GTM debug

Oprávnené záujmy, ktoré sledujeme

Vysvetlivky:

[1] Operácia spracovania, na ktorú sa vzťahuje právny dôvod oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

[2] Oprávnený záujem je sledovaný iba v prípade, že sú splnené podmienky pre opt-out priamej marketingovej komunikácie existujúcim zákazníkom alebo právnickým osobám podľa článku 13 smernice o súkromí a elektronických komunikáciách (2002/58/ES) (v implementovanom znení) sú splnené. Ak nie sú splnené, spracovanie je založené na súhlase.

1. Poskytovanie mýtnych služieb

[1] Operácia spracovania, na ktorú sa vzťahuje právny dôvod oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

 • Poskytovanie mýtnych služieb predajcom:

Zahŕňa najmä: (i) skenovanie identifikačných kariet, (ii) spracovanie platobných dokladov[1], (iii) základné údaje pre registráciu mýta, (iv) spracovanie technických údajov a fakturácie[1], (v) spracovanie údajov o OBU jednotkách WAG .

 • Poskytovanie mýtnych služieb sprostredkovateľom:

Zahŕňa najmä: (i) spracovanie technických údajov a krížovej fakturácie[1], žiadosti o platbu, (ii) základných údajov pre registráciu mýta, (iii) skenovanie občianskych preukazov, (iv), (v) platobnej dokumentácie, (vi) údajov WAG OBU.

 • Prevencia podvodov s identitou[1]:

Zahŕňa najmä: (i) overenie totožnosti užívateľa na základe spracovania kópií preukazov totožnosti, podpisov a záznamov z kamerových systémov a vyhodnotenie potenciálnych rizikových vzorcov pomocou špecializovaného softvéru počas postupov pri prijímaní zákazníkov.

2. Poskytovanie telematických služieb

[1] Spracovanie, na ktoré sa vzťahuje právny dôvod oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

 • Správa vozového parku pre zákazníkov[1]:

Zahŕňa spracovanie osobných údajov potrebných pre (i) údaje o správe vozového parku, (ii) údaje o inováciách telematického systému a telematiky.‍

 • Asistenčné služby pre vodičov zákazníkov:

Zahŕňa spracovanie osobných údajov potrebných pre: (i) Telematické údaje.‍

 • Sledovanie správania vodiča[1]:

Zahŕňa spracovanie osobných údajov potrebných na spracovanie: (i) telematických údajov, (ii) údajov o inováciách telematického systému.

 • Prevencia podvodov s identitou[1]:

Zahŕňa najmä: (i) overenie totožnosti užívateľa na základe spracovania kópií preukazov totožnosti, podpisov a záznamov z kamerových systémov a vyhodnotenie potenciálnych rizikových vzorcov pomocou špecializovaného softvéru pri vstupných procedúrach zákazníka.

3. Poskytovanie čerpacích služieb

[1] Spracovanie, na ktoré sa vzťahuje právny dôvod oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

 • Poskytovanie služieb čerpania pohonných hmôt:

Zahŕňa najmä: (i) Realizácia systému proti podvodom[1] (ii) Poskytovanie služieb FUEL, (iii) Manuálna a telefonická autorizácia zákazníkov[1], (iv) Poskytovanie EW kamerového systému čerpacích staníc (monitorovanie tankovania pre potreby zákazníkov), ( v) Poskytovanie služieb E-mobility.‍

 • Prevencia podvodov s identitou[1]:

Zahŕňa najmä: (i) overenie totožnosti užívateľa na základe spracovania kópií preukazov totožnosti, podpisov a záznamov z kamerových systémov a vyhodnotenie potenciálnych rizikových vzorov pomocou špecializovaného softvéru počas postupov pri prijímaní zákazníkov.

4. Poskytovanie finančných služieb

[1] Spracovanie, na ktoré sa vzťahuje právny dôvod oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

 • Poskytovanie finančných služieb

Zahŕňa najmä: (i) Reporting EWMC (poskytovanie platobných služieb), (ii) Faktoringové služby, (iii) Poisťovacie služby, (iv) Reporting pre zákazníkov (Finančný reporting obchodných analýz)[1].

5. Poskytovanie daňových služieb

[1] Spracovanie, na ktoré sa vzťahuje právny dôvod oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR je zvýraznená v texte.

