GTM debug

Clock
Čas čítanie: 12 min
Calendar
4.7.2024

Pravidlá jazdy nákladných vozidiel v Portugalsku

Vedenie nákladných vozidiel v Portugalsku sa riadi miestnymi zákonmi a normami Európskej únie, ktoré podporujú bezpečnosť, efektívnosť a dodržiavanie predpisov a zabezpečujú dodržiavanie všetkých pravidiel riadenia nákladných vozidiel. Tento článok obsahuje základné informácie pre vodičov a manažérov vozových parkov a poskytuje podrobný prehľad portugalských predpisov o riadení nákladných vozidiel. Zahŕňa dôležité oblasti, ako sú pravidlá vnútroštátnej dopravy a potrebná administratíva na prepravu tovaru v Portugalsku. Cieľom tohto článku je poskytnúť prehľadné informácie o všetkých aspektoch riadenia nákladných vozidiel v tejto krajine.

Pravidlá jazdy nákladných vozidiel v Portugalsku

Geografický pohľad na Portugalsko

Portugalsko sa nachádza na juhozápadnom okraji Európy a vyznačuje sa rozmanitou krajinou od dlhého pobrežia Atlantického oceánu až po členité hory, čo ovplyvňuje dopravné a logistické činnosti. Jeho poloha na Pyrenejskom polostrove vedľa Španielska z neho robí kľúčovú križovatku pre tovar smerujúci do a z Európy.

Znalosť portugalskej cestnej siete

Rozsiahla cestná sieť v Portugalsku je zásadným faktorom efektívnej nákladnej dopravy v celej krajine. Vodiči však musia poznať a dodržiavať špecifické pravidlá cestnej premávky v Portugalsku a prispôsobiť svoju jazdu, najmä s ohľadom na regionálne a infraštruktúrne rozdiely, ktoré môžu ovplyvniť ich trasy. Napríklad horské oblasti často predstavujú ostrejšie zákruty a strmšie stúpania, čo si vyžaduje prispôsobenie rýchlosti a taktiky jazdy.

Podrobný pohľad na možnosti kabotáže

Kabotáž je preprava tovaru v rámci krajiny zahraničným vozidlom, ktorá je prísne kontrolovaná. Hoci v Portugalsku existuje určitá voľnosť pre prevádzkovateľov z iných krajín, musia títo starostlivo plánovať a spĺňať zákony EÚ, aby sa vyhli prípadným pokutám.

Preprava nebezpečného tovaru

Portugalsko sa riadi Dohodou o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečného tovaru (ADR). Dodržiavanie predpisov ADR, ktoré zahŕňajú vedenie riadnej dokumentácie a vykonávanie bezpečnostných protokolov, je preto nevyhnutné.

Špecifiká dodržiavania ADR

Vozidlá prepravujúce nebezpečný tovar musia byť dobre vybavené a ich vodiči musia byť plne vyškolení. Dokumenty ADR by mali byť vždy kompletné a prístupné vo vozidle. Okrem toho môžu byť niektoré trasy obmedzené z bezpečnostných dôvodov, ako napríklad most 25. apríla, kde je z dôvodu väčšej bezpečnosti obmedzená preprava nebezpečného tovaru.

Predpisy pre abnormálne zaťaženie

V Portugalsku sa na prepravu nadrozmerného alebo nadmerného nákladu vyžaduje predchádzajúce povolenie. Žiadatelia musia požiadať o povolenie aspoň 30 dní vopred a zabezpečiť, aby všetky rozmery vozidla a nákladu spĺňali vnútroštátne normy.

Proces autorizácie

Žiadosť o prepravu neobvyklého nákladu musí obsahovať podrobnosti o náklade, plánovanej trase a použitom vozidle. Orgány môžu vyžadovať prieskum trasy alebo policajný sprievod, čo komplikuje logistické plánovanie.

Dane a clá

Pre prevádzkovateľov nákladných vozidiel, najmä tých, ktorí sa zaoberajú medzinárodnou dopravou, je nevyhnutné poznať platné daňové a colné predpisy. V Portugalsku môžu prevádzkovatelia nákladných vozidiel využívať určité daňové úľavy vrátane bezcolného dovozu paliva v nádržiach vozidla.

Orientácia v colných predpisoch

Dodržiavanie colných predpisov je nevyhnutné, a to najmä pri cezhraničnej preprave. Prevádzkovatelia musia mať všetky požadované doklady, ako sú napríklad karnety TIR pre medzinárodnú dopravu a nákladné listy CMR, aby sa zabezpečil hladký prechod cez colnicu.

Obmedzenie pohybu

Miestne obmedzenia môžu ovplyvniť pohyb nákladných vozidiel v mestských oblastiach, ako je Lisabon. Tieto pravidlá často zahŕňajú konkrétne časy, kedy je nakladanie a vykladanie obmedzené, ako aj zákazy zamerané na obmedzenie dopravy v čase dopravnej špičky s cieľom zlepšiť životné podmienky v meste.

Zákazy nákladných vozidiel v Portugalsku

Informácie o zákazoch jazdy pre nákladné vozidlá v Portugalsku, najmä na moste cez rieku Tagus a v tuneloch diaľnice A23, upozorňujú na časy a oblasti s obmedzením, čo je dôležité pre plánovanie trás a vyhnutie sa pokutám.

Most cez rieku Tagus (Most 25. apríla)

Frekvencia: denne, vrátane nedieľ a sviatkov.

Časová platnosť: od 5.00 h do 2.00 h nasledujúceho dňa.

Oblasť, ktorej sa to týka: celé rozpätie mosta 25. apríla cez rieku Tagus.

Diaľničné tunely A23

Frekvencia: celoročne.

Dotknuté tunely:

 • tunel Barracão, južný smer, výjazd Guarda Sul (km 210,8)
 • tunel Barracão, severný smer, výjazd Benespera (km 201,2)
 • tunel Ramela, južný smer, výjazd Guarda Sul (km 210,8)
 • tunel Ramela, severný smer, výjazd Benespera (km 201,2)
 • tunel Gardunha, južný smer, výjazd Fundão Sul (km 158,1)
 • tunel Gardunha, severný smer, výjazd Castelo Novo (km 148,8)

Ďalšie informácie: Povinné výjazdové značky sa nachádzajú 1500 m pred výjazdovými rampami.

Osobitné zákazy na cestách

Frekvencia: Piatky, nedele, štátne sviatky a deň pred každým štátnym sviatkom.

Časová platnosť: od 18.00 do 21.00 hod.

Dotknuté cesty:

 • EN6 Lisabon–Cascais
 • EN10 Infantado–Vila Franca de Xira
 • EN14 Maia–Braga a ďalšie dôležité trasy

Žiadny vstup do Lisabonu a Porta

Frekvencia: Pondelky okrem júla a augusta.

Časová platnosť: od 7.00 do 10.00 hod.

Dotknuté cesty:

 • A1 Alverca–Lisabon
 • A2 Almada–Lisabon
 • A5 křižovatka s CREL*–Lisabon
 • křižovatka IC19 s dálnicí CREL*–Lisabon (Damaia)
 • další silnice vedoucí do Lisabonu a Porta

*CREL – Circular Regional Exterior de Lisboa, v preklade „okružná cesta okolo Lisabonu“

Výnimky:

Vozidlá prepravujúce nebezpečný náklad dôležitý pre verejné zdravie, ozbrojené sily, políciu a vozidlá zapojené do prevádzky námorných prístavov sú z týchto obmedzení vyňaté. Okrem toho sa na prepravu pohonných hmôt na letiská a námorné prístavy vzťahujú osobitné ustanovenia.

Špeciálne povolenia:

Direção Geral de Viação (Generálne riaditeľstvo dopravy) môže za určitých okolností udeliť osobitné povolenia pre vozidlá, na ktoré sa tieto obmedzenia vzťahujú. Ide napríklad o vozidlá, ktoré sa podieľajú na nakladaní počas obmedzených období alebo na preprave nebezpečného tovaru potrebného na nepretržitú prevádzku výrobných jednotiek.

Miestne dopravné obmedzenia

Lisabon: obmedzenia pre ťažké nákladné vozidlá medzi 8.00 a 10.00 hod. a medzi 17.00 a 19.00 hod.; v niektorých peších zónach platia dodatočné obmedzenia nakladania a vykladania.

Porto: pohyb ťažkých nákladných vozidiel je obmedzený od 14.00 do 19.00 h v rámci určených mestských zón.

Všeobecná poznámka:

Iné mestá tiež uplatňujú miestne dopravné obmedzenia. Dotknuté oblasti sú vždy jasne označené, aby sa vodiči mohli ľahko zorientovať.

Vplyv obmedzení na dennú dopravu

Vodiči a správcovia vozových parkov musia starostlivo plánovať svoje trasy, aby dodržali tieto nariadenia a vyhli sa pokutám a zdržaniam. Znalosť časových a geografických obmedzení vo veľkých mestách je nevyhnutná pre efektívne a včasné doručenie tovaru.

Nízkoemisné zóny (LEZ)

Portugalsko preukazuje svoj záväzok k ochrane životného prostredia zriadením zón s nízkymi emisiami. Lisabon využíva tieto zóny, ktoré sa vzťahujú na všetky vozidlá, na zníženie znečistenia a podporu používania ekologickejších druhov dopravy.

Dodržiavanie noriem LEZ

Nákladné vozidlá vstupujúce do nízkoemisných zón (LEZ) musia spĺňať špecifické emisné normy, čo si môže vyžadovať modernizáciu alebo úpravu vozového parku. Dodržiavanie týchto noriem je nevyhnutné na podporu úsilia o ochranu životného prostredia a na vyhnutie sa pokutám.

Štátne sviatky v Portugalsku

Štátne sviatky môžu narušiť dopravu z dôvodu zatvorenia podnikov a zníženej dostupnosti zamestnancov. Vodiči nákladných vozidiel by mali tieto termíny poznať, pretože môžu ovplyvniť harmonogramy dodávok a logistické plánovanie.

Štátne sviatky

Plánovanie počas štátnych sviatkov

Znalosť štátnych a regionálnych sviatkov je zásadná pre efektívne plánovanie zásobovania a prepravných operácií. Prispôsobenie plánov prepravy a ďalších činností týmto dátumom pomáha udržiavať logistiku v hladkom a efektívnom chode.

Systém cestného mýta

Portugalsko používa pokročilý mýtny systém, ktorý vypočítava poplatky na základe prejdenej vzdialenosti a vlastností vozidla. Znalosť tohto systému je nevyhnutná na riadenie nákladov a optimalizáciu plánovania trasy.

Kategórie mýta a náklady

Výška mýta závisí od typu vozidla a použitej cesty. Vďake elektronickým systémom výberu mýta sú platby omnoho jednoduchšie. Vodičom sa odporúča používať palubnú jednotku (OBU), aby sa zjednodušilo platenie mýta a minimalizovalo zdržanie.

Aktuálne sadzby mýta (od apríla 2024) pre prejazd cez rieky Vasco da Gama a Tagus (most 25. apríla) sú nasledovné:

Dokumentácia vozidla a bezpečnostné požiadavky

Všetky vozidlá prevádzkované v Portugalsku musia mať príslušnú dokumentáciu vrátane zelenej karty, registrácie vozidla a zákonom požadovanej bezpečnostnej povinnej výbavy, ktorá zahŕňa:

Výstražný trojuholník

Vo vozidle je povinné mať výstražný trojuholník na použitie v núdzových situáciách. V prípade poruchy alebo nehody umiestnite trojuholník najmenej 30 metrov od vozidla. Vždy sa uistite, že trojuholník je dobre viditeľný aspoň zo vzdialenosti 100 metrov, aby varoval blížiace sa vozidlá.

Reflexná vesta

Vodiči ťažkých vozidiel musia v noci alebo za zníženej viditeľnosti mimo zastavaných oblastí nosiť reflexnú vestu. Platí to v prípade, ak musia opustiť svoje vozidlo na vozovke alebo spevnenej krajnici z dôvodu poruchy alebo mimoriadnej udalosti. Nedodržanie tejto povinnosti môže mať za následok pokutu. Reflexné vesty si môžete zakúpiť na väčšine čerpacích staníc a servisov.

Hasiaci prístroj

Podľa miestnych predpisov musia byť všetky vozidlá vybavené hasiacim prístrojom. V prípade ťažkých nákladných vozidiel od 3,5 do 7,5 tony musí byť v kabíne umiestnený práškový hasiaci prístroj s hmotnosťou 2 kg. Okrem toho by mal byť na inom prístupnom mieste vo vozidle uložený hasiaci prístroj s hmotnosťou 6 kg. Všetky hasiace prístroje musia spĺňať požiadavky normy BS EN 3.

Lekárnička do auta

Všetky ťažké nákladné vozidlá musia byť vybavené lekárničkou.

Rýchlostné obmedzenia

Dodržiavanie rýchlostných obmedzení je nutné z hľadiska bezpečnosti aj z hľadiska dodržiavania zákona. V Portugalsku sa rýchlostné obmedzenia líšia podľa typu cesty a veľkosti vozidla, čo ovplyvňuje spôsob, akým prevádzkovatelia vozových parkov riadia svoje logistické plány a harmonogramy. Maximálne povolené rýchlosti na rôznych typoch ciest, ak nie je uvedené inak, sú tieto:

Prispôsobenie sa miestnym predpisom o rýchlosti

Pochopenie a dodržiavanie miestnych rýchlostných obmedzení je kľúčom k prevencii nehôd a vyhnutiu sa pokutám. Manažéri vozového parku musia zabezpečiť, aby všetci vodiči poznali a dodržiavali tieto obmedzenia v záujme zachovania bezpečnosti a efektívnosti.

