GTM debug

Clock
Čas čítanie: 26 min
Calendar
27.6.2024

Aktuálne zmeny sadzieb mýta v európskych krajinách v dôsledku implementácie emisných tried CO₂

Cestné mýto a udržateľnosť životného prostredia možno na prvý pohľad priamo nesúvisia, no európske krajiny si čoraz zreteľnejšie uvedomujú ich prepojenie a prispôsobujú tomu aj svoje systémy mýta s cieľom riešiť ekologické problémy. Táto analýza sa venuje výrazným zmenám sadzieb mýta v Európe, vyplývajúcim z implementácie emisných tried CO₂ a zavedenia systému elektronického mýta na zlepšenie efektívnosti výberu mýta. Tieto zmeny odzrkadľujú silnejúci záväzok k environmentálnej udržateľnosti a sú symbolom čoraz väčšieho vplyvu ekologických aspektov na hospodárske aktivity, najmä v oblasti dopravy.

Aktuálne zmeny sadzieb mýta v európskych krajinách v dôsledku implementácie emisných tried CO₂

Sadzby mýta zohľadňujú ekologický aspekt – úvod do implementácie emisných tried CO₂ do sadzieb mýta

Zahrnutie emisných tried CO₂ do sadzieb mýta symbolizuje výraznú zmenu vo využívaní hospodárskych nástrojov európskymi krajinami na boj proti zmene klímy. Táto podstatná zmena v mýtnom systéme cieli na podporu vozidiel s nulovými priamymi emisiami, ako sú elektrické vozidlá na batérie a vodíkové vozidlá, pričom sa vylučujú alternatívne palivá a palivá z obnoviteľných zdrojov. Naviazaním mýtnych poplatkov priamo na emisie CO₂ vozidla tieto zmeny cielia nielen na zníženie vplyvu dopravy na životné prostredie, ale motivujú tiež prevádzkovateľov vozidiel k používaniu ekologickejších technológií.

Zmena pritom vychádza z rozsiahlejšej legislatívnej iniciatívy, na ktorej čele stoja zmeny smernice Eurovignette. Smernica vstúpila prvý raz do platnosti v roku 1999, odkedy prešla viacerými revíziami, aby bola viac v súlade s vyvíjajúcimi sa environmentálnymi politikami a hospodárskou realitou. Najnovšie zmeny sú zhrnuté v nariadení EÚ 2022/362 a obsahujú pravidlá na zahrnutie environmentálnych kritérií do cenových modelov mýtnych systémov, ktoré sa členské štáty môžu rozhodnúť zaviesť. Toto nariadenie odzrkadľuje odhodlanie európskych politických činiteľov priamo zahrnúť ekologické aspekty do hospodárskeho rámca upravujúceho používanie ciest.

SPOPLATNENIE PRE ŤAŽKÉ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ V EÚ. Smernica 1999/62/ES, zmenená a doplnená smernicou 2006/38/ES a smernicou 2011/76/EÚ.

Legenda

 • Vineta (časový poplatok)
 • Pripravuje sa elektronické mýto v rámci celej siete (poplatok za prejdenú vzdialenosť)
 • Elektronické mýto v rámci celej siete (poplatok za prejdenú vzdialenosť)
 • Vyberanie mýta s fyzickými prekážkami (poplatok za prejdenú vzdialenosť)
 • Vyberanie mýta s fyzickými prekážkami v niektorých úsekoch siete
 • Ani vinety, ani mýto

Po reforme smernice Eurovignette z roku 2022 majú členské štáty EÚ využívajúce mýto pre nákladné vozidlá tieto štyri hlavné povinnosti vzťahujúce sa na ich súčasné a budúce systémy výberu mýta:

 • mýto na základe emisií CO₂,
 • poplatky za znečisťovanie ovzdušia,
 • mýto pre menšie nákladné vozidlá (od 3,5 tony celkovej hmotnosti vozidla a
 • mýto založené na prejdenej vzdialenosti v rámci transeurópskej dopravnej siete (TEN-T).

Revidovaná smernica sa zameriava najmä na ťažké úžitkové vozidlá, ktoré patria medzi najvýznamnejších prispievateľov k emisiám z cestnej dopravy. Zavedením systému, v rámci ktorého sadzby mýta závisia od emisnej triedy CO₂ vozidla, smernica motivuje k modernizácii vozového parku na efektívnejšie modely vozidiel, ktoré menej znečisťujú životné prostredie. Táto politika tak využíva ekonomické stimuly na podporu ekologických prínosov a zabezpečuje, že finančné náklady odzrkadľujú vplyv na životné prostredie.

Zmena smerom k integrácii emisných tried CO₂ do sadzieb mýta odráža legislatívny prístup Európskej únie k právnym predpisom na ochranu životného prostredia, v dôsledku ktorého môže dôjsť k zvýšeniu nákladov pre odvetvie dopravy. Tento prístup nielenže pomáha znížiť uhlíkovú stopu odvetvia dopravy, ale vytvára tiež precedens a slúži ako vzor pre ďalšie regióny a odvetvia. Je pravdepodobné, že systém sa bude v priebehu času ďalej rozvíjať a prispôsobovať sa novým cieľom v oblasti ochrany životného prostredia, ako aj technologickým pokrokom.

Vysvetlenie implementácie emisných tried CO₂ do sadzieb mýta (zvýšenie ceny)

Hlavným cieľom integrácie emisných tried CO₂ do sadzieb mýta je minimalizácia príplatkov za CO₂ a vplyvu na životné prostredie prispôsobením mýtnych poplatkov na základe emisných tried vozidiel. Tento inovatívny prístup k mýtnemu systému vyplýva z nevyhnutnej potreby znížiť environmentálnu stopu odvetvia dopravy, ktoré patrí medzi oblasti najviac prispievajúce k znečisťovaniu ovzdušia a zmene klímy v Európe. Priamym naviazaním sadzieb mýta na emisie produkované vozidlom systém nielenže presadzuje zníženie škodlivých znečisťujúcich látok, ale podporuje tiež výraznú zmenu smerom k udržateľnejším postupom v oblasti dopravy.

Výnosy získané z takejto úpravy sadzieb mýta sa okrem toho často reinvestujú do ďalších projektov v oblasti životného prostredia a infraštruktúry, čo prispieva k ďalšiemu zlepšovaniu úsilia jednotlivých krajín v oblasti udržateľnosti. Tento investičný cyklus prispieva k podpore širšieho portfólia environmentálnych iniciatív zahŕňajúcich rozširovanie siete nabíjacích staníc pre elektromobily i zlepšovanie systémov verejnej dopravy, čím sa znižuje celková závislosť od cestnej nákladnej dopravy a osobných vozidiel.

Porovnanie a analýza nových sadzieb mýta v Európe

Európske krajiny naprieč kontinentom revidujú svoje štruktúry a systémy mýta s cieľom zahrnúť aspekt emisií CO₂. Rozsiahla reforma je súčasťou spoločnej snahy zosúladiť hospodárske aktivity a environmentálne ciele a odraziť v nich ešte silnejší záväzok k trvalej udržateľnosti a zmierneniu zmeny klímy. Úpravou sadzieb mýta podľa emisných tried vozidla sa krajiny usilujú znižovať emisie skleníkových plynov a podporovať používanie ekologickejších dopravných prostriedkov.

Stratégia každej krajiny odzrkadľuje jedinečný hospodársky, geografický a politický kontext, ale cieľ používať sadzby mýta ako prostriedok na zníženie emisií uhlíka zostáva spoločný. Odlišné prístupy zároveň poskytujú rozsiahly súbor údajov na analýzu účinnosti jednotlivých stratégií pri podpore environmentálnej udržateľnosti prostredníctvom ekonomických stimulov.

Tieto zmeny okrem toho často sprevádzajú aj kampane na zvýšenie verejného povedomia a dotácie na ekologické automobilové technológie, ktoré pomáhajú zmierňovať vplyv zvýšených nákladov pre vodičov a podniky. Kombináciou finančných stimulov a podporných politík vzniká komplexná stratégia na podporu udržateľnej dopravy.

Táto komparatívna analýza osvetľuje rozmanité taktiky používané v jednotlivých európskych krajinách a zároveň slúži ako cenný zdroj pre tvorcov politík a zainteresované strany z iných regiónov, zvažujúcich prijať podobné opatrenia. Preskúmaním výsledkov a úprav vykonaných v týchto krajinách môžu ostatné vlády lepšie pochopiť potenciálne výzvy a prínosy integrácie environmentálnych hľadísk do mýtnych systémov.

Aký vplyv majú emisné triedy CO₂ na sadzby mýta?

Prehľad smernice

Regulačné prostredie pre emisné triedy CO₂ v sadzbách mýta zastrešuje smernica EÚ 2022/362, ktorou sa poveruje integrácia environmentálnych noriem do národných mýtnych systémov. Táto smernica predstavuje výraznú regulačnú zmenu v znižovaní emisií vozidiel naprieč kontinentom. Ide o reakciu na zvyšujúce sa obavy súvisiace so zmenou klímy a kvalitou ovzdušia a proaktívny krok Európskej únie v snahe začleniť ekologické aspekty dopravy do tých ekonomických. Priamym podmienením sadzieb mýta emisnými triedami vozidiel, ku ktorému často dochádza zavedením systémov elektronického mýta, sa smernica usiluje využiť ekonomické stimuly na podporu environmentálnej zodpovednosti u prevádzkovateľov vozidiel.

Vysvetlenie, ktoré nákladné vozidlá majú nárok na lepšie ceny vďaka nižšiemu množstvu produkovaných emisií

Nákladné vozidlá produkujúce nižší objem CO₂ majú v rámci nového systému nárok na znížené sadzby mýta. Táto schéma stimulov je navrhnutá tak, aby motivovala prevádzkovateľov vozových parkov investovať do ekologickejšej technológie a prejsť na používanie vozidiel, ktoré sú šetrnejšie voči životnému prostrediu. Štruktúra tohto systému však nie je len represívna. Zároveň odmeňuje prevádzkovateľov, ktorí prijmú proaktívne opatrenia na znižovanie ich vplyvu na životné prostredie. Ide o posun prístupu od vymáhania k motivovaniu, pričom cieľom je urýchliť zavádzanie ekologických technológií v odvetví komerčnej dopravy. To je nevyhnutné na dosiahnutie širších environmentálnych cieľov, pretože ťažké nákladné vozidlá typicky výrazne prispievajú k celkovému objemu emisií vozidiel.

Ako sa používajú bonusové peniaze získané výberom mýta na základe emisných tried CO₂?

Dodatočné výnosy získané na základe emisných tried CO₂ sa zvyčajne reinvestujú do projektov na podporu environmentálnej udržateľnosti. Tieto finančné prostriedky prispievajú k rozvoju ekologickejších dopravných infraštruktúr, ako sú nabíjacie stanice pre elektromobily a zlepšovanie siete verejnej dopravy. Presmerovaním finančných prostriedkov vyzbieraných v podobe environmentálnych poplatkov do iniciatív pre trvalú udržateľnosť vlády zabezpečujú, že ekonomická záťaž veľkých znečisťovateľov priamo prispieva k snahám o zmiernenie vplyvu na životné prostredie. Prostredníctvom týchto reinvestícií sa ešte viac znižuje uhlíková stopa odvetvia dopravy a podporuje sa hospodárstvo financovaním projektov infraštruktúry, ktoré vytvárajú pracovné miesta a podporujú udržateľný rozvoj. Vďaka tomuto celistvému prístupu sa zmierňuje vplyv dopravy na životné prostredie nielen prostredníctvom nariadení, ale aj aktívnym zlepšovaním prostredia dopravy.

Vysvetlenie emisných tried CO₂

Vysvetlenie emisných tried 1 – 5

Emisné triedy sú odstupňované od 1 do 5 (pozri nižšie), pričom trieda 1 predstavuje najvyššie emisie a trieda 5 najnižšie. Každá trieda zodpovedá konkrétnej prahovej hodnote emisií, ktorá je stanovená na základe technológie a typu paliva vozidla. Tento klasifikačný systém je neodmysliteľný na motivovanie výrobcov a majiteľov vozidiel zaviesť ekologickejšie technológie.

Napríklad vozidlá poháňané klasickým spaľovacím motorom, najmä tie využívajúce staršie technológie, zvyčajne spadajú do tried vyšších emisií (1 a 2). Naproti tomu novšie modely, najmä tie vybavené pokročilými technológiami regulácie emisií alebo využívajúce alternatívne palivá, ako napríklad hybridné alebo elektrické vozidlá, spadajú do tried nižších emisií (4 a 5). Tento systém odstupňovania nielenže zjednodušuje určenie vplyvu vozidla na životné prostredie, ale zároveň pomáha regulačným orgánom efektívnejšie monitorovať a spravovať emisie.

Logika výpočtu

Sadzba mýta pre každé vozidlo sa počíta na základe príslušnej emisnej triedy CO₂ vozidla. Výpočet zahŕňa zhodnotenie emisií na kilometer, čo ovplyvňuje sadzbu mýta platnú pre dané vozidlo. Tento spôsob zabezpečuje, že štruktúra mýtnych poplatkov úmerne zodpovedá tomu, ako veľmi jednotlivé vozidlá svojou jazdou po cestách zaťažujú životné prostredie. Základným princípom je vyvíjať ekonomický tlak na prevádzkovateľov vozidiel produkujúcich vyššie hladiny emisií a motivovať ich k udržateľnejším riešeniam. Prevádzkovateľov tak motivuje jasná ekonomická nevýhoda pri prevádzkovaní vozidiel s nízkymi emisnými štandardmi, z čoho vyplýva vyššie mýto.

Okrem toho tento výpočet nie je statický a je možné upraviť ho v súlade s vývojom environmentálnych politík alebo vznikom nových technológií umožňujúcich presnejšie meranie emisií. Výpočet berie do úvahy aj celkovú prejdenú vzdialenosť, čo znamená, že vplyv na životné prostredie zodpovedá intenzite emisií a rozsahu používania vozidla. Tento duálny prístup maximalizuje motiváciu používať ekologické vozidlá, vyberať si vozidlá s nižšími emisiami a optimalizovať ich používanie na zníženie celkovej produkcie emisií. Takáto stratégia je účinná najmä v husto zaľudnených oblastiach a preplnených mestách, kde môže zníženie emisií výrazne ovplyvniť kvalitu ovzdušia a verejné zdravie.

Analýza podľa krajín

V tejto časti nájdete podrobnú analýzu toho, ako jednotlivé európske krajiny implementovali emisné triedy CO₂ do svojich mýtnych systémov, vrátane prehľadu vplyvov mýtnych poplatkov a toho, čo tieto zmeny znamenajú pre vodičov nákladných vozidiel naprieč kontinentom. Podrobný prehľad osvetľuje rozmanité prístupy a fázy implementácie a odzrkadľuje jedinečné environmentálne politiky, hospodárske podmienky a dopravnú infraštruktúru jednotlivých krajín.

Nemecko

Nemecko je priekopníkom v oblasti právnych predpisov na ochranu životného prostredia a nekompromisne integrovalo prísny systém emisných tried CO₂ do svojich systémov výberu mýta. Viedlo to k značnému zvýšeniu sadzieb mýta pre vozidlá s vyššími emisiami, čo logistické spoločnosti účinne motivuje modernizovať vozové parky a prejsť na efektívnejšie modely skôr, ako sa očakávalo. Nemecká vláda dopĺňa tieto zmeny o dotácie na elektrické nákladné vozidlá a daňové zvýhodnenia pre ekologické logistické prevádzky, čím zmierňuje finančnú záťaž pre prevádzkovateľov nákladných vozidiel a logistické spoločnosti.

Všeobecné informácie:

Špeciálne mýta:

Rakúsko

Od 1. januára 2024 platí v Rakúsku nové CO₂ mýto pre vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 tony, čím krajina plní svoj záväzok k environmentálnej udržateľnosti. Cieľom mýta je podporovať čistejšie možnosti dopravy s efektívnym využívaním pohonných hmôt. Sadzby sa zvýšia v roku 2025 a 2026, čím Rakúsko ešte viac zdôrazní svoje odhodlanie znižovať emisie uhlíka. Výnosy z tohto mýta budú použité na zlepšovanie infraštruktúry a podporu zavedenia ekologických riešení mobility a zelených technológií v rámci odvetvia dopravy.

Sadzby mýta a nariadenia pre ťažké nákladné vozidlá v Rakúsku

Rakúsko používa mýtny systém založený na prejdenej vzdialenosti, takzvané GO Maut, ktoré sa vzťahuje na ťažké nákladné vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 tony vrátane kamiónov, autobusov a veľkých obytných automobilov. Na jazdu po diaľniciach a rýchlostných cestách musia byť tieto vozidlá vybavené certifikovanou palubnou jednotkou GO box. Toto zariadenie používa mikrovlnnú technológiu na komunikáciu s mýtnymi portálmi, čím umožňuje automatickú platbu mýta.

Možnosti úhrady mýta pre ťažké nákladné vozidlá v Rakúsku

Prevádzkovatelia ťažkých nákladných vozidiel si môžu zvoliť platbu mýtnych poplatkov vopred (predplatené mýto) alebo po použití cesty (následné platenie). Možnosť predplatenia umožňuje úhradu mýta ešte pred jazdou po danej ceste. Možnosť následného platenia poskytovaná službou GO Direkt od spoločnosti ASFINAG umožňuje realizovať úhradu mýta po prejdení cesty, čo predstavuje jednoduchú a pohodlnú metódu spravovania výdavkov na mýto.

Tabuľka taríf mýta pre ťažké nákladné vozidlá v Rakúsku pre rok 2024

Sadzby v eurách za kilometer, bez 20 % DPH

Náklady len za infraštruktúru: tarify mýta v Rakúsku pre rok 2024

Sadzby v eurách za kilometer, bez 20 % DPH

Náklady len za znečisťovanie ovzdušia a hlukové znečistenie: tarify mýta v Rakúsku pre rok 2024

Sadzby v eurách za kilometer, bez 20 % DPH

Náklady len za emisie CO₂: tarify mýta v Rakúsku pre rok 2024

Sadzby v eurách za kilometer, bez 20 % DPH

Všeobecné informácie:

Špeciálne mýta:

Maďarsko

Maďarsko a Poľsko zaviedli inovatívne modely stanovenia ceny, ktoré sa líšia v závislosti od emisií CO₂, časového úseku dňa a miery dopraného preťaženia. Cieľom tohto dynamického modelu stanovenia ceny je znížiť emisie a dopravné preťaženie počas špičky, čo ďalej prispieva k celkovému zníženiu znečistenia ovzdušia.

Od 1. januára 2024 prešiel maďarský elektronický systém mýta založený na prejdenej vzdialenosti, nazývaný HU-GO, výraznými zmenami. Štruktúra mýta po novom zahŕňa dve hlavné zložky:

Poplatok za infraštruktúru: Tento poplatok zahŕňa náklady súvisiace s výstavbou, údržbou, prevádzkou a rozvojom spoplatnených úsekov ciest. Poplatok sa počíta podľa dĺžky využitého úseku cesty, počtu náprav vozidla (kategórie J2, J3, J4 a J5) a typu cesty (rýchlostná cesta alebo hlavná cesta). Konkrétne sadzby stanovuje nariadenie ministerstva pre národný rozvoj č. 25/2013 (V. 31.), ktoré vstúpilo do platnosti 1. januára 2024.

Poplatok za externality: Táto zložka sa týka environmentálnych nákladov súvisiacich so znečistením ovzdušia a hlukovým znečistením, ako aj s emisiami oxidu uhličitého produkovanými v rámci cestnej dopravy.

Metodológia výpočtu mýta: Metodológia výpočtu poplatku za infraštruktúru a externality je aktualizovaná v súlade s vládnym nariadením č. 209/2013 (VI. 18.) Nariadenie stanovuje sadzby vrátane dane z pridanej hodnoty. Tie sú podrobne uvedené v tabuľke sadzieb, ktorá vstúpila do platnosti 1. januára 2024.

Digitálne podpísanú verziu sadzieb mýta nájdete tu.

Poľsko

Mýtny systém pre nákladné vozidlá v Poľsku je odlišný u štátnych a súkromných prevádzkovateľov, pričom každá skupina využíva iné spôsoby a sadzby výberu mýta. Poplatky pre kamióny zvyčajne závisia od prejdenej vzdialenosti, ktorá sa meria palubnou jednotkou (OBU) alebo podobným zariadením. Existujú však aj mýtne stanice, kde sa mýtne poplatky vyberajú priamo. Nachádzajú sa napríklad na úsekoch diaľnice A2 z Poznane do Konina a na A4 z Katovíc do Krakova.

Klasifikácia mýta závisí od faktorov ako počet náprav a maximálna povolená hmotnosť vozidla. Len štátny prevádzkovateľ kategorizuje vozidlá podľa triedy znečisťovania a typu cesty. Mýtne poplatky sa zvyčajne pohybujú v rozsahu približne 0,28 do 0,73 PLN (zlotých) na kilometer, teda asi 0,07 až 0,18 € za 1 km.

Sadzby elektronického mýta od 1. januára 2024

Pre vnútroštátne cesty triedy A a S alebo ich úseky, na ktorých sa vyberá elektronické mýto

Pre vnútroštátne cesty triedy GP a G alebo ich úseky, na ktorých sa vyberá elektronické mýto

Všeobecné informácie:

Česká republika

Česká republika aktualizovala svoj mýtny systém a zahrnula do neho aspekt emisií CO₂ pre vozidlá používajúce spoplatnené cesty 1. marca 2024. Táto zmena je v súlade so smernicou Európskej únie (EÚ) 2022/362, ktorej cieľom je pokryť environmentálne náklady emisií vozidiel.

Zmeny v oslobodení od cla:

Predtým boli elektrické alebo vodíkové vozidlá s hmotnosťou nad 4,25 tony oslobodené od ciel. Toto oslobodenie zaniklo 1. marca 2024. Všetky vozidlá od tohto dátumu platia poplatok za používanie ciest a hlukové znečistenie, ale vozidlá s elektrickým a vodíkovým pohonom neplatia za znečistenie ovzdušia ani emisie CO₂. Všetky vozidlá musia byť pred začatím používania registrované a vybavené povinnou palubnou jednotkou.

Vozidlá s hmotnosťou do 4,25 tony budú aj naďalej oslobodené od poplatkov, pričom takisto musia byť registrované a vybavené príslušným palubným zariadením.

Zmena sadzieb mýta:

Sadzby mýta budú upravené 1. marca 2024 a budú zohľadňovať nový faktor emisií CO₂. Podrobnosti o nových sadzbách nájdete nižšie.

Sadzby mýta platné od 1. marca 2024

Sadzby mýta platné od 25. marca 2024

Zmeny siete:

Sieť spoplatnených ciest sa rozšíri a bude zahŕňať nové úseky ciest I/27 a I/38:

 • I/27 Chlumčany – Dolní Lukavice, 3,86 km
 • I/38 obchvat Havlíčkův Brod, 3,9 km

Zrušenie spoplatneného úseku:

 • Spoplatnenie úseku na ceste I/11 z obce Ropice do mestskej časti Nebory (0,75 km) bude zrušené.

Značenie cesty sa zmení z I/11 na I/68 v úseku z Nebor do obce Mosty u Jablunkova (26,45 km).

Každé vozidlo alebo súprava s maximálnou povolenou hmotnosťou nad 3,5 tony musí v Českej republike platiť mýto. V prípade súprav sa berie do úvahy hmotnosť ťažného vozidla. Sadzby mýta závisia okrem celkovej hmotnosti aj od faktorov ako počet náprav, emisná trieda, typ cesty, deň v týždni a časový úsek. Vozidlá musia mať palubnú jednotku, takzvanú OBU 5051, ktorá slúži na sledovanie počtu prejdených kilometrov po spoplatnených úsekoch. Na základe týchto kategorizácií sa mýto pohybuje v rozsahu približne 0,031 € až 0,33 € za kilometer.

Všeobecné informácie:

Francúzsko

Francúzsko zaviedlo postupný prístup. Francúzske sadzby mýta sa prispôsobujú miernejším tempom, vďaka čomu má odvetvie nákladnej dopravy viac času prispôsobiť sa zmenám. Pomalšie tempo vyvažuje hospodársky vplyv s environmentálnymi benefitmi, pričom dopravné spoločnosti majú viac času prejsť na ekologickejšie technológie bez toho, aby pociťovali veľkú finančnú záťaž.

Na jazdu s nákladným vozidlom s hmotnosťou nad 3,5 tony po francúzskych diaľniciach a iných spoplatnených cestách budete potrebovať palubnú jednotku (OBU) kompatibilnú so systémom TIS PL na bezproblémovú úhradu mýta. Mýto možno tiež platiť manuálne na viacerých staniciach naprieč krajinou. Sieť spoplatnených ciest vo Francúzsku spravuje približne 22 rôznych koncesionárov, pričom každý má vlastnú štruktúru cien. Sadzby mýta sa v závislosti od prevádzkovateľa a prejdenej vzdialenosti líšia, ale v priemere dosahujú približne 0,13 € za kilometer. Nespoplatnené obchvaty sa nachádzajú napríklad v Paríži a Lyone. Systém klasifikuje vozidlá podľa počtu náprav a výšky. Mýtne poplatky na niektorých úsekoch ciest sa tiež môžu líšiť podľa smeru jazdy, dňa v týždni a času.

Všeobecné informácie:

Špeciálne mýta:

Belgicko

Belgická cestná sieť je rozdelená na tri regióny: flámsky región, hlavné mesto Brusel a valónsky región. Každý región si samostatne určuje dane a poplatky za používanie ciest. Sadzby mýta v týchto regiónoch závisia od maximálnej povolenej hmotnosti vozidla, pričom počiatočnou hodnotou sú 3,5 tony, a od triedy znečisťovania. Celkové náklady na mýto sa vypočítavajú na základe prejdenej vzdialenosti, ktorá sa sleduje palubnou jednotkou Viapass.

Mýto na diaľniciach je pomerne jednotné, pričom sadzby sa pohybujú v rozpätí od 0,054 € do 0,28 € € za kilometer v závislosti od typu vozidla. Jazda cez mesto Brusel je však výrazne drahšia, pričom poplatky sú až o 50 % vyššie ako na diaľniciach.

Od 1. júla 2024 budú vo Flámsku a Bruseli zavedené nové tarify pre spoplatňovanie kilometrov, v ktorých bude zohľadnená úprava na základe indexu. Na podporu ekologickej dopravy sa v oblasti hlavného mesta Brusel rozšíri sadzba nula centov za kilometer na vozidlá s nulovými emisiami (ZEV), čím vznikne súlad so sadzbou zavedenou na flámskych cestách. Aj vozidlá ZEV však budú musieť mať palubnú jednotku (OBU), ktorá je povinná aj vo valónskom regióne, kde vozidlá ZEV spadajú do emisnej kategórie EURO VI.

Aktualizované tarify sa týkajú všetkých ťažkých nákladných vozidiel a ťažných vozidiel s návesom kategórie N1 s kódom BC, a to belgické aj zahraničné, s hrubou hmotnosťou vozidla nad 3,5 tony. Tarify sa týkajú aj rôznych kategórií hrubej hmotnosti vozidla – od viac ako 3,5 tony po 12 ton, viac ako 12 ton po 32 ton a nad 32 ton. Zahŕňajú tiež sedem emisných tried Euro od Euro 0 (najviac znečisťujúce) po Euro 6 (najmenej znečisťujúce). Sadzba za prejdený kilometer je výhodnejšia pre vozidlá s vyššou triedou Euro a nižšou hrubou hmotnosťou vozidla.

Palubné jednotky OBU od spoločnosti Eurowag sú certifikované na spoplatňovanie kilometrov v Belgicku a 1. júla sa automaticky aktualizujú, aby sa začali používať tieto nové tarify. Od tohto dátumu bude tiež možné nájsť na webovej stránke Viapass so súbormi na stiahnutie konkrétne sadzby, pričom pripravované sadzby si možno pozrieť už teraz.

Všeobecné informácie:

Špeciálne mýta:

Holandsko, Luxembursko, Dánsko a Švédsko (eurovineta)

Nákladné vozidlá s hrubou hmotnosťou 12 ton a viac si musia zakúpiť eurovinetu, aby mohli jazdiť po diaľniciach a spoplatnených cestách na území Holandska, Luxemburska, Dánska a Švédska. Táto vineta je povinná pre sieť ciest vyššej triedy v Holandsku, všetky diaľnice pre nákladné vozidlá registrované v zahraničí a celú cestnú sieť pre miestne nákladné vozidlá v Luxembursku, všetky diaľnice a rýchlostné cesty v Dánsku a hlavné cesty vo Švédsku vrátane E4, E10, E12, E14, E22 a E65.

Vineta má univerzálnu platnosť naprieč týmito krajinami počas obdobia platnosti bez ohľadu na miesto nákupu. Cena závisí od triedy znečisťovania, počtu náprav vozidla a dĺžky platnosti, ktorá môže byť od jedného dňa až po rok.

Eurovineta je považovaná za finančne výhodnejšiu možnosť úhrady mýta v Európe.

Okrem toho škandinávske krajiny, známe svojím záväzkom k udržateľnosti, zohľadňujú aj emisné triedy CO₂ s cieľom urýchliť prechod na vozidlá s nulovými emisiami v rámci odvetvia logistiky. Napríklad vo Švédsku majú nákladné vozidlá spĺňajúce najvyššie environmentálne normy (trieda 5) nárok na odpustenie mýta v určitých oblastiach, čím sa podporuje ešte rýchlejšie zavádzanie ekologických technológií.

Všeobecné informácie:

Špeciálne mýta v Holandsku:

Špeciálne mýta v Dánsku:

Špeciálne mýta vo Švédsku:

Švajčiarsko a Lichtenštajnsko

Vo Švajčiarsku a Lichtenštajnsku sa na nákladné vozidlá vzťahuje mýto po prekročení maximálnej povolenej hmotnosti 3,5 tony a týka sa všetkých ciest v oboch týchto krajinách. Výška mýta sa vypočítava na základe hmotnosti vozidla, triedy znečisťovania a prejdenej vzdialenosti. Sadzby mýta sa pohybujú približne v rozsahu 0,02 € až 0,027 € za kilometer a vzdialenosť prejdená nákladným vozidlom sa sleduje pomocou palubnej jednotky.

Všeobecné informácie:

Špeciálne mýta:

Trendy a budúci vývoj emisných tried CO₂

Neustále sa vyvíjajúca oblasť emisií CO₂ ovplyvňuje nielen politiky vlád, ale aj strategické rozhodovanie dopravných a logistických spoločností. Všetky tieto subjekty očakávajú ďalšie obmedzovanie v súvislosti s emisiami, preto možno pozorovať výrazný posun k investíciám do ekologickejších technológií a zavádzaniu udržateľnejších prevádzkových postupov. Na tento prechod má vplyv aj motivácia vo forme potenciálnych daňových stimulov za nižšie emisie a vyššie sadzby mýta pre vozidlá nespĺňajúce nové normy.

Integrácia digitálnych technológií do systémov mýta navyše umožňuje presnejšie meranie a dynamické účtovanie na základe skutočných emisií, nie iba podľa typu vozidla. V rámci ďalšieho vývoja možno predpokladať používanie údajov v reálnom čase na úpravu sadzieb mýta s cieľom zohľadniť aktuálny vplyv na životné prostredie. Je možné, že ceny budú vyššie počas špičky alebo v zónach s vysokými úrovňami znečistenia.

Potenciál medzinárodnej spolupráce v oblasti emisných noriem by mohol viesť k viac zosúladenému prístupu naprieč hranicami krajín. Takáto spolupráca by nielenže zjednodušila regulačné prostredie pre nadnárodné logistické spoločnosti, ale zabezpečila by tiež spravodlivé prostredie, čím by sa zlepšilo globálne dodržiavanie súladu a podporovala by sa vyššia udržateľnosť odvetvia dopravy.

Povedomie verejnosti o problémoch súvisiacich so životným prostredím rastie, v dôsledku čoho spotrebitelia čoraz viac uprednostňujú spoločnosti s ekologickým prístupom. Je pravdepodobné, že táto zmena v spoločnosti bude naďalej motivovať vývoj emisných tried, pretože podniky sa usilujú plniť regulačné požiadavky, ako aj očakávania spotrebiteľov. Mohlo by to viesť k podstatnej premene prostredia komerčnej dopravy, pričom uhlíková efektívnosť by sa stala kľúčovým aspektom ovplyvňujúcim konkurencieschopnosť.

Celkovo trendy a budúci vývoj emisných tried CO₂ signalizujú posun k viac integrovaným, technologicky orientovaným a prísnym environmentálnym právnym predpisom v rámci odvetvia dopravy. Tieto zmeny nebudú mať vplyv iba na postupy výberu mýta, ale aj na širšie stratégie podnikov a ekologickú stopu odvetvia dopravy.

Súhrn poznatkov

Z našej analýzy implementácie emisných tried CO₂ do európskych systémov mýta vyplynulo niekoľko dôležitých zistení.

Zavedenie týchto tried v prvom rade výrazne zmenilo štruktúru mýta, čím vznikol súlad ekonomických stimulov a environmentálnych cieľov. Zmena nielenže podporuje zavádzanie ekologických technológií dopravy, ale stanovuje tiež rámec pre udržateľné prevádzkové postupy naprieč kontinentom.

Rastúcu významnosť emisných tried CO₂ v európskych systémoch mýta nemožno podceniť. Jednotlivé krajiny pokračujú v presadzovaní a spresňovaní noriem, takže vplyv na miestne ekonomiky aj globálne snahy v oblasti ekológie je značný. Je evidentné, že integrácia environmentálnych aspektov do stanovovania ceny mýta nie je len trend v oblasti právnych predpisov, ale nevyhnutná stratégia na boj proti zmene klímy.

Okrem toho je nesmierne dôležité neustále sledovať súvisiace právne predpisy a ich vplyvy. Hodnotenie účinnosti výberu mýta na základe CO₂ umožní plnenie cieľa znižovania emisií a podporu ekologickejších technológií. Toto neustále vyhodnocovanie tiež prispeje k zavádzaniu stratégií na zvládnutie budúcich environmentálnych a technologických výziev a zabezpečenie toho, že mýtne systémy budú naďalej účinnými nástrojmi v širšom kontexte udržateľnej dopravy.

Držte krok s dobou: prehľad nových nariadení EÚ pre cestnú dopravu

V kontexte zmeny smernice (EÚ) 2022/362 a súvisiacich požiadaviek v oblasti výberu mýta je nevyhnutné zavádzať pokročilé technológie. Nástroje ako riešenie elektronického mýta od spoločnosti Eurowag, doplnené o zariadenia ako palubná jednotka EVA, zabezpečujú nielen dodržiavanie súladu s predpismi, ale aj efektívne vyberanie mýta od nákladných vozidiel.

Vďaka riešeniu elektronického mýta od spoločnosti Eurowag bude váš vozový park držať krok s týmito zmenami a získate tiež presnú klasifikáciu vozidiel, spravodlivé mýtne poplatky a podporu prechodu na ekologické riešenia dopravy. Palubné jednotky EVA zohrávajú významnú úlohu pri presnom zaznamenávaní údajov o emisiách CO₂ a platbách mýta. Umožnia vám bez problémov plniť cieľ smernice, ktorým je environmentálne zodpovednejšie odvetvie cestnej dopravy.

Pozrite sa aj na kalkulačku CO₂ od Eurowag. Pomocou nej môžete jednoducho zistiť, aký vplyv môžu mať tieto zmeny na váš rozpočet v závislosti od emisií CO₂ vozidla. Používanie tohto nástroja je šikovný spôsob, ako plánovať vopred a zabezpečiť hladký súlad vášho vozového parku s novými normami.

Zachovajte si prehľad v neustále sa vyvíjajúcom odvetví dopravy!

Ak sa chcete dozvedieť viac o emisných triedach CO₂ a ich vplyve na vaše sadzby mýta, obráťte sa na nepretržitú službu pre zákazníkov od spoločnosti Eurowag ešte dnes.