GTM debug

Clock
Čas čítanie: 13 min
Calendar
13.2.2024

Pravidlá pre vodičov nákladných vozidiel v Maďarsku

Maďarsko zohráva kľúčovú úlohu v logistike a nákladnej doprave v Európe. Vodiči nákladných vozidiel by mali poznať miestne dopravné predpisy. Na zabezpečenie plynulého a bezpečného pohybu na cestách je nevyhnutné, aby boli vodiči nákladných vozidiel dobre oboznámení s miestnymi dopravnými predpismi. Znalosť maďarských zákonov a pravidiel pre vodičov nákladných vozidiel je nielen ich zákonnou povinnosťou, ale aj kľúčom k zaisteniu bezpečnosti a efektívnosti v odvetví.

Pravidlá pre vodičov nákladných vozidiel v Maďarsku

Maďarsko kladie dôraz na dodržiavanie bezpečnostných a právnych noriem v oblasti nákladnej dopravy. Tento článok poskytuje podrobný prehľad špecifických podmienok a pravidiel platných pre vedenie nákladných vozidiel v Maďarsku s cieľom pomôcť vodičom legálne a bezpečne prevádzkovať vozidlá a zároveň prispieť k udržaniu vysokých štandardov bezpečnosti a profesionality v tomto odvetví.

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti (CPC) 

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti, známe ako CPC (Certificate of Professional Competence), je nevyhnutnou podmienkou pre vedenie nákladných vozidiel v celej Európskej únii vrátane Maďarska. Toto osvedčenie dokazuje, že vodič úspešne absolvoval osobitný výcvik a pozná kľúčové aspekty vedenia nákladných vozidiel, ako sú bezpečnostné predpisy, ktoré môžu stanoviť štátne orgány aj zamestnávatelia, ako aj správne postupy údržby vozidla a efektívne techniky jazdy zamerané na zníženie spotreby paliva a minimalizáciu negatívneho vplyvu na životné prostredie.

Kategórie vodičských preukazov v Maďarsku

Kategória C1

 • Úžitkové vozidlá tejto kategórie majú hmotnosť od 3,5 do 7,5 tony.
 • Vodiči musia mať minimálne 18 rokov.
 • Vodiči si tiež musia pravidelne každých päť rokov obnovovať vodičský preukaz a absolvovať teoretickú a praktickú skúšku.
 • Pre túto kategóriu vozidiel sa vyžaduje aj lekárske a očné osvedčenie.

Kategória C1E

 • Vodičský preukaz kategórie C1E umožňuje viesť väčšie nákladné vozidlá a ťahať prívesy s hmotnosťou nad 750 kg.
 • Minimálny vek na získanie vodičského preukazu tejto skupiny je 21 rokov.
 • Držitelia vodičského preukazu C1E majú automaticky nárok aj na skupiny BE a D1E.

Kategória C

 • Táto skupina je určená na riadenie väčších úžitkových vozidiel.
 • Vodiči môžu riadiť vozidlá kategórie C1 bez obmedzenia maximálnej hmotnosti 7,5 tony.
 • Minimálny vek na získanie vodičského preukazu tejto skupiny je 21 rokov.

Skupina CE

 • Toto je najvyššia kategória vodičského oprávnenia na vedenie nákladných vozidiel a je vhodná pre tých, ktorí plánujú prepravovať veľké objemy tovaru.
 • Minimálny vek na získanie vodičského preukazu tejto kategórie je 21 rokov.
 • Držitelia tohto vodičského preukazu sú automaticky oprávnení aj na skupiny BE, C1E, T a D1E.

