GTM debug

Clock
Čas čítanie: 7 min
Calendar
16.4.2024

Dekarbonizácia dopravy: Vplyv celoeurópskeho zvýšenia mýta v dôsledku zavedenia CO₂ tried

Európa má za cieľ znížiť do roku 2030 emisie CO₂ z cestnej dopravy o 30% v porovnaní s úrovňou z roku 2005. Za týmto veľkým ekologickým tlakom stojí smernica (EÚ) 2022/362, ktorá nadobudla účinnosť 24. marca 2022. Čo to znamená ? Ide o to, že sa emisné triedy CO₂ začleňujú priamo do štruktúry národných mýtnych systémov. Členské štáty EÚ majú 24 mesiacov na to, aby túto zmenu zahrnuli do svojich zákonov.

Dekarbonizácia dopravy: Vplyv celoeurópskeho zvýšenia mýta v dôsledku zavedenia CO₂ tried

Tu je zaujímavý fakt, ktorý vás možno prekvapí: ťažké nákladné vozidlá (HDV) majú na svedomí 26 % emisií CO₂ v cestnej doprave EÚ, hoci tvoria iba 2 % všetkých vozidiel na cestách. Nová smernica sa s týmto problémom vysporiadava zavedením mýta podľa výšky emisií CO₂. Predstavte si to ako  "cukor a bič": podporuje sa používanie ekologickejších nákladných vozidiel tým, že sa pre ne stanovia nižšie sadzby mýta, zatiaľ čo vozidlá s vyššou spotrebou benzínu budú čeliť vyšším poplatkom. Očakáva sa, že tento prístup by mal výrazne znížiť celkové náklady na vlastníctvo a prevádzku nákladných vozidiel, čo by malo posunúť trh k prechodu na ekologickejšie alternatívy.

A je tu aj širšia súvislosť. EÚ sa nesnaží iba znížiť emisie CO₂ – do roku 2030 chce znížiť emisie skleníkových plynov o 55 % a do roku 2050 chce dosiahnuť klimatickú neutralitu. Čo to znamená pre nákladné vozidlá? Čas na ekologickú transformáciu sa kráti. Do roku 2035 musí mať každý nový nákladný automobil a autobus, ktorý zíde z výrobnej linky nulové emisie a do roku 2040 sa tieto požiadavky rozšíria na všetky ťažké nákladné vozidlá. Táto zmena neprináša len pozitíva pre životné prostredie; je to tiež skvelá príležitosť pre krajiny EÚ, aby sa stali priekopníkmi v oblasti ekologickej dopravy. Zavedenie mýta založeného na emisiách CO₂ ponúka jedinečnú šancu urýchliť prechod na ekologickejšie nákladné vozidlá.

Prehľad mýtnych systémov v EÚ

Európska únia pristupuje k spoplatneniu používania ciest ťažkými nákladnými vozidlami rôzne. Mýtny systém sa v jednotlivých členských štátoch značne líši, pričom niektoré uplatňujú mýto na základe prejdenej vzdialenosti, iné využívajú časové poplatky za používanie a niektoré fungujú na základe dlhodobých koncesných zmlúv so súkromnými prevádzkovateľmi.

Mýto podľa prejdených kilometrov: Štátny dohľad

Niekoľko krajín EÚ, vrátane Nemecka, Poľska, Rakúska, Českej republiky, Slovenska, Maďarska, Slovinska, Belgicka, Bulharska, a čoskoro aj Dánska a Holandska, zaviedlo systém mýta založeného na prejdenej vzdialenosti pod vládnym dohľadom. Na tento systém, kde sa sadzby mýta určujú podľa prejdenej vzdialenosti, dohliadajú vnútroštátne orgány, často v spolupráci s ministerstvami. Tieto krajiny, na ktoré pripadá 53 % cestnej nákladnej dopravy v EÚ, nezapájajú do určovania sadzieb mýta súkromné subjekty.

Krajina s dominanciou koncesií

Na druhej strane Francúzsko, Taliansko, Chorvátsko, Grécko a Portugalsko zverili správu takmer všetkých svojich diaľnic súkromným spoločnostiam prostredníctvom dlhodobých koncesných dohôd. Toto „koncesné“ usporiadanie dáva týmto spoločnostiam zásadnú kontrolu nad určovaním sadzieb mýta. Podobnú prax nájdeme pri niektorých úsekoch diaľnic aj v Írsku. Španielsko, kde dochádza k poklesu koncesií a nárastu počtu bezplatne používaných ciest, plánuje ako súčasť svojej post-pandemickej obnovy zaviesť národný mýtny systém pre všetky diaľnice. Predpokladá sa, že do roku 2027 bude mýto založené na koncesiách na základe prejdenej vzdialenosti pokrývať členské štáty s 28 % cestnej nákladnej dopravy v EÚ.

