peňazí.
  Checked dark
  Koho sa to týka: Zákazníkov, ich zástupcov, členov štatutárnych orgánov, skutočných právnických osôb
  Checked dark
  Aký druh osobných údajov hlavne spracovávame: meno, priezvisko, adresu, DIČ a registrované kancelárie súkromných podnikateľov, e-mail, telefón, číslo bankového účtu a údaje o finančných transakciách: čiastky, prevedenie, prijímateľ prevodu, atď. Navyše, s týmto účelom zhromažďujeme informácie o skutočných vlastníkoch podniku, o členoch korporátnej štruktúry riadenia, o zákazníkoch a s nimi súvisiacimi politickými subjektmi; v nevyhnutnom rozsahu využívame tiež softwarové nástroje pre analýzu informácií a transakcií.
 • Checked dark
  Spracovávanie účtových a daňových informácií
  Checked dark
  Koho sa to týka: Zákazníkov, dodávateľov, atď.
  Checked dark
  Aký druh osobných údajov hlavne spracovávame: meno, priezvisko, adresa, DIČ a registrované kancelárie súkromných podnikateľov, e-mail, telefón, číslo bankového účtu a údaje o finančných transakciách: čiastky, prijímatelia prevodu, dátumy, atď., teda informácie pravidelne sa objavujúce na faktúrach, na daňovom priznaní, alebo výpisoch z transakcií. Tieto údaje sme povinní uchovávať až 30 rokov.

Ako dlho údaje uchovávame

Vaše údaje uchovávame len po nevyhnutnú dobu; po dokončení spracovania údaje archivujeme v súlade s požiadavkami príslušných platných právnych predpisov, údaje odstraňujeme, alebo anonymizujeme. Neustále vyhodnocujeme, ktoré údaje je stále potrebné zachovať. Pre vašu informovanosť nižšie uvádzame určité vybraté obdobia:

 • Checked dark
  Vo všeobecnosti uchovávame osobné údaje získané na základe zmluvy, alebo v súvislosti s jej plnením po dobu najmenej 5 rokov odo dňa skončenia zmluvy.
 • Checked dark
  Určité osobné údaje musíme uchovávať v súlade s požiadavkami právnych predpisov proti praniu špinavých peňazí; tieto údaje máme povinnosť archivovať po dobu 10 rokov odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu so zákazníkom.
 • Checked dark
  Daňové a účtovné predpisy od nás vyžadujú archivovať vybrané osobné údaje po dobu až 30 rokov.
 • Checked dark
  Na druhej strane, určité účely si vyžadujú minimálnu dobu uchovávania; doba uchovávania osobných údajov je určená podľa aktuálnej nevyhnutnej doby pre spracovanie údajov. Napríklad kamerové nahrávky uložené za účelom ochrany našich a vašich práv môžu byť uložené po dobu maximálne jedného mesiaca podľa technických možností konkrétneho miesta, kde bolo nahrávanie vykonané. Keď sú osobné údaje spracovávané pre interné účely, ako je vývoj produktov, simulácia a testovanie, tak sú tieto osobné údaje obvykle použité len raz a potom sú vymazané alebo anonymizované. Životopisy, ktoré získame, môžu byť spracovávané a uchovávané po dobu uvedenú vyššie, potom sú zmazané, alebo archivované po dobu 3 rokov, alebo do zrušenia vášho súhlasu, podľa toho čo nastane skôr. Údaje o návštevníkoch našich pobočiek sú uchovávané po dobu 5 pracovných dní; potom sú odstránené.

Aké sú vaše práva súvisiace s ochranou osobných údajov?

Právo na informácie znamená, že máte právo získať informácie o tom, ktoré spoločnosti, ako a prečo spracovávajú vaše osobné údaje a informácie o ďalších skutočnostiach obsiahnutých v tomto informačnom memorande.

Právo na prístup znamená, že máte právo vedieť aký druh informácií o vás spracovávame a prečo, s kým sú zdieľané (ak je to aplikovateľné) a aký je náš zdroj vašich osobných údajov.

Právo na opravu znamená, že ste oprávnení požiadať o opravu hneď ako zistíte, že nemáme vaše aktualizované osobné údaje, alebo používame nepresné údaje (nesprávne napísané meno, stará adresa…).

Právo na vymazanie, tiež známe ako právo byť zabudnutý znamená, že vaše osobné údaje budú vymazané hneď, ako to bude povolené inými právnymi predpismi, najmä ak bol splnený účel, na ktorý boli osobné údaje použité (ukončenie zmluvy, ukončenie výberového konania atď.)