Ďalšie kvalifikácie pre vodičov nákladných vozidiel v Maďarsku

 • Lekárske vyšetrenie: Maďarskí vodiči nákladných vozidiel musia absolvovať lekárske vyšetrenie, aby sa zabezpečilo, že sú fyzicky spôsobilí riadiť veľké vozidlá. Toto vyšetrenie zahŕňa kontrolu zraku, posúdenie fyzického zdravia a psychickej spôsobilosti.
 • Vekové požiadavky: Vekové limity pre rôzne kategórie vodičských preukazov sa líšia. Napríklad kategória C1 vyžaduje, aby mal vodič viac ako 18 rokov. Pre kategórie C, CE a C1E sa vyžaduje vek 21 rokov a viac.
 • Teoretické a praktické skúšky: Na získanie vodičského preukazu pre výkon povolania musia vodiči absolvovať teoretické a praktické skúšky. Tieto skúšky preverujú, či vodič rozumie pravidlám cestnej premávky, technike bezpečnej jazdy a ovládaniu vozidla.
 • Pravidelné školenia: Vodiči musia každých päť rokov absolvovať školenie pre obnovenie CPC. Toto školenie zabezpečuje, aby boli vodiči oboznámení s najnovšími platnými predpismi, bezpečnostnými normami a technikami jazdy.
 • Špeciálne osvedčenia na prepravu špecifického nákladu: Na prepravu určitých druhov nákladu, napríklad nebezpečného materiálu alebo nadrozmerných zásielok, sa môžu vyžadovať ďalšie špecifické osvedčenia, napríklad ADR na prepravu nebezpečného tovaru.

Táto kombinácia kvalifikácií zabezpečuje, že vodiči nákladných vozidiel v Maďarsku sú dobre pripravení a vyškolení na plnenie požiadaviek profesionálnej jazdy, čo prispieva k zvýšeniu bezpečnosti na maďarských cestách a plynulosti dopravy v krajine.

Predpisy týkajúce sa jazdy pod vplyvom alkoholu

V Maďarsku platí nulová tolerancia alkoholu v krvi počas jazdy, povolená hranica je teda 0,0 ‰. Vodiči, najmä vodiči nákladných vozidiel, preto nesmú mať počas jazdy v krvi žiadne zistiteľné množstvo alkoholu.

Porušenie nulovej tolerancie alkoholu v krvi má vážne následky. Vodičov môžu čakať nielen vysoké pokuty, ale aj možnosť odňatia slobody a riziko dočasného odobratia vodičského preukazu alebo dokonca trvalého zákazu šoférovania. Jazda pod vplyvom alkoholu sa považuje za závažný priestupok, ktorý môže mať pre profesionálnych vodičov nákladných vozidiel vážne právne dôsledky vrátane straty zamestnania a poškodenia kariéry v odvetví dopravy. Tieto prísne pravidlá odrážajú záväzok Maďarska udržiavať vysoké štandardy bezpečnosti na cestách.

Povinná výbava vodičov nákladných vozidiel

Podľa zákona musia mať vodiči nákladných vozidiel v Maďarsku vo svojich vozidlách povinnú výbavu, ktorá pozostáva z:

 • reflexnej vesty pre všetkých cestujúcich,
 • výstražného trojuholníka,
 • sady náhradných žiaroviek,
 • súpravy na dychovú skúšku,
 • lekárničky,
 • snehových reťazí podľa dopravného značenia,
 • hasiaceho prístroja (pre vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 tony je miestnou zákonnou požiadavkou mať hasiaci prístroj, pre vozidlá s hmotnosťou nad 24 ton sú potrebné dva hasiace prístroje).

Vekový limit pre vodičov

 • V Maďarsku je minimálny vek na vedenie ľahkých úžitkových vozidiel 18 rokov.
 • Minimálny vek na vedenie ťažkých nákladných vozidiel je stanovený na 21 rokov.

Spoplatnené cesty a mýtny systém v Maďarsku

V Maďarsku sa sadzba mýta pre nákladné vozidlá vypočítava na základe celkovej hmotnosti vozidla. Pre vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 tony je povinné používanie elektronického mýtneho systému HU-GO, ktorý pokrýva celú sieť spoplatnených ciest v krajine. Výška mýta sa určuje na základe prejdenej vzdialenosti, hmotnosti vozidla a jeho ekologickej triedy.

Pre jednoduchšie platenie mýta poskytuje Eurowag vodičom nákladných vozidiel a dopravným spoločnostiam palubnú jednotku s certifikátom EETS. Tým sa znižujú komplikácie spojené s platením mýta a zabezpečuje sa dodržiavanie predpisov v celej Európe. Predstavuje univerzálne riešenie, ktoré umožňuje používať jedno zariadenie pre platenie mýta vo viacerých krajinách vrátane Maďarska.