Časové diaľničné poplatky: Systém diaľničných známok

Časové poplatky za používanie ciest a diaľnic, tzv. diaľničné známky, umožňujú vozidlám používať infraštruktúru po stanovenú dobu, napr. jeden deň alebo týždeň. Tento model je menej rozšírený, ale stále sa používa vo Švédsku, Estónsku, Lotyšsku a Luxembursku. Tieto krajiny, ktoré si môžu ponechať diaľničné známky z regionálnych dôvodov alebo kvôli nákladom na prechod na mýto na základe prejdenej vzdialenosti, predstavujú iba 4 % cestnej nákladnej dopravy v EÚ. Rumunsko, ktoré v súčasnosti používa diaľničné známky, sa zaviazalo prejsť na spoplatnenie podľa prejdenej vzdialenosti v rámci svojho programu obnovy.

Prechodné a nespoplatnené regióny

EÚ očakáva, že do roku 2027 bude mýto na základe prejdenej vzdialenosti pokryté z 81 % (z toho 53 % pod štátnou správou a 28 % budú tvoriť koncesionári) spolu s poplatkami za diaľničné známky. Celkom ide o približne 85 % pokrytie mýtnymi/diaľničnými známkami pre nákladné automobily v celej EÚ. Zostávajúcich 15 % je buď v prechodnom období, ako je tomu v Španielsku a Rumunsku, alebo v súčasnosti nie je spoplatnených, ako je to vo Fínsku, na Malte a na Cypre.

Zohľadnenie odchýlky emisií CO₂ na mýto pre nákladné vozidlá v EÚ

Európska únia podniká významné kroky pri začleňovaní environmentálnych hľadísk do svojich systémov spoplatňovania ciest. Zavedením smernice (EÚ) 2022/362 sú teraz členské štáty povinné začleniť do svojich mýtnych systémov pre ťažké nákladné vozidlá odchýlky CO₂. Funguje to nasledovne:

Diaľničné známky

 • Predĺžená lehota pre niektoré krajiny: Dánsko, Luxembursko, Holandsko a Švédsko, známe ako „krajiny pôvodnej eurovinety“, majú čas do 24. marca 2025 na zavedenie varianty CO₂.
 • Obmedzenia po roku 2024: Po marci 2024 sa sadzby za diaľničné známky na hlavných úsekoch transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) musia líšiť podľa emisných tried CO₂ pre nákladné vozidlá. To znamená, že cena diaľničných známok, ktoré umožňujú nákladným vozidlám využívať infraštruktúru po stanovenú dobu, bude upravená podľa úrovne emisií CO₂ vozidiel, čo má motivovať k používaniu ekologickejších nákladných automobilov.

Mýto na základe prejdenej vzdialenosti

 • Termín zavedenia: Do 24. marca 2024 musia všetky krajiny EÚ, s výnimkou krajín s koncesnými zmluvami, začleniť do svojich mýtnych systémov pre nákladné vozidlá odchýlky emisií CO₂ na základe prejdenej vzdialenosti. Krajiny s koncesnými modelmi zavedú tieto zmeny pri novej uzávierke, obnovení, alebo významnej revízii mýtnych zmlúv.
 • Možnosti implementácie: Krajiny majú tri možnosti:some text
  • Možnosť 1: Upraviť zložku mýta za využitia pozemnej komunikácie v závislosti na emisiách CO₂ nákladného vozidla. Táto zložka obvykle reflektuje náklady na stavbu, údržbu a prevádzku ciest.
  • Možnosť 2: K existujúcemu poplatku za infraštruktúru pridať samostatný poplatok za CO₂.
  • Možnosť 3: Kombinácia oboch prístupov – zmena poplatku za infraštruktúru s ohľadom na emisie CO₂ a zavedenie samostatného poplatku za CO₂.

Ako funguje zmena poplatku za CO₂?