Právo na reštrikciu spracovania znamená, že nebudeme spracovávať vaše osobné údaje počas obdobia, v ktorom na váš podnet prešetrujeme presnosť a kompletnosť vašich osobných údajov, alebo ak si výslovne prajete, aby sme vaše osobné údaje z nejakého dôležitého dôvodu nevymazali. Toto právo môže byť do istej miery vykonané aj bez vašej výslovnej požiadavky (hlavne ak zistíme, že vaše osobné údaje nie sú presné). Hneď ako dôvody na reštrikciu spracovania zaniknú, budeme vás o tom informovať.

Právo na prenosnosť údajov znamená, že v prípade potreby nás môžete požiadať o prenesenie vašich osobných údajov k vám, alebo k ďalšiemu správcovi údajov v elektronickej forme. Týka sa to len vašich osobných údajov držaných v elektronickej forme, ktoré potrebujeme na to, aby sme s vami uzavreli zmluvu, alebo za účelom spracovania, ku ktorému sme od vás získali výslovný súhlas.

Právo na námietky proti spracovaniu. Toto právo môžete uplatniť, ak si neprajete, aby sme vaše osobné údaje používali za účelom priameho marketingu, alebo ak ste presvedčení, že nemáme oprávnenie spracovávať vaše údaje.

Právo na zrušenie súhlasu. Toto právo môžete uplatniť kedykoľvek sa rozhodnete, že si už neprajete, aby sme spracovávali vaše údaje za účelom, na ktorý ste nám dali svoj súhlas. Zrušenie súhlasu neovplyvní spracovanie vykonané pred zrušením vášho súhlasu.

Automatizované vykonávanie rozhodnutí znamená, že máte právo na to, aby ste neboli predmetom rozhodnutia vykonaného bez akejkoľvek intervencie človeka, vrátane pri profilovaní.

Spravíme všetko, čo od nás môže byť v rozumnej miere očakávané, aby sme vám umožnili uplatniť si vaše práva. Nemôžeme však vaše požiadavky splniť v prípade, keď nedokážeme osobné údaje priradiť vašej osobe.

Ako si môžete svoje práva uplatniť?

Vaše práva si môžete uplatniť u spoločnosti W.A.G. Group, ktorá vykonáva spracovávanie vašich osobných údajov. Najčastejšie ide o spoločnosť, ktorej ste svoje osobné údaje poskytli.

Vaše práva si môžete uplatniť na spoločnej emailovej adrese W.A.G. Group: compliance@eurowag.com alebo customercare@eurowag.com.

V prípade, že by W.A.G. Group porušila akékoľvek z vašich práv týkajúcich sa ochrany osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na orgány pre ochranu vo vašej príslušnej krajine. Zoznam týchto orgánov môžete nájsť tu: (http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm).

Slovník

Osobné údaje – všetky údaje, ktoré môžu slúžiť k identifikácii konkrétnej osoby.

Subjekt údajov – akákoľvek konkrétna fyzická osoba (vrátane súkromných podnikateľov keďže konkrétna osoba môže byť na základe určitých údajov identifikovaná).

Správca – akákoľvek osoba, ktorá zbiera, narába (spracováva osobné údaje, alebo má osobné údaje spracovávané spracovávateľom) a nesie zodpovednosť za osobné údaje; osoba, u ktorej si svoje práva uplatňujete.

Spracovávateľ – akákoľvek osoba, ktorá spracováva osobné údaje pre účely, na ktoré boli správcom údajov určené.

Účel – dôvod spracovávania osobných údajov.

Spracovanie – akékoľvek operácie vykonávané s osobnými údajmi na určitý účel.

Zákazníci – budúci, súčasní a bývalí - fyzické osoby/spoločnosti/súkromní podnikatelia, ktorí majú prístup k webovej stránke nášho klienta a fyzické osoby/spoločnosti/súkromní podnikatelia využívajúci akékoľvek z našich produktov.

Dodávatelia – budúci, súčasní a bývalí - fyzické osoby/spoločnosti/súkromní podnikatelia spolupracujúci s W.A.G. Group

Budúci zamestnanci – osoby, ktoré prejavujú záujem pracovať pre W.A.G. Group vrátane dohôd o dokončení práce, dohôd o vykonaní práce, alebo dočasných zamestnancov.

Úložisko Cloud – virtuálny priestor na ukladanie veľkého množstva údajov.

Geolokačné údaje – údaje týkajúce sa polohy a pohybu.

Cookies a podobné technológie - cookies sú dátové súbory, ktoré webová stránka odosiela do vášho prehliadača, ktorý ich ukladá do zariadenia, ktoré používate na prehliadanie webovej stránky.