Palubná jednotka Eurowag umožňuje vodičom bezproblémový prechod cez mýtne brány, pretože nemusia používať viacero zariadení a nemusia sa obávať rôznych platobných systémov v rôznych krajinách. Palubná jednotka Eurowag tak nielen šetrí čas, ale aj znižuje administratívnu záťaž vodičov a dopravných spoločností. Ide o jednoduchý a efektívny spôsob platby mýta, ktorý zjednodušuje prekračovanie európskych hraníc, vrátane maďarských, a umožňuje plynulejšiu dopravu po celom kontinente.

Zákazy jazdy pre nákladné vozidlá v Maďarsku

V Maďarsku, podobne ako v iných európskych krajinách, platia určité obmedzenia jazdy nákladných vozidiel s cieľom znížiť dopravné zápchy a zvýšiť bezpečnosť na cestách počas dopravných špičiek a štátnych sviatkov. Pre efektívne plánovanie trasy je dôležité poznať a rešpektovať tieto obmedzenia.

Štátne sviatky

 • Pre nákladné vozidlá s najväčšou prípustnou hmotnosťou nad 7,5 tony platia počas štátnych sviatkov obmedzenia jazdy. Zákaz jazdy sa zvyčajne začína o polnoci a končí o 22.00 hod. v deň štátneho sviatku.

Predvečer štátnych sviatkov

 • V predvečer hlavných štátnych sviatkov platí zákaz jazdy pre nákladné vozidlá nad 7,5 tony od 15.00 do 22.00 hod.

Obmedzenia počas víkendov

 • Počas letných mesiacov, od 15. júna do 31. augusta, platia pre nákladné vozidlá nad 7,5 tony dodatočné víkendové obmedzenie jazdy.
 • V sobotu platí zákaz jazdy od 8.00 do 16.00 hod. a v nedeľu, rovnako ako počas štátnych sviatkov, platí od polnoci do 22.00 hod.

Miestne obmedzenia

 • V niektorých častiach Maďarska, najmä v blízkosti veľkých miest alebo turistických atrakcií, môžu platiť osobitné miestne obmedzenia. Vodiči by preto mali venovať zvláštnu pozornosť aj regionálnym predpisom.

Zoznam štátnych sviatkov v Maďarsku

 • Nový rok (1. január)
 • Deň revolúcie 1848 (15. marec)
 • Veľký piatok (pohyblivý sviatok)
 • Veľkonočný pondelok (pohyblivý sviatok)
 • Sviatok práce (1. máj)
 • Svätodušný pondelok (pohyblivý sviatok)
 • Deň svätého Štefana (20. august)
 • Deň republiky (23. október)
 • Sviatok všetkých svätých (1. november)
 • Štedrý deň (24. december)
 • Prvý sviatok vianočný (25. december)
 • Druhý sviatok vianočný (26. december)

Dôležité informácie:

Zákaz jazdy nákladných vozidiel sa v Maďarsku prísne dodržiava a jeho porušenie môže viesť k vysokým pokutám. Je preto nevyhnutné, aby boli vodiči v medzinárodnej doprave dobre informovaní o obmedzeniach platných na celej trase, vrátane tých v iných krajinách.

V prípade špecifických druhov tovaru, ako je napríklad tovar podliehajúci skaze alebo živé zvieratá, sa môžu udeliť výnimky zo zákazu jazdy na základe osobitného povolenia. Na vodičov nákladných vozidiel v Maďarsku sa vzťahujú rôzne obmedzenia a ich znalosť je nevyhnutná pre plynulú a bezproblémovú prepravu. Pomáha to tiež vodičom vyhnúť sa pokutám a zvyšuje bezpečnosť na cestách ako celku.

Doba odpočinku a povinné prestávky vodičov nákladných vozidiel v Maďarsku

V Maďarsku platia predpisy týkajúce sa času odpočinku a jazdy vodičov nákladných vozidiel, ktoré sú v súlade so smernicami Európskej únie. Tieto predpisy sú dôležité pre zaistenie bezpečnosti a predchádzanie únave vodičov. Medzi kľúčové aspekty týchto predpisov patria:

 • Denný čas jazdy

Vodiči nákladných vozidiel v Maďarsku môžu jazdiť maximálne 9 hodín denne. Tento limit je stanovený s cieľom predchádzať nehodám spôsobených únavou a tiež zabezpečiť, aby boli vodiči na cestách stále v strehu.