 • Zmena poplatku za infraštruktúru: V rámci uvedenej prvej možnosti smernice sa stanovuje, že zmena poplatku za infraštruktúru by nemala generovať dodatočné príjmy, čo znamená, že zníženie pre efektívne nákladné vozidlá musí byť vyvážené zvýšením poplatku pre menej efektívne vozidlá.
 • Diferencované spoplatnenie CO₂: Toto je možné dosiahnuť prostredníctvom pásmového spoplatnenia, ktoré zaraďuje vozidlá do jednej z piatich rôznych emisných tried CO₂ na základe údajov o emisiách z nástroja VECTO.
 • Emisné triedy CO₂:some text
  • Trieda 1: Vozidlá, ktoré nespadajú do žiadnej inej triedy.
  • Trieda 2: Emisie 5 – 8 % pod trajektóriou znižovania emisií.
  • Trieda 3: Emisie viac ako 8 % pod trajektóriou, ale nezaradené do nižších tried.
  • Trieda 4 (vozidlá s nízkymi emisiami – LEV): Emisie o viac ako 50 % nižšie ako referenčné emisie CO₂.
  • Trieda 5 (vozidlá s nulovými emisiami – ZEV): Vozidlá bez motora alebo s emisiami nižšími ako 1 gCO₂/kWh alebo km.

Podľa nového systému sú vozidlá rozdelené do piatich emisných tried CO₂ (ako je uvedené vyššie), pričom každé vozidlo je spočiatku zaradené do triedy 1. Ak sa usilujete o nižšiu sadzbu mýta a patríte do tried 2 až 5, budete musieť uviesť niektoré ďalšie informácie alebo registračné údaje. Tu sa vám budú hodiť služby, ako je  riešenie mýta od spoločnosti Eurowag. Vďaka Eurowag môžete ľahko poskytnúť požadované údaje na získanie nároku na znížené sadzby mýta. Pokiaľ vaše vozidlo spĺňa podmienky, prevádzkovateľ mýtneho systému by mal tieto zľavy zodpovedajúcim spôsobom aplikovať. Vezmite však prosím na vedomie, že pre uplatnenie nižšej sadzby oproti štandardnej emisnej triede 1, musí byť vaše vozidlo registrované po júli 2019. Po zaslaní potrebných údajov budú tieto informácie odovzdané príslušným orgánom, ktoré na základe aktualizovaných dát vypočítajú výšku mýta.

Zaujíma vás, ako nové emisné triedy CO₂ ovplyvnia vaše náklady na mýto pre nákladné vozidlá? Prečo si nevyskúšať kalkulačku CO₂ spoločnosti Eurowag? Tento užívateľsky prívetivý nástroj vám na základe emisií CO₂ vášho vozidla poskytne odhad, koľko by ste mohli minúť za mýto. Je to ideálny spôsob, ako sa začať pripravovať na tieto zmeny a získať prehľad o ich potenciálnom finančnom vplyve na váš vozový park.

Ako poskytnúť požadované údaje na klasifikáciu vozidiel podľa CO₂?

Budete musieť predložiť niektoré špecifické údaje a dokumenty k vozidlám, aby bolo možné overiť ich emisie CO₂. Medzi tieto informácie patrí napr.:

 • typ motora (napríklad či sa jedná o vznetový spaľovací motor),
 • dátum prvej registrácie vozidla,
 • hodnota F1, ktorá sa vzťahuje na maximálnu technicky prípustnú hmotnosť naloženého vozidla (nie hodnota F2),
 • výkon motora v kilowattoch,
 • typ kabíny (napríklad či má vozidlo lôžkovú kabínu),
 • trieda a skupina vozidla (napríklad či sa jedná o ťahač alebo pevný nákladný automobil),
 • konfigurácia náprav vozidla,
 • emisie CO₂ vozidla v gramoch na tonokilometer.

Nezabudnite, že tento zoznam sa môže bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť, preto je dobré si ho vždy prekontrolovať. Spolu s týmito údajmi budete musieť nahrať aj niektoré kľúčové dokumenty k vozidlu, ako je registrácia vozidla (časť 1), osvedčenie o zhode (COC) a súbor informácií o zákazníkovi (CIF).

Akonáhle vyššie uvedené informácie odošlete spoločnosti Eurowag, postaráme sa o zvyšok. Všetko odovzdáme miestnym úradom a zaistíme správne zaradenie vašich vozidiel do zodpovedajúcej triedy CO₂. Je to jednoduchý proces, ktorý vám pomôže dodržiavať predpisy a prípadne využívať nižšie sadzby mýta!

Vplyv na skladbu vozového parku

 • Trajektória znižovania emisií: Táto trajektória je definovaná v rámci noriem CO₂ pre nové nákladné vozidlá a určuje zaradenie vozidiel do tried 2 a 3, čím sa v priebehu rokov mení zaradenie vozidiel do týchto tried.
 • Príklad zaradenia do emisnej triedy: Napríklad v systéme klasifikácie emisií VECTO sa ako príklad používajú dvojnápravové ťahače, ktoré predstavujú významný segment nových nákladných vozidiel. Trajektória týchto vozidiel podľa noriem CO₂ na rok 2019 pomáha určiť ich zaradenie.

O koľko sa zvýšia platby za mýto v dôsledku zavedenia nových emisných tried CO₂?

S tým, ako sa Európa pripravuje na ekologickejšiu budúcnosť, prichádzajú významné zmeny v spôsobe výpočtu mýta, najmä pre ťažké nákladné vozidlá. Poďme si rozobrať, ako tieto zmeny vyzerajú v kľúčových európskych krajinách:

Nemecko: Zvýšenie mýta v Nemecku

 • Dátum začatia: Nový mýtny systém založený na CO₂ začal platiť 1. decembra 2023.
 • Vplyv na sadzby mýta: Zavedenie mýta závislého na triedach CO₂ by mohlo viesť k zvýšeniu nákladov na dopravu na spolkových cestách a diaľniciach približne až o 80 %. Konkrétne sadzba mýta, ktorá v súčasnosti predstavuje 0,19 EUR za kilometer pre typické 5-nápravové nákladné vozidlo nad 18 ton, sa má takmer zdvojnásobiť na 0,34 eur za kilometer.
 • Ďalší príplatok: K základnej sadzbe bude pridaný príplatok za emisie CO₂ vo výške 200 eur za tonu emisií CO₂. Spočiatku sa bude vzťahovať na vozidlá nad 7,5 tony, od 1. júla 2024 sa rozšíria na aj vozidlá nad 3,5 tony.

Rakúsko a Česká republika: Nasledovaniahodný príklad

 • Zvýšenie v Rakúsku: Očakáva sa, že sadzby mýta v Rakúsku sa od 1. januára 2024 zvýšia o 20 – 30 %.
 • Prístup Českej republiky: Česká republika plánuje od marca 2024 zvýšiť mýto o 10 – 15 %.

Maďarsko: už v pohybe

 • Nedávne zvýšenie: Od 1. októbra 2023 už Maďarsko zaznamenalo zvýšenie mýta o 17,6 %.

Praktické dôsledky

 • Pre cestu cez Nemecko z holandských hraníc do Poľska, ktorá má dĺžku približne 700 km, by zvýšenie mýta mohlo predstavovať dodatočné náklady okolo 110 eur za jednu cestu.
 • Dopravný sektor očakáva širší prechod k vozidlám s nulovými emisiami, pričom sa predpokladá, že  do roku 2030 bude 50 % predaja nových nákladných vozidiel elektrických a do roku 2040  sa tento podiel zvýši na 75 %.

Zostaňte na čele: Vyznajte sa v nových predpisoch EÚ o cestnej doprave

V súvislosti s prispôsobením sa smernici (EÚ) 2022/362 a jej požiadavkám na výber mýta sa stáva kľúčovým využitie pokročilých technológií. Nástroje, ako je riešenie E-toll spoločnosti Eurowag, doplnené zariadeniami, ako je palubná jednotka EVA, zaisťujú nielen dodržiavanie predpisov, ale aj efektívny výber mýta pre nákladné vozidlá. Riešenie pre správu mýta od spoločnosti Eurowag zaisťuje, že váš vozový park bude v súlade s najnovšími zmenami, poskytuje presnú klasifikáciu vozidiel a zaisťuje spravodlivé poplatky za mýto, čím podporuje vaše úsilie o ekologickejšiu prevádzku. Palubné jednotky EVA sú kľúčové pre presné sledovanie emisií CO₂ a mýta, umožňujúce ľahké prispôsobenie sa cieľom smernice pre ekologickejšiu cestnú dopravu.

Pozrite sa na kalkulátor emisií CO₂ od Eurowag. Je to šikovný spôsob, ako si na základe emisií CO₂ vašich vozidiel spočítať, čo by tieto zmeny mohli znamenať pre vašu peňaženku. Použitie tohto nástroja je šikovným krokom pre včasné plánovanie a bezproblémové udržanie vášho vozového parku v súlade s novými predpismi.

Viac informácií o emisných triedach CO₂ a ich vplyve na vaše mýtne sadzby získate, ak ešte dnes kontaktujete zákaznícke oddelenie spoločnosti Eurowag, ktoré je k dispozícii 24 hodín denne 7 dní v týždni.