GTM debug

Pohľad na cestu prechádzajúcu lesom s jazerami okolo.

Udržateľnosť

Vytváranie udržateľnej budúcnosti pre náš priemysel, zákazníkov, komunity a spoločnosť.

Zistiť viac
Martin Vohanka Introduction

Martin Vohánka,
zakladateľ a riaditeľ:

Martin Vohanka Introduction

„Silný a odolný dlhodobý obchodný rast je možný len vtedy, ak zostaneme na čele odvetvia komerčnej cestnej dopravy (CRT), ktoré sa transformuje a pracuje na tom, aby sa stalo efektívnejším, dekarbonizovaným a sociálne vplyvným odvetvím.“

Ide o rovnováhu medzi ziskom, planétou a ľuďmi

Záleží nám na svete, v ktorom žijeme. Zaviazali sme sa pomáhať našim zákazníkom konkurovať a rásť v nízkouhlíkovej a digitálnej ekonomike. Ide nám o rovnováhu medzi ziskom, planétou a ľuďmi.

Naša stratégia

Our Ambitions
Naše odvetvie

Sme odhodlaní vytvoriť platformu, ktorá umožní lepšie prepojenie priemyslu, zvýši prístup k riešeniam mobility s nižšími emisiami oxidu uhličitého a zníži emisie v celom hodnotovom reťazci CRT.

Žena nabíja svoje elektrické auto, zatiaľ čo je zamestnaná svojím telefónom.
Naši zákazníci

Sme odhodlaní pomôcť zákazníkom z radov MSP prejsť na nízkouhlíkovú budúcnosť a prosperovať ako majitelia firiem. Našimi prioritami je pomáhať zákazníkom zvyšovať prevádzkovú efektívnosť a znižovať emisie, podporovať prosperitu zákazníkov, ako aj obchodný úspech.

Our people
Naša spoločnosť, kolegovia a komunity

Snažíme sa dosiahnuť najvyššie štandardy zodpovedného podnikania v prosperujúcej inkluzívnej kultúre. Našimi prioritami sú zníženie priamych emisií, realizácia ambicióznej stratégie rozmanitosti a pozitívny vplyv na naše komunity.

Our Ambitions
Naše odvetvie

Sme odhodlaní vytvoriť platformu, ktorá umožní lepšie prepojenie priemyslu, zvýši prístup k riešeniam mobility s nižšími emisiami oxidu uhličitého a zníži emisie v celom hodnotovom reťazci CRT.

Žena nabíja svoje elektrické auto, zatiaľ čo je zamestnaná svojím telefónom.
Naši zákazníci

Sme odhodlaní pomôcť zákazníkom z radov MSP prejsť na nízkouhlíkovú budúcnosť a prosperovať ako majitelia firiem. Našimi prioritami je pomáhať zákazníkom zvyšovať prevádzkovú efektívnosť a znižovať emisie, podporovať prosperitu zákazníkov, ako aj obchodný úspech.

Our people
Naša spoločnosť, kolegovia a komunity

Snažíme sa dosiahnuť najvyššie štandardy zodpovedného podnikania v prosperujúcej inkluzívnej kultúre. Našimi prioritami sú zníženie priamych emisií, realizácia ambicióznej stratégie rozmanitosti a pozitívny vplyv na naše komunity.

Naše záväzky a ciele

Naše záväzky a ciele v oblasti udržateľnosti sme načrtli v rámci troch pilierov:

Embrace the Chance
Zodpovedné fungovanie
Human Resources
Vedúce postavenie v odvetví
Clean and Transparent reporting
Transformácia odvetvia

Naše záväzky zahŕňajú:

Sustainability and Commitments
 • Checked dark
  Cieľ znížiť emisie oxidu uhličitého z našich vlastných činností (rozsah 1 a rozsah 2) o 50 % do roku 2030 na základe východiskovej hodnoty z roku 2019.
 • Checked dark
  Cieľ v oblasti diverzity, rovnosti a inklúzie dosiahnuť do roku 2025 40 % zastúpenie žien vo vedúcich pozíciách na základe východiskového stavu v roku 2021.
 • Checked dark
  Byť medzi 25 percentami technologických spoločností v EÚ s naším skóre angažovanosti zamestnancov.
 • Checked dark
  Pokračovať v poskytovaní 1 % konsolidovaného zisku pred zdanením ročne na charitatívne účely v celej Európe.
Pokračujeme v zavádzaní udržateľnosti do našej hlavnej činnosti, ako aj v zlepšovaní a rozširovaní riešení, aby sme našim zákazníkom pomohli rásť a konkurovať, získať prístup k lepším obchodným príležitostiam v celom odvetví a prejsť na nízkouhlíkovú budúcnosť.
Sustainability and Commitments

Zásady, vyhlásenia a osvedčenia:

Etický kódex

Náš Etický kódex rámcuje a kodifikuje náš záväzok pracovať eticky, zodpovedne a v súlade s našimi hodnotami, ako aj dodržiavať ducha a literu zákona. V tomto dokumente nájdete usmernenie k témam, ktoré okrem iného zahŕňajú boj proti úplatkárstvu a korupcii, boj proti praniu špinavých peňazí, konflikty záujmov, ochranu údajov a bezpečnosť informácií, zapojenie dodávateľov a riadenie vzťahov s nimi, boj proti diskriminácii a obťažovaniu a whistleblowing. Viac informácií nájdete tu.

Kultúrny manifest

Naša kultúra formuje všetko, čo v spoločnosti Eurowag robíme. V tomto dokumente sú uvedené zjednocujúce zásady, hodnoty a správanie, ktoré nás spájajú a inšpirujú. Náš manifest si môžete prečítať tu.

Vyhlásenie o novodobom otroctve

V súlade so zákonom o modernom otroctve z roku 2015 nájdete náš ročný plán na rok 2021 tu.

Zabezpečenie kvality a certifikáty ISO
Eurowag sa zaväzuje pracovať v súlade s najvyššími štandardmi kvality.

Svoje ciele a zámery spoločnosť načrtla prostredníctvom svojej politiky zabezpečenia kvality. Okrem toho spoločnosť zabezpečila pre vybrané prevádzky normy ISO 9001 a 14001. Certifikácia ISO tu.

Whistleblowing a kanál Speak Up
Zriadili sme niekoľko kanálov, prostredníctvom ktorých môžu zamestnanci a zainteresované strany vznášať obavy.

Náš záväzok je kodifikovaný aj v našom Kódex správania a príslušné postupy uvedené v našich zásadách oznamovania nekalých praktík. Ak chcete upozorniť na neetické alebo nezákonné správanie, kontaktujte nás e-mailom compliance@eurowag.com.

Riešenia udržateľnej mobility

V súlade s naším záväzkom uľahčovať a podporovať energetický prechod v sektore CRT sa snažíme využiť služby našej platformy pre mobilitu a platby na urýchlenie prechodu na nízkouhlíkovú budúcnosť v sektore CRT. Viac informácií o produktoch, technológiách a riešeniach v našom portfóliu nájdete na odkazoch nižšie:

Podávanie správ o udržateľnosti

V roku 2021 sme sa stali verejne kótovanou spoločnosťou na Londýnskej burze cenných papierov a v rámci našich ročných účtovných závierok a výkazov podávame správy o výsledkoch v oblasti životného prostredia, sociálnych vecí a správy a riadenia.  V rámci formalizácie našej stratégie ESG sme stanovili kvantitatívne aj kvalitatívne kľúčové ukazovatele výkonnosti na meranie pokroku pri dosahovaní našich cieľov spolu s niektorými ďalšími kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti v počiatočných fázach vývoja.

Viac informácií o našich výsledkoch v oblasti udržateľnosti nájdete vo výročnej správe za rok 2021 a v súvisiacich dokumentoch na našej webovej stránke pre vzťahy s investormi – vrátane dokumentov:

 • Checked dark
  Výročná správa
 • Checked dark
  Metodika vykazovania udržateľnosti
 • Checked dark
  Ukazovatele ESG a kľúčové ukazovatele výkonnosti
Pre Investorov