 • Týždenný čas jazdy

Vodiči nákladných vozidiel by nemali stráviť za volantom viac ako 56 hodín týždenne. Toto nariadenie pomáha vyvážiť čas práce a odpočinku vodičov, čo zlepšuje nielen ich zdravie, ale aj bezpečnosť na cestách.

 • Dvojtýždňový čas jazdy

Celkový čas jazdy počas dvoch po sebe nasledujúcich týždňov nesmie presiahnuť 90 hodín. To pomáha predchádzať dlhodobej únave vodičov.

 • Povinné prestávky

Po každých 4,5 hodinách nepretržitej jazdy sa vyžaduje 45-minútový odpočinok. Prestávka môže byť rozdelená na dve časti – prvá by mala trvať aspoň 15 minút a druhá aspoň 30 minút.

 • Týždenný odpočinok

Vodiči majú nárok na týždenný odpočinok, ktorý môžu stráviť v kabíne vozidla za predpokladu, že je vybavená primeraným spacím zariadením a vozidlo je zaparkované na vhodnom mieste. Toto pravidlo poskytuje flexibilitu vodičom cestujúcim na dlhé vzdialenosti.

V Maďarsku platia aj veľmi prísne pravidlá týkajúce sa knihy jázd, podľa ktorých musia vodiči viesť presné záznamy o pracovnom čase, dobe odpočinku a prejdenej vzdialenosti. Tieto pravidlá sú dôležité pre zabezpečenie dodržiavania doby odpočinku a zákazov jazdy, čím je podporená bezpečnosť na cestách a minimalizuje sa riziko únavy vodičov.

Maximálna hmotnosť a rýchlostné limity pre nákladné vozidlá 

V Maďarsku sa musia dodržiavať aj prísne predpisy týkajúce sa hmotnostných a rýchlostných limitov nákladných vozidiel. Tieto predpisy sú v súlade s normami EÚ a sú nevyhnutné pre zaistenie bezpečnosti na cestách a ochrany infraštruktúry. Sú kľúčové pre vytvorenie efektívneho a konkurencieschopného dopravného systému v krajine.

Predpisy o maximálnej hmotnosti

 • Nákladné vozidlá majú stanovený maximálny povolený počet náprav a ich konfiguráciu.
 • Vozidlá s dvoma nápravami môžu prepravovať až 20 ton.
 • Pre trojnápravové alebo kĺbové vozidlá je stanovený limit 26 ton.
 • Vozidlá so štyrmi a viac nápravami alebo kĺbové konfigurácie majú limit 32 ton.
 • Trojnápravové súpravy môžu prepraviť až 28 ton. Vozidlá so štyrmi alebo viacerými nápravami majú maximálny hmotnostný limit 40 ton.

Hmotnostné limity na nápravy

 • Maximálna hmotnosť pre jednu nápravu je 11,5 tony.
 • Limity pre dvojnápravové jazdné súpravy sa líšia podľa vzdialenosti medzi nápravami:
 • 11,5 tony pri vzdialenosti menšej ako 1 meter,
 • 16 ton pri vzdialenosti 1 až 1,3 metra,
 • 19 ton pri vzdialenosti 1,3 až 1,4 metra.
 • Pre trojnápravovú jazdnú súpravu:
 • 22 ton pri vzdialenosti medzi nápravami menšej ako 1,3 metra,
 • 24 ton pri vzdialenosti medzi nápravami väčšej ako 1,3 metra.

Rozmerové obmedzenia

 • Maximálna šírka vozidla (vrátane nákladu) je 2,6 metra a výška nesmie presiahnuť 4 metre.
 • Limit dĺžky pre jedno vozidlo je 12 metrov.
 • Limit celkovej dĺžky nákladného vozidla s návesom a prívesmi je 16,5 metra.
 • Limit 18,75 metra platí pre nákladné alebo poľnohospodárske vozidlo, t. j. „pomalé“ vozidlo s jedným prívesom.

