GTM debug

Právne dokumenty

Nižšie nájdete všetky dôležité W.A.G. dokumenty (W.A.G. Payment solutions, a.s., W.A.G. Issuing Services, Inc. a ďalšie dcérske spoločnosti). Žiadame vás, aby ste si pozorne prečítali tieto dokumenty a v prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte svojho obchodného zástupcu alebo zástupcu starostlivosti o zákazníkov.

Oznámenie o rozhodnutí o premene zaknihovaných akcií na akcie listinné

Oznámenie o rozhodnutí o premene zaknihovaných akcií na akcie spoločnosti W.A.G. payment solutions, a.s., IČO: 264 15 623, so sídlom na adrese Na Víťaznej pláni 1719/4, Praha 4, 140 00, Česká republika, zapísané v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe v oddieli B, vložke 6 Spoločnosť").

V súlade s § 536 zákona č 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, Spoločnosť oznamuje, že valné zhromaždenie Spoločnosti dňa 10.9. 2021 rozhodla o premene zaknihovaných akcií Spoločnosti na akcie listinné, a to konkrétne o zmene podoby 102 ks (slovom: sto dva kusov) kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe v menovitej hodnote 1.000.000,- Kč (čísla akcií 3-10, 13 , 16-108) a 10 ks (slovom: desiatich kusov) kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe v menovitej hodnote 50 000, - Sk (čísla akcií 21-30). O tejto skutočnosti bol menom JUDr. Lucie Vankovej, notárky so sídlom v Prahe, jej záskupkyňou Mgr. Ivetou Auxtovou, notárskou kandidátkou, spísaný notársky zápis č. NZ 1329/2021, N 1362/2021.

W.A.G. payment solutions, a.s.

Koncernová deklarácia

Koncernová deklarácia podľa § 79 ods. 3 českého zákona č. 90/2012 Zb., zákona o obchodných spoločnostiach a družstvách (zákona o obchodných korporáciách) (ďalej len „ZOK“):

Spoločnosť W.A.G. payment solutions, a. s., so sídlom Na Vítězné pláni 1719/4, Praha 4, PSČ 140 00, IČO 264 15 623, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 6882, je v rámci daného koncernového usporiadania riadiacou osobou („riadiaca osoba“). Koncern riadiacej osoby je deklarovaným koncernom podľa § 79 a nasl. ZOK.

Zoznam riadených spoločností podriadených jednotnému vplyvu riadiacej osoby je uvedený na týchto webových stránkach pod odkazom "Skupina EUROWAG".

Viac informácií o nižšie uvedených spoločnostiach nájdete pod týmito odkazmi:

ISO certifikácia

Riaďte sa prosím kódexom správania. V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností týkajúcich sa dodržiavania predpisov nás kontaktujte na adrese compliance@eurowag.com.