 • Poskytovanie daňových služieb:

Zahŕňa najmä (i) Včasné inkaso (vrátenie DPH v mene zákazníka), (ii) Vrátenie dane a proces registrácie (vrátenie DPH v mene zákazníka), (iii) Vrátenie dane a proces registrácie (vrátenie dane z pohonných hmôt), (iv) MiniWAGes = sprostredkovanie obchodu (vrátenie dane z pohonných hmôt).‍

 • Prevencia podvodov s identitou[1]

Zahŕňa najmä: i) overenie totožnosti užívateľa na základe spracovania kópií preukazov totožnosti, podpisov a záznamov z kamerových systémov a vyhodnotenie potenciálnych rizikových vzorcov pomocou špecializovaného softvéru.

6. Poskytovanie doplnkových služieb

[1] Spracovanie, na ktoré sa vzťahuje právny dôvod oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

 • Poskytovanie doplnkových služieb:

Zahŕňa najmä: (i) služby umývania, (ii) parkovacie služby, (iii) služby MiniWAGes (sprostredkovanie obchodu), (iv) poskytovanie služieb prostredníctvom platformy DXX, vrátane internej analýzy získaných dát z tejto platformy.

 • Prevencia podvodov s identitou[1]

Zahŕňa najmä: i) overenie totožnosti užívateľa na základe spracovania kópií preukazov totožnosti, podpisov a záznamov z kamerových systémov a vyhodnotenie potenciálnych rizikových vzorcov pomocou špecializovaného softvéru.

7.   Podpora a starostlivosť o zákazníkov

[1] Spracovanie, na ktoré sa vzťahuje právny dôvod oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

 • Podpora a starostlivosť o zákazníkov

Zahŕňa najmä: (i) identifikáciu osôb v internom systéme (kontaktné údaje, ADAC), (ii) proces onboardingu[1], (iii) poskytovanie servisnej podpory, (iv) poskytovanie technickej podpory, (v) poskytovanie vzdelávania, propagácie a školenia užívateľov[1], (vi) riešenie problémov zákazníkov.

8. Uzatváranie, plnenie a základné riadenie zmluvných vzťahov

[1] Spracovanie, na ktoré sa vzťahuje právny dôvod oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

 • Uzatváranie, plnenie a základné riadenie zmluvných vzťahov

Zahŕňa najmä: (i) uzatváranie, zmeny a plnenie akejkoľvek zmluvy uzavretej medzi správcom a subjektom údajov, (ii) schvaľovanie a revízia zmlúv právnym oddelením, (iii) komunikáciu medzi zmluvnými stranami, vrátane spracovania údajov o kontaktných osobách a stanov zmluvných strán a ďalej spracovanie osobných údajov potrebných pre riadne uzavretie, plnenie a zmeny zmluvných vzťahov, v ktorých dotknuté osoby nevystupujú ako zmluvné strany daného právneho vzťahu[1]; (iv) evidenciu interných a externých plných mocí[1]; vzťahov medzi správcom a jeho zákazníkmi, partnermi a dodávateľmi[1].

9. Zdieľanie údajov o zákazníkoch v rámci skupiny pre interné administratívne účely

Zahŕňa najmä: i) zdieľanie údajov o zákazníkoch a poskytovanie správ týkajúcich sa zákazníkov.

10. Hodnotenie úverového rizika

[1] Spracovanie, na ktoré sa vzťahuje právny dôvod oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

 • Posúdenie úverového rizika

Zahŕňa najmä: (i) posúdenie úverového rizika zákazníkov, (ii) realizáciu skríningu úverového rizika zákazníkov, (iii) prípravu skóringového modelu a vykazovanie platobnej morálky zákazníkov.

11. Cenotvorba a riadenie vzťahov B2B

[1] Spracovanie, na ktoré sa vzťahuje právny dôvod oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

 • Cenotvorba a riadenie vzťahov B2B:

Zahŕňa najmä: (i) riadenie vzťahov B2B, (ii) prípravu cenovej politiky B2B a zliav pre zákazníkov[1].

12. Vytváranie siete partnerských dodávateľov

 • Vytváranie siete partnerských dodávateľov

Zahŕňa najmä spracovanie osobných údajov potrebných na vytvorenie a správu siete partnerských dodávateľov.