Doby jazdy, doby odpočinku a predpisy o tachografoch

Európska únia vypracovala dômyselné pravidlá pre ťažké nákladné vozidlá, ktoré kladú dôraz na bezpečnosť vodičov prostredníctvom kontroly denného času jazdy vodičov s cieľom minimalizovať nehody súvisiace s únavou. Tieto zákony predpisujú maximálny denný, týždenný a dvojtýždňový čas jazdy, ktorý je stanovený tak, aby sa zabránilo chronickej únave. Rovnako tak aj minimálne povinné prestávky po každých štyri a pol hodinách jazdy a minimálne denné a týždenné doby odpočinku vodičov. Portugalsko je členom EÚ a v rámci svojho záväzku k bezpečnosti cestnej premávky dodržiava tieto usmernenia EÚ týkajúce sa pravidiel odpočinku, vedenia knihy jázd a pracovného času vodičov nákladných vozidiel.

Okrem toho, aby sa zabránilo nadmernej práci mimo vedenia vozidla (napríklad administratívne úlohy, údržba vozidla alebo nakladanie a vykladanie tovaru), EÚ prijala usmernenie 2002/15/ES, ktoré obmedzuje počet pracovných hodín, aby mali vodiči dostatok času na odpočinok. Dodržiavanie predpisov sa presadzuje prostredníctvom tachografov a časových výkazov, pretože zaznamenávajú čas jazdy, prestávky a čas odpočinku. Nedodržanie môže viesť k prísnym sankciám, ako sú vysoké pokuty, pozastavenie vodičského oprávnenia alebo negatívne dôsledky na profesijný záznam vodiča, čo dokazuje dôležitosť týchto postupov pri ochrane zdravia a pohody všetkých účastníkov cestnej premávky. Viac informácií o týchto usmerneniach nájdete v našom článku Pravidlá týkajúce sa času jazdy, povinných prestávok a odpočinku vodičov nákladných vozidiel.

Maximálne prípustné hmotnosti nákladných vozidiel v Európe

 • Hmotnosť nápravy bez pohonu: 10 ton.
 • Hmotnosť hnacej nápravy: 12 ton.
 • Nákladný automobil s 2 nápravami: 19 ton.
 • Trojnápravové nákladné vozidlo: 26 ton.
 • Štvornápravový cestný vlak: 37 ton (pozn. 1).
 • Cestný vlak s viac ako 5 nápravami: 44 ton (pozn. 2).
 • Kĺbové vozidlo s piatimi alebo viacerými nápravami: 44 ton (pozn. 3).

Ďalšie poznámky:

 • Európsky modulárny systém (EMS) za špecifických podmienok umožňuje kombinácie do dĺžky 25,25 metra a hmotnosti 60 ton.
 • Poznámka 1: limit pre jazdnú súpravu ťahača s prívesom a 4 nápravami je 30 ton.
 • Poznámka 2: pre niektoré druhy dopravy platia zvýšené hmotnostné limity.
 • Poznámka 3: limit 44 ton sa vzťahuje na prepravu dvoch 20-metrových alebo jedného 40-metrového kontajnera ISO. Za osobitných podmienok, ako je napríklad preprava drevených materiálov, papierových výrobkov a keramických výrobkov, sa môže hmotnosť zvýšiť na 60 ton.

Eurowag vám pomôže zabezpečiť nielen súlad s predpismi

Telematika je výkonný software pre správu vozového parku, ktorý pomáha zefektívniť proces vedenia záznamov v záujme dodržiavania doby jazdy a odpočinku. Elektronické záznamové zariadenie (ELD) spoločnosti Eurowag dokáže zaznamenať všetky prestávky, doby odpočinku a po sebe nasledujúce doby jazdy.

Vďaka automatickému zaznamenávaniu informácií môže telematika zefektívniť administratívnu stránku dodržiavania predpisov. To šetrí čas a peniaze vodičom, dispečerom, manažérom a majiteľom. Zozbierané údaje možno dokonca použiť na zníženie spotreby paliva, sledovanie potrieb údržby vozidiel a zlepšenie správania vodičov a ich produktivity.

Kontaktujte nás pre viac informácií o telematický softvér pre správu vozového parku od spoločnosti Eurowag a zistite, ako môžeme pomôcť spoločnostiam podnikajúcim v nákladnej doprave s mnohými ich potrebami.