GTM debug

Clock
Čas čítanie: 5 min
Calendar
7.5.2024

Colné doklady SAD a MRN: Čo znamenajú a akú hrajú úlohu pri tranzite?

SAD (Single Administrative Document) – doklad pre colné procedúry. Jednotný colný doklad (SAD) je kľúčovým dokumentom používaným pri colných procedúrach, ktorý sa vzťahuje na všetky typy tovaru bez rozdielu ich pôvodu či druhu. Tento formulár zohráva významnú úlohu v štatistikách, musí byť predložený v príslušnej forme a používa sa výhradne na tovar dovážaný do alebo z Európskej únie. Vďaka existencii spoločného colného priestoru EÚ sú dodávky tovaru vo vnútri únie spojené s menším množstvom formalít.

Colné doklady SAD a MRN: Čo znamenajú a akú hrajú úlohu pri tranzite?

Čo je formulár SAD

Formulár SAD bol zavedený vďaka Dohovoru o zjednodušení formalít v obchode z 20. mája 1987 a nahradil šesť rôznych colných formulárov. Pôvodne platil v Európskom spoločenstve a od 11. apríla 1998 sa stal povinným aj v Poľsku. Formulár sa skladá z 8 častí, ktoré sa podľa potreby používajú v závislosti od špecifického colného režimu.

Kde získať formulár SAD

Formulár SAD nájdete na webových stránkach Finančnej správy v sekcii „Elektronické služby“ pod záložkou „Vzory colných tlačív“. V súčasnej dobe sa colné deklarácie, bez ohľadu na typ režimu, podávajú iba elektronicky a sú podpisované pomocou bezpečného elektronického kľúča na prenos dát. Papierové formuláre sa využívajú len výnimočne, prevažne pri osobnom dovoze tovaru. Je dôležité poznamenať, že vlastné vyplnenie formulára SAD už nie je možné, pretože tento proces teraz zabezpečujú priamo colné orgány.

Pri exporte je nutné predložiť formulár SAD zodpovedajúcemu colnému úradu. Výber konkrétneho úradu závisí od adresy odosielateľa alebo od miesta, kde bol tovar pripravený, zabalený alebo naložený na ďalšiu prepravu. Dokument SAD slúži ako colné vyhlásenie pre konečné preclenie, výpočet cla a zaznamenáva povinnosti súvisiace s DPH.

MRN (Movement Reference Number) – colný doklad pre kontrolu prepravy

MRN predstavuje unikátny identifikačný kód, ktorý umožňuje sledovať a kontrolovať prepravné operácie a slúži ako potvrdenie o tom, že tovar opustil danú krajinu. Tento kód, vytlačený vo forme čiarového kódu, sa pripája k dokladu TDT (Transport Development Tax), ktorý sprevádza tovar počas celého jeho transportu.

Obsah dokladu MRN

Doklad MRN obsahuje informácie o vývozcovi, príjemcovi a deklarantovi, označenie príslušnosti tovaru, typ prepravy, miesta nakládky, informácie o prekládke, osvedčenie príslušných orgánov, záznamy o kontrolách vykonaných výstupnými orgánmi a označenie a identifikácia kontajnerov.

Ako získať MRN

Vydanie MRN zahŕňa niekoľko krokov. Najprv colný úrad dostane vývozné colné vyhlásenie, skontroluje ho a zašle žiadateľovi. Potom colný úrad akceptuje podanie a pridelí MRN. Žiadateľ následne dostane potvrdenie (IE-528), ktoré znamená prijatie podania a pridelenie MRN. Toto číslo je tiež zaznamenané colným úradom pri výstupe alebo vstupe do karnetu TIR.

Sledovanie MRN – predstavenie systému ECS

Číslo MRN má zásadný význam v systéme ECS, čo je komunitný systém uľahčujúci elektronickú výmenu vývozných vyhlásení medzi colnými úradmi v Európskej únii.

Digitalizácia dát v medzinárodnej doprave

Digitalizácia dát v medzinárodnej doprave a prideľovanie unikátnych identifikačných čísel každému prepravnému procesu umožňuje ich jednoduché sledovanie. Na sledovanie vývozných operácií pomocou MRN využite oficiálny web Európskej únie, ktorý integruje dáta z informačných systémov jednotlivých štátov a poskytuje aktuálne informácie o priebehu tranzitu zúčastneným stranám. Vzhľadom na veľký objem dát, presahujúci 3 milióny operácií mesačne, sú informácie uchovávané po dobu 100 dní a následne sú zmazané.

Eurowag pomáha klientom orientovať sa (nielen) v colných predpisoch

Ako líder medzi poskytovateľmi riešení pre správu vozového parku ponúka Eurowag komplexné služby prispôsobené vašim špecifickým potrebám. Od palivových kariet, cez platby mýta, refundáciu DPH, až po telematické riešenia – spoločnosť Eurowag poskytuje komplexné služby pre všetky vaše prevádzkové požiadavky. Zjednodušte riadenie logistiky, znížte administratívnu záťaž a optimalizujte výkonnosť svojho vozového parku pomocou inovatívnych riešení spoločnosti Eurowag. Kontaktujte nás ešte dnes a zistite, prečo sme najlepším partnerom pre dopravné spoločnosti po celej Európe.