13. Plnenie zákonných povinností

 • Dodržiavanie účtovných a daňových predpisov:

Zahŕňa najmä: (i) Spracovanie platieb, (ii) Platby/faktúry, (iii) Predčasné inkaso peňazí, (iv) Spracovanie platobných dokladov, (v) Plnenie účtovných a daňových povinností, (vi) Fakturácia, (vii) Vrátenie daní a registračný proces, (viii) MiniWAGes (sprostredkovanie obchodu).

 • AML Agenda:

Obsahuje najmä: (i) Kópia preukazu totožnosti, (ii) AML onboarding proces, (iii) EWMC, (iv) Rýchlu kontrolu sankčného zoznamu (v) AML kontrolný proces, (vi) Reportovanie EWMC. ‍

 • Reportovanie a zaznamenávanie protisociálnych aktivít (whistleblowing - oznamovanie):

Zahŕňa najmä: (i) vykonávanie akcií súvisiacich s ochranou oznamovateľa protisociálnej aktivity zamestnávateľom, (ii) prijímanie, hodnotenie a zaznamenávanie oznámení v rámci interného overovacieho systému oznámenia, (iii) interné vyšetrovanie.

 • Hlásenie ESG:

Zahŕňa najmä: (i) spracovanie dát na tvorbu správ o životnom prostredí, sociálnych otázkach a vládnych správ, predovšetkým za účelom vyhodnotenia dopadu na životné prostredie, vrátane spotreby paliva a najazdených kilometrov.

14. Obhajoba, uplatňovanie a preukazovanie právnych nárokov

[1] Spracovanie, na ktoré sa vzťahuje právny dôvod oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

 • Právna agenda[1]

Zahŕňa najmä: (i) zabezpečenie bežnej agendy interného právneho oddelenia, (ii) kontrola právnych záležitostí a právne konzultácie, (iii) hlásenie rôznych skutočností verejným orgánom (vrátane oznámenia rôznych deliktov a trestných činov) alebo poisťovniam (napr. poistné udalosti), ( iv) využívanie právnej reprezentácie a právnych rád od advokátskych kancelárií; (v) vykonávanie due diligence, vrátane poskytovania dát potenciálnym kupujúcim a ich poradcom, (vi) správa korporátnej agendy a plnenie všetkých povinností v súlade s príslušnými zákonmi, (vii) príprava, zabezpečenie a uchovávanie rôznych právnych podaní a dôkazov obsahujúcich osobné údaje, (vi) viii) včasné vymáhanie pohľadávok, výstupné hlásenia v systéme JIRA a predčasné vymáhanie peňazí, (ix) vykonávanie rôznych správnych konaní, súdnych sporov a iných súdnych konaní (napr. uzatváranie zmierovacích dohôd, dohôd o vyrovnaní, splátkových kalendárov), (x) overovanie skutočností pred notárom a zabezpečovanie úradných prekladov, (xi) správa zabezpečenia, (xii) Interné postúpenie pohľadávok (neskoré vymáhanie neuhradených pohľadávok), (xiii) Postúpenie pohľadávok dcérskych spoločností EUROWAG skupiny.

15. Zabezpečenie osobných údajov a IT systémov

[1] Spracovanie, na ktoré sa vzťahuje právny dôvod oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

 • IT bezpečnosť

Zahŕňa najmä: (i) kontrolu, odoberanie a správu prístupových oprávnení, (ii) monitorovanie a vyhodnocovanie podozrivých udalostí na základe analýzy záznamov prostredníctvom špecifických softvérových aplikácií[1], (iii) vytváranie bezpečnostných protokolov zachytávajúcich správanie užívateľov v dôležitých aplikáciách a systémoch, ( iv) vytváranie bezpečnostných záloh, (v) skenovanie zraniteľnosti a činnosť proti malwaru, (vi) správu bezpečnostných incidentov a porušenie osobných údajov, (vi) riadenie bezpečnosti informácií v rámci EUROWAG skupiny, (vii) penetračné testovanie a vykonávanie bezpečnostných auditov s možnosťou prístupu k chráneným údajom[1], (viii) monitorovanie užívateľskej siete a systémov[1].

 • Vývoj, zdokonaľovanie a testovanie softvéru:

Zahŕňa najmä: (i) vývoj, zdokonaľovanie a diagnostika bezpečnostných systémov, (ii) integračné a konfiguračné testy podnikových informačných systémov vykonávané sprostredkovateľmi pri prechode zo starých systémov, (iii) servisné zásahy a priebežné úpravy softvéru vykonávané vzdialeným prístupom našich sprostredkovateľov na základe našich požiadaviek a pokynov , (iv) testy obnovy systému na základe zálohovaných dát.