 • Osobitné povolenia a obmedzenia na trase

Ťažké nákladné vozidlá, ktoré prekračujú uvedené limity, si vyžadujú špeciálne povolenia pre pohyb po určitých typoch ciest, najmä vedľajších a miestnych cestách. Cieľom týchto obmedzení je zabrániť poškodeniu cestnej infraštruktúry a zvýšiť bezpečnosť verejnosti.

 • Vymáhanie

Dodržiavanie týchto predpisov sa kontroluje na vážiacich staniciach a pri náhodných kontrolách. Nedodržiavanie predpisov sa prísne pokutuje, čo zdôrazňuje význam týchto noriem pri zabezpečovaní bezpečnej a udržateľnej dopravy v Maďarsku.

Maximálna rýchlosť na rôznych cestách v Maďarsku

V Maďarsku, podobne ako v iných európskych krajinách, sú pre nákladné vozidlá stanovené špecifické rýchlostné limity podľa typu cesty. 

 • Cesty v mestských oblastiach: V zastavaných a mestských oblastiach je rýchlosť nákladných vozidiel obmedzená na 50 km/h. Limit zohľadňuje zvýšenú hustotu premávky a potenciálne riziká v mestskom prostredí.
 • Cesty mimo miest: Na vedľajších a vidieckych cestách mimo miest je maximálna povolená rýchlosť nákladných vozidiel 70 km/h. 
 • Dvojprúdové cesty a štvorprúdové rýchlostné cesty: Na týchto cestách je maximálna povolená rýchlosť nákladných vozidiel 70 km/h.
 • Diaľnice: Na diaľniciach je maximálna povolená rýchlosť pre nákladné vozidlá 80 km/h. Diaľnice sú určené na rýchlejšiu jazdu, ale tento limit je stanovený tak, aby sa dosiahla rovnováha medzi efektívnou dopravou a bezpečnosťou.

Sankcie za dopravné priestupky v Maďarsku

V Maďarsku sa dodržiavanie dopravných predpisov berie veľmi vážne, najmä v prípade profesionálnych vodičov. Sankcie za porušenie týchto pravidiel môžu byť prísne, pretože maďarský dopravný úrad sa snaží zabezpečiť bezpečnosť na cestách a dodržiavanie zákonov. Nižšie uvádzame prehľad pokút, ktoré možno uložiť za prekročenie rýchlosti.

Pokuty za prekročenie rýchlosti

Na zabezpečenie bezproblémovej a legálnej prepravy je nevyhnutné dodržiavať predpisy a pravidlá týkajúce vedenia nákladných vozidiel v Maďarsku. Dodržiavaním všetkých predpisov môžu vodiči nákladných vozidiel bezpečne a efektívne cestovať po maďarských cestách.

Ako spoločnosť Eurowag uľahčuje riadenie nákladných vozidiel v Maďarsku?

Orientácia v maďarských predpisoch týkajúcich sa vedenia nákladných vozidiel môže byť zložitá. Spoločnosť Eurowag ponúka služby, ktoré tento proces uľahčujú a umožňujú vodičom sústrediť sa výlučne na bezpečnú jazdu.

Palivová karta Eurowag na bezstarostné tankovanie 

 • Palivová karta Eurowag poskytuje vodičom nákladných vozidiel jednoduchý spôsob nákupu pohonných hmôt bez potreby hotovosti a zhromažďovania účteniek, vďaka čomu je tankovanie jednoduchšie.
 • Vďaka rozsiahlej akceptačnej sieti Eurowag môžu vodiči ľahko nájsť čerpacie stanice kdekoľvek v Maďarsku a v celej Európe.

Eurowag ponúka svoje služby na základe potrieb komerčnej nákladnej dopravy. Zabezpečuje, aby sa vodiči a spoločnosti mohli sústrediť na svoju hlavnú činnosť. Ak sa chcete dozvedieť viac a stať sa zákazníkom spoločnosti Eurowag, kontaktujte nás ešte dnes a zistite, prečo sa čoraz viac spoločností zaoberajúcich sa nákladnou dopravou spolieha práve na Eurowag.