GTM debug

Clock
Čas čítanie: 13 min
Calendar
18.4.2024

Pravidlá týkajúce sa času jazdy, povinných prestávok a odpočinku vodičov nákladných vozidiel

Európska únia (EÚ) má prísne smernice upravujúce čas jazdy ťažkých nákladných vozidiel (HGV), známe ako nariadenia EÚ o pracovníkoch v cestnej doprave. Cieľom týchto pravidiel je zabezpečiť, aby boli vodiči oddýchnutí, čo znižuje riziko únavy a nehôd. V tomto článku sa budeme venovať pracovnému času vodičov, pravidlám povinných prestávok a odpočinku, pravidlám vedenia nákladných vozidiel, používaniu tachografu a vedeniu záznamov, ako aj dôležitosti dodržiavania a sankciám za porušenie týchto pravidiel. Tieto predpisy sa vzťahujú na krajiny EÚ, ako je Slovensko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko a Rumunsko, ale aj na krajiny mimo EÚ, ako je Srbsko.

Pravidlá týkajúce sa času jazdy, povinných prestávok a odpočinku vodičov nákladných vozidiel

Pravidlá EÚ týkajúce sa času jazdy a AETR

V Európskej únii a v členských štátoch AETR sa na vodičov nákladných vozidiel vzťahujú prísne pravidlá týkajúce sa času jazdy, povinných prestávok a doby odpočinku. Cieľom týchto pravidiel definovaných v nariadení (ES) č. 561/2006 je znížiť únavu vodičov, ktorá je jednou z hlavných príčin dopravných nehôd.

 • Denný limit jazdy: krajiny EÚ a AETR stanovujú, že vodič nákladného vozidla nesmie jazdiť viac ako 9 hodín medzi prestávkami. Pravidlá tiež umožňujú predĺžiť tento limit na 10 hodín jazdy dvakrát týždenne. Tento limit sa zaviedol s cieľom znížiť počet nehôd súvisiacich s únavou a zabezpečiť, aby vodiči zostali na cestách bdelí.

Príklad: 9 hodín jazdy denne

Príklad: 10 hodín jazdy denne

 • Týždenný limit jazdy: Vodiči nákladných vozidiel by nemali stráviť za volantom viac ako 56 hodín za týždeň. Tento čas možno rozdeliť na 9 hodín jazdy počas štyroch dní v týždni a 10 hodín jazdy počas zvyšných dvoch dní. Nariadenie prispieva k vyváženosti pracovného času a času odpočinku vodičov, čo vedie nielen k zlepšeniu zdravia pracovníkov, ale aj bezpečnosti na cestách.

Príklad: 56 hodín jazdy týždenne (maximálne)

 • Dvojtýždňový limit: Celkový čas jazdy za dva po sebe nasledujúce týždne nesmie presiahnuť 90 hodín. Toto obmedzenie zabraňuje dlhodobým problémom s únavou vodiča a vzťahuje sa na budúce aj minulé obdobia.

Ako vidieť z predchádzajúceho príkladu, celkový počet pracovných hodín za prvý a druhý týždeň a za tretí a štvrtý týždeň je menej ako 90 hodín, čo je v súlade so zákonnými limitmi. Celkový počet hodín za druhý a tretí týždeň však presahuje zákonný limit 90 hodín, a preto je nezákonný.

Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Rumunsko sú členmi EÚ a dodržiavajú jednotné pravidlá týkajúce sa pracovného času, prestávok a odpočinku vodičov. Srbsko nie je súčasťou EÚ, ale je členom AETR a dodržiava pravidlá tejto dohody. Usmernenia AETR alebo Európskej dohody o zamestnávaní mobilných pracovníkov v medzinárodnej cestnej doprave týkajúce sa času jazdy sú až na niekoľko výnimiek totožné s predpismi EÚ:

 • výnimka pre vozidlá prepravujúce remeselné výrobky,
 • návrat na adresu podnikania alebo bydliska,
 • možnosť využiť dva po sebe nasledujúce skrátené týždne odpočinku,
 • prerušenie týždenného odpočinku.

Povinné prestávky pre vodičov

Po štyroch a pol hodinách nepretržitej jazdy je potrebná 45-minútová prestávka. Túto prestávku je možné využiť v dvoch intervaloch. Prvý by mal trvať aspoň 15 minút, druhý by nemal byť kratší ako 30 minút. Obe prestávky by teda mali byť v rámci jednej 4,5-hodinovej cest

Odpočinok vodičov nákladných vozidiel

Denný odpočinok: Vodiči nákladných vozidiel musia dodržiavať jedenásťhodinový denný odpočinok, ktorý sa môže skrátiť na deväť hodín, ale nie viac ako trikrát v týždňových intervaloch. Táto dlhá prestávka môže byť rozdelená na dve časti, pokiaľ prvá prestávka trvá najmenej 3 hodiny a druhá najmenej 9 hodín. Povinná prestávka na odpočinok sa môže tiež skrátiť na 9 po sebe nasledujúcich hodín, pričom medzi dvoma týždennými prestávkami na odpočinok (skrátené denné prestávky na odpočinok) sa môže skrátiť maximálne trikrát.

Trajekt: Ak vodič sprevádza vozidlo prepravované trajektom alebo vlakom a využíva svoju pravidelnú dennú prestávku na odpočinok, táto prestávka môže byť prerušená najviac dvakrát inými činnosťami nepresahujúcimi jednu hodinu. Počas tohto pravidelného denného odpočinku musí mať vodič k dispozícii kabínu na spanie, posteľ alebo pohovku.

Týždeň odpočinku: Vodiči nákladných vozidiel musia dodržiavať pravidelný týždenný odpočinok v trvaní najmenej 45 hodín nepretržite. Skrátený týždenný odpočinok je obdobie najmenej 24 po sebe nasledujúcich hodín, ale trvajúce menej ako 45 hodín. Počas dvoch týždňov musí byť poskytnutá aspoň jedna úplná prestávka v trvaní 45 hodín. Skrátená týždenná prestávka musí byť kompenzovaná a vyčerpaná jednorazovo do konca tretieho týždňa nasledujúceho po týždni, v ktorom sa skrátená prestávka uskutočnila. Konkrétny príklad nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Srbsko je členom AETR. Pravidlá AETR týkajúce sa pracovného času a doby odpočinku vodičov sú väčšinou rovnaké ako v EÚ s týmito výnimkami:

 • môžu pracovať viac ako 4 po sebe nasledujúce týždne bez toho, aby sa vrátili na svoju domácu alebo služobnú adresu,
 • je povolené čerpať skrátený týždenný odpočinok (menej ako 45 hodín), po ktorom nasleduje jeden úplný týždenný odpočinok,
 • bežný denný odpočinok (11 hodín) sa môže prerušiť len počas plavby trajektom.

Predpisy o pracovnom čase (vrátane vedenia vozidla)

Po zavedení pravidiel EÚ týkajúcich sa času jazdy sa zistilo, že niektoré spoločnosti nechávajú vodičov dlhšie vykonávať inú prácu, čo vedie k nedostatku odpočinku. Na riešenie tohto problému vydala EÚ smernicu 2002/15/ES o pravidlách pracovného času, ktorá obmedzuje celkový pracovný čas vodiča (vrátane jazdy).

Pracovný čas (vrátane jazdy): denné, týždenné a ročné limity

 • Vodiči môžu pracovať maximálne 10 hodín denne (vrátane jazdy), ak sa vykonáva nočná práca (tento limit môže byť predĺžený kolektívnou zmluvou alebo pracovnou zmluvou). Nočná práca je definovaná ako minimálne 4 hodiny odpracované medzi 00:00 a 07:00. Po nočnej zmene sa musí odpočívať minimálne 14 hodín, čo sa však môže v jednotlivých krajinách EÚ líšiť.
 • Priemerný týždenný pracovný čas nesmie presiahnuť 48 hodín. Na výpočet sa použije štvormesačné obdobie.
 • Prekročenie 60 hodín pracovného času je povolené len vtedy, ak nie je prekročená priemerná týždenná norma.

Pracovný čas: prestávky

 • Po 6 hodinách práce: prestávka aspoň 15 minút.
 • Po 6-9 hodinách práce: buď jedna 30-minútová prestávka, alebo dve 15-minútové prestávky.
 • Po viac ako 9 hodinách práce: 45-minútová prestávka.
 • Nariadenie Európskej komisie 561/2006 upravujúce pracovný čas vodičov má prednosť pred smernicou 2002/15 o požiadavkách na prestávky.

Pracovný čas: odpočinok

Požiadavky na denné a týždenné intervaly pre prestávky vodičov a pracovný čas počas odpočinku sú v súlade s pravidlami pracovného času a predpismi upravujúcimi čas jazdy.  

Význam týchto nariadení

Prevencia únavy vodiča: Jazda počas únavy je podobná jazde po požití alkoholu; výrazne ovplyvňuje výkonnosť. Určené prestávky a intervaly odpočinku zabraňujú vyčerpaniu a pomáhajú vodičom zostať za volantom bdelí a pozorní.

Zlepšenie bezpečnosti na cestách: Odpočinutí vodiči sú menej často účastníkmi nehôd ako tí, ktorí pociťujú únavu. Predpisy pre vodičov nákladných vozidiel majú zásadný význam pre plán EÚ na zníženie počtu úmrtí a vážnych zranení na cestách. Zabezpečujú bezpečnejšie prostredie pre vodičov nákladných vozidiel a ostatných účastníkov cestnej premávky.

Dodržiavanie európskych noriem: Dodržiavanie týchto predpisov nie je len otázkou ochrany pred pokutami, ale aj zabezpečenia vysokej úrovne bezpečnosti. Nariadenia zavádzajú jednotné bezpečnostné normy v sektore dopravy európskych krajín, čo pomáha budovať dôveru v dopravný sektor.

Podpora zdravších pracovných podmienok: Jazda bez dostatočných prestávok môže vážne zhoršiť fyzický a psychický stav vodiča. Usmernenia zabezpečujú primerané prestávky na odpočinok, chránia zdravie vodičov a poskytujú im dostatok času na zotavenie po dlhých cestách.

Vyššia efektivita a pracovná morálka: Oddýchnutí vodiči sú pri práci produktívnejší a robia menej chýb. Predpisy pre vodičov nákladných vozidiel nepriamo prispievajú k zlepšeniu logistických operácií. Okrem toho zvyšujú spokojnosť vodičov a ich pracovné nasadenie, čo pomáha znižovať mieru fluktuácie a vytvárať angažovanejšiu pracovnú silu.

Ako sa monitoruje dodržiavanie nariadenia?

Tachografy: Všetky nákladné vozidlá prevádzkované v EÚ musia používať tachografy. Tie sledujú čas jazdy, prestávky, odpočinok a iné činnosti s cieľom dodržať normy pracovného času vodiča. Tachografy sa môžu používať aj na zaznamenávanie pracovného času.

Časové výkazy: Ak sa tachografy používajú len na zaznamenávanie času jazdy nákladných vozidiel, musí sa viesť samostatná časová evidencia pre čas mimo vedenia vozidla.

Ktoré údaje vodiča sa musia zaznamenať na analógovom tachografe?

Záznamový list tachografu (kotúč) musí obsahovať:

 • vaše meno a priezvisko,
 • miesta, kde sa používanie tachografu začalo a skončilo,
 • symbol krajiny, v ktorej sa začalo a skončilo používanie záznamovej karty,
 • dátum začiatku a konca nahrávania,
 • doba odpočinku medzi začiatkom/koncom služby,
 • evidenčné číslo každého vozidla, ktoré vám bolo pridelené na začiatku prvej jazdy – ak počas používania záznamového hárku zmeníte vozidlo, čas každej zmeny vozidla,
 • počiatočný a konečný stav tachometra,
 • ak vodič počas pracovného dňa zmenil vozidlo, musí sa zdokumentovať vzdialenosť prejdená každým vozidlom osobitne,
 • na zadnej strane tachografového hárku sa zvyčajne nachádza plocha na ručné zaznamenanie údajov o ostatných vozidlách riadených počas daného obdobia,
 • symbol krajiny, v ktorej bola prekročená hranica.

Aké záznamy z tachografu musia byť k dispozícii?

Ak je vozidlo vybavené analógovým tachografom, musíte byť schopní predložiť:

 • záznamové listy za aktuálny deň a za predchádzajúcich 28 kalendárnych dní,
 • všetky ručné záznamy a výtlačky vyhotovené počas aktuálneho dňa a predchádzajúcich 28 kalendárnych dní,
 • kartu digitálneho tachografu (ak je nainštalovaná vo vozidle).

Ak má vozidlo digitálny tachograf, musíte byť schopní predložiť:

 • svoju kartu vodiča,
 • všetky ručné záznamy a výtlačky vykonané počas aktuálneho dňa a predchádzajúcich 28 kalendárnych dní,
 • vaše záznamové listy pre každé vozidlo vybavené analógovým tachografom, ktoré ste šoférovali počas predchádzajúcich 28 kalendárnych dní.

Sankcie za nedodržanie predpisov

Pochopenie predpisov týkajúcich sa pracovného času vodičov je základným prvkom bezpečnosti cestnej premávky v doprave. Predpisy sa týkajú času jazdy, povinných prestávok a celkového počtu hodín, ktoré môže vodič odpracovať za dva týždne. Porušenie týchto smerníc a zákonov o tachografoch môže mať za následok značné finančné pokuty alebo ešte tvrdšie dôsledky.

Slovensko

 • Pokuty: za porušenie smerníc na Slovensku možno uložiť pokutu od 330 euro do 16 596 euro. Oficiálne informácie nájdete tu (v angličtine).

Poľsko

 • Pokuty: v Poľsku môže byť pokuta za nedodržanie predpisov až do výšky 10 eur pre vodičov a približne 2 700 eur pre spoločnosti. Oficiálne informácie nájdete tu (v angličtine).

Maďarsko

 • Pokuty: V Maďarsku sa pokuty za porušenie predpisov pohybujú od 25 eur do 2 000 eur. Oficiálne informácie nájdete tu (v angličtine).

Podobné pokuty majú aj Česká republika, Rumunsko a Srbsko.

Česká republika

 • Pokuty: Pokuty v Českej republike môžu dosiahnuť až 13 790 eur v závislosti od závažnosti porušenia. Oficiálne informácie nájdete tu (v angličtine).

Rumunsko

 • Pokuty: podľa rumunských právnych predpisov môže nedodržanie zákonnej doby odpočinku viesť k pokute vo výške približne 900 až 1 800 eur.

Srbsko

 • Pokuty: situácia v Srbsku nie je lepšia. Prekročenie predpisov o čase jazdy môže spoločnosť stáť od 850 do 6 800 eur.

Čo sa ešte môže pokaziť?

Porušenie týchto pravidiel môže znamenať škody nielen pre vašu peňaženku, ale aj ďalšie dôsledky:

 • Vodičom môže byť pozastavená práca.
 • Spoločnostiam môžu byť pozastavené alebo dokonca odobraté dopravné licencie.
 • Vodiči môžu dostať trestné body, čo nikdy nie je dobrá správa.

Záver: Ak sa chcete vyhnúť pokutám a zachovať plynulosť premávky, spoločnosti a vodiči musia dodržiavať tieto pravidlá. Nezabudnite, že sa môžu meniť, preto je vždy dobré overiť si aktualizáciu právnych predpisov na miestnom dopravnom úrade alebo sa poradiť s právnikom.

Cesta pred nami

Európska únia (EÚ) vytvorila podrobné pravidlá pre ťažké nákladné vozidlá s cieľom zabezpečiť bezpečnosť vodičov monitorovaním denného času jazdy, aby sa minimalizovali nehody spôsobené únavou. Tieto predpisy stanovujú maximálny denný, týždenný a dvojtýždňový čas jazdy, aby sa zabránilo chronickej únave, a tiež nariaďujú minimálne povinné prestávky po každých štyri a pol hodinách jazdy a minimálne denné a týždenné doby odpočinku vodičov. Krajiny ako Česká republika, Slovensko, Poľsko, Maďarsko a Rumunsko dodržiavajú normy EÚ, zatiaľ čo v Srbsku platia rovnaké pravidlá na základe dohody AETR.

S cieľom zabrániť nadmernej práci mimo času jazdy prijala EÚ smernicu 2002/15/ES. Tá obmedzuje počet pracovných hodín, aby mali vodiči dostatok času na odpočinok. Dodržiavanie pravidiel sa kontroluje pomocou tachografov a časových výkazov, ktoré zaznamenávajú čas jazdy, prestávky a odpočinok vodiča. Nedodržanie pravidiel môže mať vážne dôsledky vrátane vysokých pokút, pozastavenia vodičských preukazov alebo negatívneho vplyvu na profesionálnu povesť, čo dokazuje dôležitosť týchto opatrení pri ochrane zdravia všetkých účastníkov cestnej premávky.

Eurowag pomáha s dodržiavaním predpisov a ďalšími potrebami

Telematics je výkonný softvér na správu vozového parku, ktorý uľahčuje sledovanie dodržiavania pravidiel času jazdy a času odpočinku. Elektronické záznamové zariadenie (ELD) spoločnosti Eurowag umožňuje zaznamenávať prestávky, odpočinok a čas jazdy.

Vďaka automatickému zápisu pomáha systém Telematics zjednodušiť správu dodržiavania predpisov, čím šetrí čas a peniaze vodičov, dispečerov, majiteľov a manažérov. Údaje sa potom môžu použiť na zníženie spotreby paliva, sledovanie potrieb údržby vozidiel a zlepšenie režimov a produktivity vodičov.

Kontaktujte nás a dozviete sa viac o našich telematický softvér pre správu vozového parku a ako môžeme pomôcť nákladným spoločnostiam s ich špecifickými potrebami.