16. Ochrana a zabezpečenie majetku

[1] Spracovanie, na ktoré sa vzťahuje právny dôvod oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

 • CCTV systémy:

Zahŕňa najmä: (i) prevádzkovanie kamerových systémov monitorujúcich jasne vymedzené priestory a objekty používané v rámci podnikateľskej činnosti skupiny WAG, vrátane kamerového systému EW Petrol station CCTV alebo bezpečnostného systému HQ CCTV.‍

 • Kontrola fyzického prístupu:

Zahŕňa najmä: (i) zaznamenávanie osobných údajov návštevníkov vstupujúcich do chránených priestorov a objektov EUROWAG skupiny, (ii) odtlačky prstov pri vstupe do chránenej oblasti, (iii) zaznamenávanie osobných kariet pri vstupe do chránenej oblasti.

17. Priamy marketing a účely PR 

[1] Spracovanie, na ktoré sa vzťahuje právny dôvod oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

[2] Oprávnený záujem je sledovaný iba v prípade, že sú splnené podmienky pre opt-out priamej marketingovej komunikácie existujúcim zákazníkom alebo právnickým osobám podľa článku 13 smernice o súkromí a elektronických komunikáciách (2002/58/ES) (v platnom znení). Ak nie sú splnené, spracovanie je založené na súhlase.

 • Priama marketingová komunikácia[1]:

Zahŕňa najmä: (i) prispôsobenie a zasielanie marketingovej elektronickej pošty - newsletterov (e-mail, SMS) existujúcim zákazníkom, (ii) tvorbu, prispôsobenie a zasielanie letákov alebo tlačených adresných foriem marketingu, (iii) realizáciu telemarketingových aktivít vrátane kampaní pre existujúcich zákazníkov a hlasových záznamov, (iv) predajné aktivity externého call centra a interného telesales, (v) tvorbu databázy odberateľov. V prípadoch, keď zákon vyžaduje použitie súhlasu pre nevyžiadanú komunikáciu alebo cookies, spoliehame sa na súhlas [2].

 • Zacielenie a personalizácia reklamného obsahu:

Zahŕňa najmä: (i) prispôsobenie a zobrazenie reklamy a kampane na sociálnych sieťach; (ii) prispôsobenie a zobrazenie reklamných bannerov a sponzorovaných odkazov pri vyhľadávaní na internete. V prípadoch, keď zákon vyžaduje súhlas s nevyžiadanými oznámeniami alebo súbormi cookie, spoliehame sa na daný súhlas.

 • Zvyšovanie povedomia o skupine EUROWAG:

Zahŕňa najmä: (i) správu a administráciu obsahu na oficiálnych profiloch zriadených na sociálnych sieťach, (ii) organizovanie akcií, vrátane zasielania pozvánok na akciu aj bez súhlasu a vytváranie fotografií a videí zachytávajúcich účastníkov akcie a ich zverejňovanie pri propagácii (obvykle na základe súhlasu ), (iii) zverejňovanie obsahu a príspevkov obsahujúcich osobné údaje v rámci rôznych PR obsahov (PR články, tlačové správy, príspevky zverejňované na sociálnych sieťach).‍

 • Zhromažďovanie a analýza spätnej väzby od zákazníkov:

Zahŕňa najmä zber a analýzu spätnej väzby zákazníkov zo všetkých marketingových aktivít pomocou služby Qualtrics.

18. Štatistické účely

 • Štatistické účely: 

Zahŕňa najmä: (i) zostavovanie štatistických výstupov, správ, hlásení, prehľadov, analýz a rôznych pracovných a analytických dokumentov potrebných na interné štatistické účely EW skupiny, štátnych orgánov a iných právnických osôb; (ii) vytváranie anonymizovaných a agregovaných štatistických údajov z osobných údajov spracúvaných na iné legitímne účely spracovania osobných údajov, ktoré majú právny základ a o ktorých boli dotknuté osoby riadne informované v súlade s odôvodnením 50 a článkom 18 ods. 1 písm. a) a b). 89 VŠEOBECNÉHO NARIADENIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV.